Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Portrety kobiet

Błędy dziedz­ic­zone z pokole­nia na pokole­nie — roz­mowa z Jolantą Reisch 28 lipca 2014

Na pol­skim rynku wydawniczym jakiś już czas temu pojaw­iła się niety­powa instrukcja obsługi. Jej prak­ty­czność doce­ni­ają głównie osoby, które mają prob­lem z partnerem-​alkoholikiem. „Alko­ho­lik. Instrukcja obsługi” to pozy­cja obow­iązkowa dla współuza­leżnionych, w której zna­jdą mech­a­nizmy obronne dla siebie, cenne porady, „z życia wzięte” przykłady i wiele innych. Bab­skiej Sile­sii o (współ)pracy nad książką, stereo­ty­pach, różni­cach między piją­cymi kobi­etami a piją­cymi mężczyz­nami, a także o… książkach dla dzieci opowiada Jolanta Reisch.

czy­taj dalej

Nauka jest jedyną szansą dla afrykańs­kich dzieci — roz­mowa z Ewą Rekus 20 lutego 2014

Jak często sta­jemy przed prob­le­mami typu: co zjeść na obiad, wypić espresso z chudym, tłustym a może bez mleka, lub: jakim kolorem poma­lować paznok­cie – met­al­icznym czy matowym. Po spotka­niu z Ewą Rekus takie prob­lemy wydają się śmieszne i nie na miejscu. His­to­ria Pani Ewy to dobry przykład na to, jak pracą i deter­mi­nacją można zmieniać rzeczy­wis­tość. Poprzez dzi­ałal­ność swo­jego Sto­warzyszenia Friend­ship Power Inter­na­tional kobi­eta stara się tworzyć równe szanse w dostępie do edukacji, ale także uczy tol­er­ancji, empatii i otwar­cia na Innego.

czy­taj dalej

Doula, czyli „kobi­eta, która służy” – rozmowa z Mag­daleną Stoszek 7 sty­cz­nia 2014

Ciąża i poród to wydarzenia wyjątkowe w życiu kobi­ety, a jed­nak niosą z sobą także wiele obaw. Przyszła mama zadaje sobie wów­czas wiele pytań: jak będzie wyglą­dać poród? Czy to będzie bardzo bolało? Czy dam radę zaopiekować się swoim maleńst­wem? Wiele kobiet coś takiego przytłacza i prz­erasta. Na szczęś­cie jest ktoś, kto może pomóc w tej sytu­acji – to doula. To ona daje wspar­cie fizy­czne i psy­chiczne pod­czas porodu oraz pier­wszych dni z dzieck­iem. Mówiąc wprost, to „przy­jaciółka od porodu”, osoba zau­fana, która pomoże przetr­wać najtrud­niejsze chwile. O tym, kim jest doula, na czym polega jej praca i o innych aspek­tach tego pięknego zawodu opowiada Mag­dalena Stoszek.

czy­taj dalej

Bar­bara Mucha: Po modzie wędruję jak po lesie 8 listopada 2013

Eks­cen­tryczna kobi­eta o tysiącu zain­tere­sowań. Sztukę łączy z modą, modę wplata w swoje życie, blogu­jąc przy okazji, a zawodowo jest związana z inżynierią środowiska. Mieszkanka Biel­ska, biorąca udział w licznych wydarzeni­ach świata mody, pod­czas których prezen­tuje swoje kolekcje. Z Bar­barą Muchą roz­maw­iam nie tylko o inspirac­jach, ale też o porusza­niu się po mod­owych obszarach, które pen­etrować można na różné sposoby. Niek­tóre z nich przy­pom­i­nają wędrówki po lesie…

czy­taj dalej

Nowe oblicza rzeczy po prze­jś­ci­ach. Roz­mowa z twór­czy­ni­ami Diza­jneko 13 wrześ­nia 2013

Julianna, Karolina i Katarzyna — przy­jaciółki, matki, kreatorki, a równocześnie twór­czynie Diza­jneko opowiadają Bab­skiej Sile­sii o początkach niety­powego miejsca w internecie, które sku­pia pro­jek­tan­tów, tworzą­cych przed­mioty w kon­wencji recyk­lingu, upcyk­lingu, wpisu­jące się w ekologię i zrównoważoną kon­sumpcję. Diza­jneko to także pro­mowanie dobrego designu, którego nie pow­sty­dziliby się najlepsi. Jaki jest sto­sunek twór­czyń Diza­jneko do Śląska, nowych trendów, do zmieni­a­jącej się men­tal­ności Polaków?

