Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Irlan­dia, galak­tyki, akwarele. Wieczór Sztuk w Chwałow­icach 2 grud­nia 2013

Dom Kul­tury w Ryb­niku — Chwałow­icach kole­jny raz zaprasza na cyk­liczny Wieczór Sztuk — tym razem pod tytułem „…z Gwiaz­dami”. Odbędzie się on już 8 grud­nia 2013 r., a w jego ramach będziemy mogli wziąć udział w kilku wernisażach (m.in. astro­fo­tografii, malarstwa i fotografii) i kon­cer­cie Beltaine. Wstęp wolny!

czy­taj dalej

Sin­gle i remiksy” zobaczymy w Bytomiu i Jas­trzębiu Zdroju 29 listopada 2013

Nowa odsłona najpop­u­larniejszego spek­taklu kome­diowego w Polsce — „Sin­gle i remiksy” — będzie miała miejsce już 7 grud­nia 2013 r. w Bytomiu i 8 grud­nia w Jas­trzębiu Zdroju. Małżeństwo grane przez Woj­ciecha Medyńskiego i Annę Muchę czeka w tym sezonie nowe wyzwanie! Marcin Szczy­giel­ski, autor sztuki, dopisał nowy, emocjonu­jący i aktu­alny społecznie wątek o ciężarnej singielce w korporacji.

czy­taj dalej

VII. Sile­sia Gospel Fes­ti­val w Ryb­niku 28 listopada 2013

W dni­ach 14 — 15 grud­nia 2013 Ryb­nik stanie się prawdziwą stolicą muzyki gospel. W tym cza­sie Śląskie Cen­trum Muzy­czne w Ryb­niku orga­nizuje VII. Sile­sia Gospel Fes­ti­val im. Nor­berta Blachy. Na uczest­ników czeka mnóstwo atrakcji — w tym wiel­o­godzinne warsz­taty zwieńc­zone Kon­certem Galowym czy zupełnie unikalne połącze­nie kon­certu kam­er­al­nego z pan­elem dyskusyjnym. Wśród prowadzą­cych warsz­taty zna­jdą się bry­tyjski wokalista Jnr Robin­son, kom­pozy­tor Adam Kosewski, pianista Rafał Stępień i gitarzysta Woj­ciech Świerczyna.

czy­taj dalej

Kevin sam w… Rudzie Śląskiej? Tak! 26 listopada 2013

Kevin był sam w domu, był w Nowym Jorku. Teraz będzie też w… Rudzie Śląskiej! Recital solistów Teatru Bez­pańskiego już 21 grud­nia 2013 r.! Wszyscy znamy i lubimy Kev­ina. Kto nie ogląda go co roku świąteczną porą jako pozy­cję obow­iązkową w rodzin­nym gronie? Po raz setny już śmiejemy się i wzruszamy do łez razem z bohat­erami kul­towej komedii świątecznej, na potrzeby której – o czym mało kto pamięta – muzykę skom­ponował genialny John Williams.

czy­taj dalej

Ty też możesz mieć wpływ na kul­turę w mieś­cie! Spotka­nia 22 listopada 2013

Poroz­maw­ia­jmy o kul­turze w naszym mieś­cie” to cyk­liczne spotka­nia, orga­ni­zowane w Mysłow­ickim Ośrodku Kul­tury. Mają one być okazją do dowiedzenia się, jak dzi­ała placówka, a także mają dawać możli­wość wpły­wa­nia na wydarzenia kulturalno-​rozrywkowe, odby­wa­jące się w Mysłow­icach. Na spotka­nia zaprasza dyrek­tor MOK-​u. Najbliższe już 25 listopada 2013 r.!

czy­taj dalej

Zobacz „Ani słowa wiecej” w trak­cie Ladies Night. Konkurs! 21 listopada 2013

Już 28 listopada 2013 r. o godz. 19:30 rusza ostat­nia w tym roku odsłona ulu­bionego bab­skiego spotka­nia w Cin­ema City! Nie możesz opuś­cić wiec­zoru pełnego atrakcji i ominąć przed­premierowego pokazu ujmu­jącej komedii „Ani słowa więcej” z pamiętną gwiazdą „Rodziny Soprano” Jame­sem Gan­dolfinim w roli głównej. Listopad­owe Ladies Night to zas­trzyk optymizmu na nad­chodzącą zimę! Bab­ska Sile­sia ma dla Was do wygra­nia jedną pod­wójną wejś­ciówkę na ten fan­tasty­czny wieczór w Rybniku.

czy­taj dalej

Dżem zagra w Katow­icach dla Hos­picjum Cordis 20 listopada 2013

Kul­towy zespół Dżem zagra chary­taty­wnie dla Hos­picjum Cordis! Kon­cert odbędzie się już 22 listopada 2013 r. w Katow­icach. Akcja nie będzie pier­wszą taką w dorobku muzyków, bo podobne kon­certy grali już dwa razy.

czy­taj dalej

Gal­Han — kon­cert przy świecach w Mysłow­icach 18 listopada 2013

Jak co roku, tak i teraz w jesienno-​zimowy wieczór odbędzie się mysłow­icki kon­cert w wyjątkowym kli­ma­cie. Przy świecach i fil­iżance kawy będzie można wsłuchać się w muzykę zespołu Gal­han, który zagra już 29 listopada 2013 r. Co nas czeka? Akusty­czne granie, nowe twarze w zes­pole, nowe aranżacje utworów, nowe piosenki i miła, artysty­czna atmosfera.

czy­taj dalej

Sztuczne Fiołki — sztuka od nieco innej strony 15 listopada 2013

Jeszcze tylko do końca listopada 2013 roku w wit­ry­nach lokali przy katow­ick­iej ulicy Mari­ack­iej będziemy mogli obe­jrzeć wybrane Sztuczne Fiołki, czyli obrazy dawnych (i bliższych współczes­ności też…) mis­trzów malarstwa i grafiki opa­tr­zone charak­terysty­cznymi, białymi komen­tarzami na czarnym tle. Nie wszys­tkim jed­nak to „biało na czarnym” się podoba, nie każdego przekonują zgrabne puenty, umieszcza­jące kon­tek­sty obrazów we współczesności.

czy­taj dalej

Akty w obiek­tywach pol­s­kich mis­trzów fotografii 13 listopada 2013

Tworze­nie aktów to trudna i wyma­ga­jąca dużej sub­tel­ności sztuka. W końcu jej zadaniem jest przed­staw­ie­nie nagiego lub niemal nagiego ludzkiego ciała — obiektu, który potrafi wzbudzać skra­jne emocje, który bywa tabu… Jeśli chce­cie zobaczyć, jak akty wychodzą pol­skim fotografom, nie pozostaje nam nic innego, jak tylko pole­cić wam wys­tawę w Galerii Szyb Wil­son. Już od 15 listopada 2013 r.!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.