Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kul­tura

Edyta Gep­pert zaśpiewa w Zabrzu 24 października 2013

Już niebawem, 29 listopada 2013 r., na sce­nie Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu wys­tąpi Edyta Gep­pert. Myślę, że jej postać jest nam wszys­tkim doskonale znana. Obdar­zona ogrom­nym tal­en­tem i sceniczną charyzmą artys­tka sprawia, że każdy z jej kon­certów jest wyjątkowy i na długo zapada w pamięć pub­liczności. Jej piosenki, mimo upływu lat, nie tracą świeżości i wciąż cieszą się ogrom­nym zainteresowaniem.

czy­taj dalej

Rusza 8. Sile­sian Jazz Fes­ti­val! 23 października 2013

Już dziś, 24 października 2013 r., wys­tar­tuje 8. Sile­sian Jazz Fes­ti­wal, jedno z najważniejszych wydarzeń na muzy­cznej mapie Pol­ski. W trak­cie fes­ti­walu odbędą się kon­certy najwięk­szych gwiazd jazzu, a wszyscy zain­tere­sowani będą mogli również sko­rzys­tać z rozwi­ja­ją­cych warsz­tatów jaz­zowych, prowad­zonych pod okiem spec­jal­istów w Akademii Muzycznej. 

czy­taj dalej

Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Pro­du­cen­tów Fil­mowych od dziś w Katow­icach 22 października 2013

Już dziś, 22 października 2013 r., rozpoczyna się Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Pro­du­cen­tów Fil­mowych Regio­fun. Jest to jedyna tego typu impreza w naszym regionie, pod­czas której prezen­towane są zarówno filmy, jak i naj­ciekawsze fabuły, ani­macje oraz doku­menty z całego świata, które pow­stały dzięki wspar­ciu region­al­nych fun­duszy fil­mowych, a także pomocy miast. Filmy będą oce­ni­ane w dwóch konkur­sach: pełnego metrażu (od 60 min.) oraz krótkiego i śred­niego metrażu. Oprócz nich zostanie również przyz­nana nagroda publiczności.

czy­taj dalej

Tylko NIE Bytom! Zagrają Kumisolo i Asi Mina 21 października 2013

Tylko NIE Bytom!” to cykl comiesięcznych kon­certów, połąc­zonych z imprezami towarzyszą­cymi, a mają­cych na celu przy­bliże­nie śląskiej pub­liczności naj­ciekawszych zjawisk, pojaw­ia­ją­cych się na sze­roko rozu­mi­anej alter­naty­wnej sce­nie muzy­cznej – zarówno w Polsce jak i zagranicą.

czy­taj dalej

Ryjek”, czyli Ryb­nicka Jesień Kabare­towa 18 października 2013

Już 24 października rusza jedna z najbardziej pop­u­larnych imprez kabare­towych w Polsce. Oczy­wiś­cie mowa tu o orga­ni­zowanym od 1996 roku fes­ti­walu grup kabare­towych „RYJEK”. Pod­czas imprezy wys­tąpią m.in. kabaret Ani Mru Mru, Grupa MoCarta, Limo, Smile, Jurki, Czesuaf, Kała­masz, For­ma­cja Chatelet, K2 oraz Kabaret Młodych Panów.

czy­taj dalej

Czarna Pol­ska Jesień — kon­cert Behe­motha w Katow­icach 17 października 2013

Już 23 listopada 2013 r. w katow­ickim Mega Clu­bie będzie można zobaczyć kon­cert Behe­moth. Będzie to sam środek ich trasy kon­cer­towej — „Czarna Pol­ska Jesień”. Zaprezen­towane zostaną utwory zarówno ze starych płyt, jak i z tej najnowszej.

czy­taj dalej

Kabaret Moral­nego Niepokoju rozbawi Wodzisław! 16 października 2013

Wodzisławskie Cen­trum Kul­tury zaprasza na wys­tęp Kabaretu Moral­nego Niepokoju, który odbędzie się już 26 października 2013 r. Grupa zaprezen­tuje zupełnie nowy reper­tuar pod tytułem „Pogoda na suma”, który bije reko­rdy pop­u­larności. Skecze nieemi­towane w telewizji, piosenki wcześniej niewykony­wane, imponu­jąca scenografia i wresz­cie nowa postać w składzie kabaretu — wszys­tko to czeka widzów.

czy­taj dalej

Kult już niedługo w Katow­icach 15 października 2013

Pomarańc­zowa Trasa Kultu, pier­wszy raz odby­wa­jąca się w roku 1999, na stałe zapisała się w pol­skim „kon­cer­towym kalen­darzu”. Katow­ice, jak zawsze, zaj­mują w niej szczególne miejsce, a zespół zagra w katow­ickim Spodku już 19 października 2013 r. Kon­certy grupy przy­cią­gają tłumy fanów, a muzycy nie szczędzą sił, by pub­lika baw­iła się świetnie.

czy­taj dalej

Kole­jny rok z May­day 14 października 2013

Jak co roku na jesień, tak i tym razem w katow­ickim Spodku można wziąć udział w dużej imprezie, poświę­conej w całości muzyce elek­tron­icznej — May­day! W Polsce jest wiele fes­ti­wali z muzyką taneczną i elek­tron­iczną, jed­nak żaden nie ma takiej renomy jak katow­ickie May­day. W tym roku znów będzie można wziąć udział w May­day — już 9 listopada 2013 r.

czy­taj dalej

XI. Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Teatrów Lalek „Katow­ice Dzieciom” 11 października 2013

Już dziś, 15 października 2013 r., rozpoczyna się katow­icki Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Teatrów Lalek, który będzie trwał do 19 października. Jego jede­nasta już edy­cja odbywa się pod hasłem „Katow­ice Dzieciom”. W jej ramach trady­cyjnie odbędą się liczne spek­takle i warsztaty.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.