Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Didone abbandonata” — opera barokowa w Katow­icach 21 sty­cz­nia 2014

Barokowa opera na his­to­rycznych instru­men­tach — po raz pier­wszy na Śląsku! O czym mowa? 31 sty­cz­nia 2014 roku będziemy mogli wziąć udział w niesamow­itym spek­taklu. „Didone abban­do­nata” ma być finałowym pod­sumowaniem Barokowych Five O’clocków. Na sce­nie zobaczymy czes­kich i słowac­kich artys­tów, a także {oh!} Orkiestrę Historyczną.

czy­taj dalej

Sztuka na Górnym Śląsku, czyli jak to (nie) dzi­ała. Spotkanie 20 sty­cz­nia 2014

Dzi­ała czy nie dzi­ała ta śląska sztuka? Jawi się nam jej obraz radośnie, czy może z lekka katas­troficznie? Jesli nie jest wam obo­jętny los sztuki na Śląsku, koniecznie musi­cie wziąć udział w spotka­niu, które poświę­cone będzie właśnie sytu­acji twór­c­zości, a odbędzie się już jutro, 23 sty­cz­nia 2014 roku.

czy­taj dalej

Katow­ice: Kari zaśpiewa piosenki z nowej płyty 16 sty­cz­nia 2014

8 lutego 2014 roku w katow­ickim Kinoteatrze Rialto odbędzie się kole­jny kon­cert z cyklu „Scena Muzy­czna Rialto”. Tym razem zobaczymy Kari (do niedawna Kari Amirian). Kon­cert odbędzie się w ramach długo oczeki­wanej trasy kon­cer­towej, pro­mu­jącej drugi album artys­tki, „Wounds And Bruises”, entuz­jasty­cznie przyjęty zarówno przez fanów, jak i krytyków.

czy­taj dalej

Ladies Night w hrab­st­wie Osage. Wygraj bilety! 15 sty­cz­nia 2014

Kar­nawał dostar­cza wielu okazji do sza­lonej zabawy w towarzys­t­wie przy­jaciółek! Jeśli marzy wam się wyjątkowa Ladies Night, spędź­cie ją w Cin­ema City. Już 23 sty­cz­nia 2014 r. wspól­nie prze­nieś­cie się do tajem­niczego hrab­stwa Osage. Przed­premierowy pokaz filmu „Sier­pień w hrab­st­wie Osage” dostar­czy wam mnóstwo nieza­pom­ni­anych emocji! Dodatkowo już teraz może­cie wygrać pod­wójne zaprosze­nie na film.

czy­taj dalej

Katow­ice usłyszą Fis­molla 14 sty­cz­nia 2014

W sobotę, 18 sty­cz­nia 2014 roku, w klu­bie Klaw­iatura odbędzie się kon­cert Fis­molla. Katow­icka pub­liczność już po raz drugi goś­cić będzie muzyka, który urzeka barwą głosu i łagod­nym brzmie­niem instru­men­tów akusty­cznych, i którego twór­c­zość staw­iana jest obok dokonań Bona Ivera, Bena Howarda czy Damiena Rice’a.

czy­taj dalej

Bru­tal”, czyli stary dworzec w obiek­ty­wie Łuczaka 13 sty­cz­nia 2014

Od 17 sty­cz­nia 2014 r. w gli­wick­iej Czytelni Sztuki możemy oglą­dać wys­tawę zdjęć Michała Łuczaka, który utr­walił na nich stary katow­icki dworzec PKP. Zostały one wyko­nane między czer­w­cem 2010 r. a sty­czniem 2011 r.

czy­taj dalej

Trzy wyjątkowe wys­tawy w bytom­skiej Kro­n­ice 9 sty­cz­nia 2014

Bytom­skie Cen­trum Sztuki Współczes­nej „Kro­nika” zaprasza na trzy wyjątkowe wys­tawy w ramach Pro­jektu Metrop­o­lis, które zostaną udostęp­nione już jutro, 11 sty­cz­nia 2014 roku. Obe­jrzymy więc „Gabi­net dobrej his­torii” Łukasza Trz­cińskiego, „Czarny Świt” Grze­gorza Kla­mana i „Roboty ziemne” Macieja Sala­m­ona i Macieja Chodz­ińskiego. Ekspozy­cje będzie można oglą­dać do 22 lutego 2014 r.

czy­taj dalej

Fotografię dzikiej przy­rody 2013″ możemy oglą­dać w Bytomiu 8 sty­cz­nia 2014

Od dwu­nastu lat Muzeum Górnośląskie w Bytomiu gości cyk­liczną ekspozy­cję: Wildlife Pho­tog­ra­pher of the Year/​Fotografia dzikiej przy­rody. Ekspozy­cję tworzą zwycięskie prace z konkursu fotograficznego Wildlife Pho­tog­ra­pher of the Year 2013, orga­ni­zowanego przez Nat­ural His­tory Museum w Lon­dynie oraz BBC Wildlife Mag­a­zine. Wys­tawę w Bytomiu można oglą­dać do 2 lutego 2014 roku.

czy­taj dalej

Deep Pur­ple z nowym krążkiem w Katow­icach 3 sty­cz­nia 2014

Deep Pur­ple chyba nikomu przed­staw­iać nie trzeba — zespół dzi­ała bowiem na rock­owej sce­nie muzy­cznej już od 44 lat, a na swoim kon­cie ma ponad 100 mil­ionów sprzedanych płyt. Łącząc w swych utworach ele­menty rocka, heavy met­alu czy bluesa, zespół stał się prawdziwą gwiazdą, uwiel­bianą na całym świecie przez rzesze fanów i na stałe zapisał się w muzy­cznej his­torii. W Księdze Reko­rdów Guin­nessa wid­nieje też jako najgłośniejszy zespół świata, co już niedługo, 15 lutego 2014 r., sprawdzić będzie można na kon­cer­cie w katow­ickim Spodku!

czy­taj dalej

Walde­mar Świerzy — plakaty katow­ick­iego grafika w Muzeum Śląskim 2 sty­cz­nia 2014

Urod­zony w Katow­icach Walde­mar Świerzy to jeden z najbardziej znanych i cenionych pol­s­kich grafików. Stworzył ogromną liczbę ponad 1800 plakatów, do których wprowadził ele­menty malarstwa, tworząc tym samym nową, charak­terysty­czną jakość. Prace Świerzego podzi­wiane są na całym świecie, a już teraz można przyjrzeć się im w Muzeum Śląskim pod­czas wys­tawy, która potrwa do 2 lutego 2014 roku.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.