czy­taj dalej

Mag­daleny Niewiadom­skiej odkry­wanie Śląska 24 lipca 2013

Mag­dalena Niewiadom­ska na Śląsku mieszka od kilku lat i — jak sama przyz­naje — region ten pokochała „od drugiego wejrzenia”. Zafas­cynowanie nim zaowocow­ało blo­giem Odkry­wa­jąc Śląsk, który pozwala czytel­nikom wyruszyć w podróż po najpiękniejszych i naj­ciekawszych miejs­cach regionu, zapoz­nać się nie tylko z perełkami architek­tury i his­torią fas­cynu­ją­cych miejsc, ale też z trady­cją i kul­turą ludzi, którzy dawniej w nich żyli. W nar­rac­jach Niewiadom­skiej nie zna­jdziemy spły­conych wari­antów his­torii i banal­nych opowiastek. Blog żyje ciekawym życiem swo­jej właś­ci­cielki — dziesiątki fas­cynu­ją­cych his­torii, których na próżno szukać w prze­wod­nikach, przeplatają się z relac­jami z podróży i nas­tro­jowymi zdjęciami.

czy­taj dalej

Tem­pera­ment, zamknięty w formie. Roz­mowa z Beatą Owczarek 16 lipca 2013

Jej prace cechują się wyrazistym stylem. Mocna kreska, charak­terysty­czne wypełnie­nie przestrzeni, które dodaje głębi i tajem­nic­zości, żywe (lecz nie kłu­jące w oczy) kolory, a także przy­jemna dla odbiorcy tem­atyka — takie są niek­tóre ze skład­owych graficznych prac Beaty Owczarek. Z jej obrazków przeko­rnie zerkają na nas zwierzęta. Są również liczne portrety, prezen­tu­jące wyraziste twarze… Beata jest biel­szczanką, obec­nie jed­nak mieszka w Katow­icach, gdzie studi­uje pro­jek­towanie graficzne. Tworze­nie jest dla niej pro­ce­sem poszuki­wań. Poprzez dopra­cowywanie formy prag­nie odkryć wresz­cie ostate­czny i najlep­szy sposób plas­ty­cznego zapisu swo­jego tem­pera­mentu. Pro­ces ten doku­men­tuje na blogu „Arc­tic Betty”. O swoich poszuki­wa­ni­ach, o inspirac­jach i wielu innych rzeczach opowiada Bab­skiej Silesii.

czy­taj dalej


Chci­ałabym przepo­dróżować życie. Roz­mowa z Mag­daleną Majew­ską 13 maja 2013

Mag­dalena Majew­ska hoł­duje zasadzie, że nie trzeba oper­ować wszys­tkimi kolorami tęczy, by rzu­cać się w oczy. Na swoim blogu Ams La La Land pokazuje, w jaki sposób zestaw­ienia ubrań i dodatków, w których prze­waża czerń, biel, czer­wień, mogą być ciekawe i inspiru­jące. Nie powiela schematów, dostęp­nych na skle­powych manek­inach, nie stała się ofi­arą mody. Jej styl jest wyrazisty, a ona pozostaje mu wierna. Jeśli lubi­cie his­to­rie kinowe lekko mroczne w wyda­niu Bur­tona, jeśli przepada­cie za Rick­iem Owensem, Michele Lamy lub Ric­cardo Tisci — na pewno się wam spodoba. Co najważniejsze jed­nak — moda to nie jest cały świat Magdy ze Śląska. Jest też muzyka i podróże, o czym może­cie przeczy­tać w naszej krótkiej rozmowie.

czy­taj dalej

Pasja tańca, cieka­wość świata. Roz­mowa z Ange­liką Dobrzyńską 4 kwiet­nia 2013

Codzi­en­ność Ange­liki Dobrzyńskiej to nie tylko stu­dia i praca, ale też liczne inic­jatywy, które stawia przed sobą jako zada­nia do zre­al­i­zowa­nia (to za jej sprawą ujrzeliśmy m.in. pro­jekty „Za fasadą folk­loru” czy Crazy Bub­ble, która pro­muje trady­cyjne napoje z Tajwanu). Wiele czasu Ange­lika poświęca także swo­jej wielkiej pasji — udziela­niu się w Zes­pole Pieśni i Tańca „Katow­ice”. Folk­lor fas­cynuje ją, a w kręgu jej zain­tere­sowań zna­j­duje się nie tylko pol­ska trady­cja, na której zespół opiera swój reper­tuar, ale również trady­cje częs­tokroć odległych kra­jów. Bab­skiej Sile­sii Ange­lika opowiada o swoich taneczno-​folkowych początkach, o Zes­pole „Katow­ice” i wielu pozy­ty­wnych, napeł­ni­a­ją­cych dobrą energią dzi­ała­ni­ach, które się z nim łączą. A także o sto­sunku Polaków do swo­jej trady­cji i o modzie na „etno” i „folk”, która staje się coraz powszechniejsza.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.