Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Portrety kobiet

Goes To M! Magda Pogorzel­ska 8 marca 2013

Ple­cak w formie klatki dla ptaków? Włas­noręcznie naszy­wane aplikacje, inspirowane podróżami kos­micznymi i otacza­ją­cym nas wszechświatem, zgłębianym przez teleskop Hub­bla? A może total­nie sza­lone i bogato zdo­bione kamizelki? Magda Pogorzel­ska mówi im „tak!” i z pasją tworzy. W kre­owa­niu marki Goes To M pomaga jej cała rodz­ina i wielopokole­niowe doświad­czenia kraw­ieckie. Mariaż trady­cyjnie porząd­nego wyko­na­nia i wspani­ałych, total­nie zakrę­conych aplikacji i form skutkuje czymś, co jest niebanalne i pozyskuje wciąż nowych miłośników. Bab­skiej Sile­sii Magda Pogorzel­ska opowiada o licznych inspirac­jach, początkach Goes To M i jej miejscu w świecie mody.

czy­taj dalej

Nie tylko dziew­czynka z warkoczykami – roz­mowa z Aliną Moś — Kerger 18 lutego 2013

W ramach pro­jektu Młoda Scena Teatru Korez już za kilka dni będziemy mogli obe­jrzeć pre­mierę sztuki o Karin Stanek. W roli reży­serki zade­bi­u­tuje Alina Moś – Kerger – młoda i zdolna absol­wen­tka Uni­w­er­sytetu Śląskiego w Katow­icach. W fer­worze przy­go­towań do spek­taklu znalazła chwilę na spotkanie z nami i opowiedzi­ała o swo­jej pracy, inspirac­jach i pomysłach.

czy­taj dalej

Muzy­czne uza­leżnienia. Roz­mowa z Agnieszką Twar­doch 4 lutego 2013

Agnieszka Twar­doch, wokalistka, autorka tek­stów i współtwór­czyni smakowitej muzyki Agnieszka Twar­doch Squat i CueFx Band, to osoba niebanalna, otwarta na nowe doświad­czenia, zwłaszcza jeśli chodzi o śpiewanie. Kilka lat mieszkała na Śląsku, ale nie ze Śląska pochodzi, co wcale nie oznacza, że jej muzyka z niego nie czer­pie. Ostat­nio mocno zan­gażowana w pro­jekt Jacka Lato­nia, stała się wokalistką Cuefx Band. Bab­skiej Sile­sii opowiada o muzy­cznych początkach, urokach i tru­dach śpiewa­nia, a także wielu innych rzeczach.

czy­taj dalej

Adopcja — sprawa trudna i piękna. Roz­mowa z Tatianą Fajkis 2 sty­cz­nia 2013

Dom pod lasem w cichej, spoko­jnej okol­icy. Obok wejś­cia dziecięce row­erki, wózek. Za domem zbu­dowana z drewna „baza” — które dziecko nie marzyło kiedykol­wiek o sekret­nym domku, w którym mogłoby się bawić i powierzać tajem­nice swoim małym przy­ja­ciołom? Tak mieszka Tatiana Fajkis, autorka książki o adopcji „Listy do Laury”, z mężem i trójką dzieci — Laurą, Darią i Bogusiem. Obie dziew­czynki są adop­towane. Dla malutkiego chłopczyka jest to rodz­ina zastępcza. Z panią Tatianą roz­maw­iamy o wszys­tkim, co związane z adopcją i stanowie­niem zastępczej rodziny — o tym, jak cud­ownie jest móc zaopiekować się dzieck­iem i pokochać je, o prob­lemach i adop­cyjnych pro­ce­du­rach, o świado­mości malucha…

czy­taj dalej

Miłośniczka geometrii i sztuki. Roz­mowa z Olą Bajer 30 listopada 2012

BOLA to marka, stwor­zona z myślą o osobach, cenią­cych sobie wygodę i indy­wid­u­al­ność zarazem. Twór­czynią tego specy­ficznego mari­ażu mody i sztuki, w którym dużą rolę odgry­wają geome­tria i autorskie grafiki, jest Ola Bajer — pochodząca ze Śląska pro­jek­tan­tka, obec­nie mieszka­jąca w Warsza­wie. Jej pomysły, nasy­cone wielką dawką ory­gi­nal­ności, zyskały apro­batę m.in. w Łodzi, pod­czas październikowego Fash­ion Phi­los­o­phy Fash­ion Week. Z Olą Bajer roz­maw­iamy o jej pas­jach, związanych ze sztuką, o inspirac­jach, które przy­chodzą nagle i często są kom­pletną niespodzianką, a także o Śląsku i, oczy­wiś­cie, o BOLI.

