Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Portrety kobiet

Krystyna Boch­enek — portret niezwykłej kobi­ety 25 lipca 2012

Krystyna Boch­enek jest dla Śląska postacią szczególną. Nie chodzi tylko o jej poli­ty­czną dzi­ałal­ność, ale także o cały ogrom inic­jatyw społecznych, jakie pode­j­mowała. Bardzo prężnie dzi­ałała na polu pro­mowa­nia nauki, kul­tury i języka pol­skiego. Także kwestie zdrowia i chary­taty­wnego wspiera­nia medy­cznych insty­tucji były jej bliskie. Dlat­ego też warto przy­pom­nieć sobie jej postać, a tym, którzy do tej pory nie mieli okazji zapoz­nać się z jej doko­na­ni­ami — przy­bliżyć je.

czy­taj dalej

Smaczne wydanie Fatimy 16 lipca 2012

Lon­dyn. Wielkie miasto, w którym krzyżują się drogi ludzi, należą­cych do dziesiątków różnych nacji. Każdy inny, każdy ma swój własny świat – odrębną trady­cję, często religię. Taka różnorod­ność pociąga za sobą także nieskończe­nie wiele stylów ubiera­nia, które można zaob­ser­wować na londyńs­kich uli­cach. Z tego wielo­bar­wnego tygla roz­maitych mód, po dziesię­ciu lat­ach, do Katowic wró­ciła Fatima. Jej styl, niesamowicie wyrazisty i charak­terysty­czny, powoduje, że nie można jej pomylić z nikim innym. Fatima nie tylko prowadzi blog „Fati­li­cious”. Akty­wnie dzi­ała także w pol­skim świecie mody, a na Śląsku stara się rozkrę­cać mod­owe środowisko i pro­mować roz­maite wydarzenia.

czy­taj dalej

Cześć, jestem Kasia! 10 lipca 2012

Jak ktoś kiedyś trafnie zauważył, trzeba być albo Amiszem, albo pochodzić z innej plan­ety, by nie wiedzieć, kim są blogerki mod­owe (zwane cza­sem szafi­arkami). Sam temat takich blogów to prawdziwa rzeka, albo nawet rozległe morze, które doczekało się już wielu opra­cowań. W Polsce strony tego typu są niezwykle pop­u­larne. Jed­nak spośród setek, ba, może nawet tysięcy takich blogów, tylko kilka doczekało się między­nar­o­dowego uzna­nia. Jed­nym z nich jest „Jestem Kasia”, założony przez Kasię Gorol, mieszka­jącą i studi­u­jącą na Śląsku. Sama Kasia – osoba przesym­pa­ty­czna, posi­ada­jąca niewąt­pliwą klasę i zdys­tan­sowana wobec siebie – jest miłym zaprzecze­niem stereo­typu blogerki jako osoby o wybu­jałym ego, łasej jedynie na pieniądze.

czy­taj dalej

Natalia Ficek– mis­trzyni snow­boardu i miłośniczka gotowa­nia 18 kwiet­nia 2012

Natalia Ficek — urodz­iła się 12 października 1992r. w Świę­tochłow­icach. Jest zawodową nar­cia­rką i snow­board­erką – ma na swoim kon­cie sukcesy takie jak V-​ce mis­tr­zostwo Pol­ski Seniorów, I miejsce w zawodach FIS w Aus­trii, czy Mis­tr­zostwo Buł­garii. Studi­uje równole­gle na dwóch kierunk­ach — Biolo­gia i Geolo­gia na Uni­w­er­syte­cie Jagiel­lońskim oraz Sport na Akademii Wychowa­nia Fizy­cznego w Krakowie.

czy­taj dalej

Agata Dominik– per­sonal shop­per 3 kwiet­nia 2012

Z Agatą można roz­maw­iać godz­i­nami. Wyrzuca z siebie mil­iony słów na min­utę, głośno się śmieje i zawsze jest ubrana tak, że nie mogę się pow­strzy­mać od skom­ple­men­towa­nia Jej stroju. Wystar­czy jedno pytanie „gdzie to kupiłaś?” i zaraz dostaję adres sklepu razem z nami­arami jak do niego dojechać, albo gdzie znaleźć tańszą alter­natywę dla danej rzeczy. Skarb­nica wiedzy modowo-​zakupowej. Per­sonal shop­per — Agata Dominik.

czy­taj dalej

Sonia Myczkowska 2 kwiet­nia 2012

SONIA MYCZKOWSKA Absol­wen­tka Psy­chologii na Uni­w­er­syte­cie Śląskim i Zarządza­nia Zasobami Ludzkimi na Uni­w­er­syte­cie Eko­nom­icznym w Katow­icach. Trener Umiejęt­ności Psy­chospołecznych. Wykład­owca aka­demicki oraz prak­tyk w obszarze Human Resources. Rozwi­janiem potenc­jału tkwiącego w dzieci­ach i młodzieży zaczęła zaj­mować się wiele lat temu jako instruk­tor harcer­ski. Najwięk­szą satys­fakcję sprawia jej obser­wowanie roz­woju swoich podopiecznych.

czy­taj dalej

Kasia Kos­mała — Dobrze Karmi! 19 lutego 2012

Jestem… pytanie „Kim jestem?” jest pytaniem, które zadaję sobie nieustan­nie, wciąż nie mam na nie odpowiedzi i nie sądzę, żebym kiedyś taką uzyskała :). Ale żeby nie filo­zo­fować zbyt­nio, mogłabym odpowiedzieć kilkoma mniej lub bardziej przy­pad­kowymi określe­ni­ami, np. jestem kobi­etą, pochodzę ze Śląska, skończyłam jakieś tam szkoły, które do niczego mi się nie przy­dały:), i… prowadzę Dobrą Karmę.

czy­taj dalej

Gabriela Bazan– ultra­ko­biecy fotograf 16 kwiet­nia 2012

Gabriela Bazan – 21-​letnia stu­den­tka kul­tur­oz­naw­stwa z Chor­zowa od kilku lat zaj­muje się taką właśnie fotografią. Jej zdję­cia to mieszanka lekkości, dobrego smaku, sza­leństwa, pięknych kolorów, stylu i polotu – są zupełnie jak kobi­eta. Gabriela zaj­muje się głównie fotografią mody. Na swoim kon­cie ma sporo znaczą­cych sukcesów. Kto raz zobaczy jej zdję­cia, na długo zapamięta ich charak­terysty­czny, lekko odreal­niony kli­mat. O trud­nych początkach, aparat­ach, inspirac­jach i pasji z Gabrielą Bazan roz­mawia Aneta Gli­wicka.

czy­taj dalej

Współczesne retro — czarown­ice 9 lutego 2012

Cztery niesamowite kobi­ety: Kasia Jaworska – fotograf, współtwór­czyni galerii mody uży­wanej „Retro”, Joanna Ślad­owska – introli­ga­tor, pro­jek­tan­tka mody, Katarzyna Foreńska – wiz­a­żys­tka, Anna Sowik – stu­den­tka kul­tur­oz­naw­stwa, styl­istka, blogerka. Co je łączy? Gale­ria mody uży­wanej „Retro” w Katow­icach, mieszcząca się w budynku sławnej Super­jed­nos­tki! To właśnie w „Retro” spotkały się po raz pier­wszy i od tego czasu razem pracują, plotkują, planują. Jakie są współczesne pozy­ty­wne czarownice?

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.