Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Dal­sze losy wiedźmina Ger­alta, czyli zaskaku­jąca pre­miera 30 grud­nia 2013

Pojaw­ie­nie się nowej ksiązki Andrzeja Sap­kowskiego, pol­skiego mis­trza fan­tasy, było jedną z najwięk­szych niespodzianek dla fanów – wszys­tko odbyło się bez wielomiesięcznych zapowiedzi oraz pro­mocji w medi­ach. Na dodatek sam autor wielokrot­nie w wywiadach pod­kreślał, że defin­i­ty­wnie zakończył his­torię wiedźmina i jego przy­jaciół, dlat­ego dla wszys­t­kich był to nie lada szok, że jed­nak zde­cy­dował się na ukazanie nowych losów ulu­bionych postaci ze świata fantasy.

czy­taj dalej

Pod­sumowanie pro­jektu „Pstrykowisko” — wystawa 20 grud­nia 2013

Zakończył się pro­jekt fotograficzny „Pstrykowisko”, a w opar­ciu mate­ri­ały, które pod­czas niego pow­stały, wczo­raj (19 grud­nia 2013 r.) otwarto wys­tawę w katow­ick­iej Galerii Sztuki Współczes­nej BWA. Będzie można ją oglą­dać do 2 lutego 2014 r.

czy­taj dalej

Śmiertel­nie poważné uczu­cie” zobaczymy i poczu­jemy w Katow­icach 18 grud­nia 2013

Śmiertel­nie poważné uczu­cie” to spek­takl Teatru Capi­tol z Warszawy w reży­serii Bartłomieja Wys­zomirskiego, który będziemy mogli obe­jrzeć już 11 sty­cz­nia 2014 roku, w katow­ickim Cen­trum Kul­tury im. K. Boch­enek. Co zobaczymy? Poza dobrą grą aktorską oczy­wiś­cie his­torię pewnego związku…

czy­taj dalej

Baśniowe i odreal­nione ilus­tracje Anity Tomali 17 grud­nia 2013

13 grud­nia 2013 r. miał miejsce wernisaż wys­tawy prac Anity Tomali. W katow­ick­iej Galerii Ateneum możemy oglą­dać mag­iczne, baśniowe ilus­tracje, przed­staw­ia­jące postaci zaw­ies­zone gdzieś pomiędzy światem rzeczy­wistym a fantastycznym.

czy­taj dalej

Gór­nicy i kopal­nie w obiek­ty­wie Dymińskiego 11 grud­nia 2013

Do końca grud­nia 2013 r. potrwa wys­tawa gór­niczej fotografii Bolesława Dymińskiego w Jastrzębiu-​Zdroju. Rzecz warta zobaczenia, bo kli­mat zdjęć jest niesamow­ity. No i nieczęsto mamy okazję oglą­dać górników przy pracy czy podzi­wiać tajem­nicze, mroczne kory­tarze kopalni.

czy­taj dalej

Muzyka klasy­czna i metal — Jelonek zagra w Zabrzu 10 grud­nia 2013

W reper­tu­arze Jelonka odna­jdą się zarówno miłośnicy moc­nych brzmień, jak i fas­cy­naci muzyki klasy­cznej, ukry­tej częs­tokroć pod najdzi­wniejszymi posta­ci­ami. Kon­certy Jelonka to unikalna ener­gia i doskon­ała zabawa, a 14 grud­nia 2013 r., w Zabrzu, artysta będzie m.in. pro­mował swój drugi album — „Revenge”.

czy­taj dalej

Prob­lemy ze zrozu­mie­niem siebie, czyli pre­miera „W drodze do siebie” w Zabrzu 9 grud­nia 2013

Już 14 grud­nia 2013 r. w Teatrze Nowym będzie można zobaczyć sztukę „W drodze do siebie” autorstwa Mar­iji Raba­towej. Opowiada ona o tym, jak losowe wydarzenia mogą wpłynąć na całe nasze życie. Przed­staw­ie­nie zaczyna się od przy­pad­kowego spotka­nia w pociągu dwóch pasażerów: Tani i Jew­gien­ija, którzy wyjeżdżają na zachód z przy­czyn mate­ri­al­nych. Czym się ono zakończy?

czy­taj dalej

W Wodzisławiu zobaczymy „Barona cygańskiego” 5 grud­nia 2013

Wodzisławskie Cen­trum Kul­tury zaprasza na operetkę „Baron Cygański”, którą będzie można obe­jrzeć 12 sty­cz­nia 2014 roku. Jest to jedno z najpop­u­larniejszych i najbardziej lubianych dzieł tego gatunku. Bo w końcu kto nie zna takich melodii jak aria San­dora „Wielka sława to żart”, czy walc „Ach, co za blask”? Na sce­nie cygańska żywiołowość miesza się z wiedeńską ele­gancją, a wielkie sceny zbiorowe z nas­tro­jowymi ari­ami i due­tami. W Wodzisławiu zobaczymy wspani­ałą, bogatą scenografię, balet i rozbu­dowany chór.

czy­taj dalej

Tylko NIE Bytom! Zagra Rachael Dadd 4 grud­nia 2013

W najnowszej odsłonie muzy­cznego pro­jektu alter­naty­wnego „Tylko NIE Bytom!” zobaczymy Rachael Dadd (Anglia), Odeur de Vio­lettes (Czechy) i Adama Repuchę (Białys­tok). Kon­certy odbędą się już 13 grud­nia 2013 roku w bytom­skim Muzeum Górnośląskim.

czy­taj dalej

Barokowe Five O’clocki — {oh!} Musique française! 3 grud­nia 2013

8 grud­nia 2013 roku w ramach cyk­licznych „barokowych” spotkań zobaczymy {oh!} Orkiestrę His­to­ryczną, która tym razem skupi się na fran­cuskiej muzyce, by zaprezen­tować nam klasyków w ciekawej aranżacji. Usłyszymy „Suite du Bal­let des Ages” Andre Cam­pry, „Trio de la Cham­bre du Roi LWV 35″ J.B. Lully’ego, „Bal­let de la jeunesse” M.R. de Lalande’a, „Sonata a huit” Marca-​Antoinea Charpentiera.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.