czy­taj dalej

Styledig­ger — Joanny Glogazy blo­gowanie zaawan­sowane 27 listopada 2012

Joanna Glogaza jest blogerką, pochodzącą ze Śląska. Ale nie byle jaką blogerką, bo blogerką inteligentną i zdys­tan­sowaną do obsesyjnej pogoni za tren­dami. „Styledig­ger” to strona, na której Joanna nie tylko pokazuje tysią­com inter­nautów swój styl, ale też niebanalne zdję­cia z najróżniejszych mag­icznych miejsc na mapie Pol­ski i świata. Blog Joanny to jed­nak nie same fotografie. To też ciekawe i przy­cią­ga­jące tek­sty, którymi je opa­truje. Z Joanną Glogazą roz­maw­iam o prowadze­niu bloga, sile przy­cią­ga­nia najlep­szych „szafi­ars­kich” stron inter­ne­towych, a także innych pas­jach Styledigger.

czy­taj dalej

Maria Skalicka. Miłość do książek i Śląska Cieszyńskiego 23 października 2012

Miłośniczka książek i Śląska Cieszyńskiego, wielokrot­nie nagradzana kobi­eta z pasją, udziela­jąca się pub­licznie… Tak jawi się nam obraz Marii Skalick­iej, zmarłej w 2002 roku. Postać ta jest pewnie znana w jej rodzin­nym Ustro­niu, ale warto przy­bliżyć ją szer­szej grupie osób. Tym bardziej, że Maria Skalicka była kobi­etą nietuzinkową.

czy­taj dalej

Alek­san­dra Paruzel — o prob­lemach i ich pokony­wa­niu 4 wrześ­nia 2012

Alek­san­dra Paruzel jest psy­cholo­giem, absol­wen­tką Uni­w­er­sytetu Śląskiego. Na co dzień prowadzi ter­apię indy­wid­u­alną w katow­ickim Gabinecie Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych. Nam Pani Alek­san­dra opowiada o tym, czym konkret­nie się zaj­muje, a także o roz­maitych prob­lemach, nęka­ją­cych ludzi, o psy­choter­apii i jej zbaw­i­en­nym wpły­wie. Także o obra­zie psy­chologa i psy­chologii w pol­skim społeczeńst­wie, który stop­niowo ulega zmianie.

czy­taj dalej

O fotografii, fotografach i fotografowanych — Wik­to­ria Mędrek 20 sierp­nia 2012

Obec­nie fotografią może zaj­mować się każdy. Każdy, kto zaopa­trzy się w aparat. Jed­nak dobry aparat to nie wszys­tko — to jedynie jakaś częsć sukcesu. Potrzebne jak także ciekawe postrze­ganie świata, zmysł este­ty­czny i głowa pełna pomysłów. Niewiele osób speł­nia te warunki. Do tej grupy z pewnoś­cią należy Wik­to­ria Mędrek, zaj­mu­jąca się fotografią od kilku lat. Jej mod­e­lami ide­al­nymi, na których fotografowa­niu się sku­pia, są mężczyźni. Fotografka jest też równocześnie scoutem — na imprezach i uli­cach miast “poluje” na osoby o niety­powej urodzie, które dzięki takim zabiegom mogą naw­iązać współpracę z agencją mod­elin­gową. Bab­skiej Sile­sii Wik­to­ria opowiada o fotografii, a także… fotografach i fotografowanych, bez których nie byłoby tego rodzaju twórczości.

czy­taj dalej

Maria War­dasówna 16 sierp­nia 2012

Jej imię i nazwisko wielu osobom, zwłaszcza młodym, nie mówi nic. Tym­cza­sem Maria War­dasówna była kobi­etą nietuzinkową, pasjonatką lot­nictwa, gór i … moto­cykli. W okre­sie, gdy kobi­ety coraz częś­ciej się usamodziel­ni­ały, ale wciaż jeszcze nie robiły wielu “męs­kich” rzeczy, ona gro­madz­iła takie doświad­czenia, których mógłby jej poza­z­droś­cić nieje­den mężczyzna.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.