Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Bliskość, zaan­gażowanie, czułość — to nie dla nich. Jak im pomóc? 30 lipca 2014

Opiekuńczy, troskliwy, kocha­jący, niewidzący świata poza nami – każda z nas marzy o takim part­nerze. Coraz częś­ciej jed­nak w związkach wys­tępuje lęk przed bliskoś­cią i zaan­gażowaniem. Wbrew stereo­ty­pom, że to mężczyźni boją się angażować w związki, lęk przed bliskoś­cią dotyka znacznie częś­ciej właśnie kobi­ety. Może on być przez długi czas nieuświadomiony. Osoby na niego cier­piące często wybier­ają zawody, które wyma­gają ciągłej podróży i odd­ala­nia się (kierowca tira, stew­ardessa, handlowiec…).

czy­taj dalej

Chude znaczy piękne… Na pewno? 29 lipca 2014

O anorek­sji wśród cele­bry­tów, mod­elek, osób dorosłych napisano już wiele. Jed­nak to coraz więcej dzieci i młodzieży cho­ruje. Lekarze biją na alarm — odchudzać się zaczy­nają już dzieci w wieku szkol­nym. Nie jest to wyłącznie spowodowane medi­al­nymi kreac­jami ide­al­nego, „wychud­zonego” obrazu szczęśli­wego człowieka, ale także m.in. złymi relac­jami z rodzi­cami. Dzieci chcą, żeby rodz­ice byli z nich dumni, stąd dąże­nie do per­fekcji w każdej dziedzinie.

czy­taj dalej

Gryzą i kąsają. Jak sobie z nimi radzić? 23 lipca 2014

W cza­sie wakacji chcemy miło spędzać czas na łonie natury, cieszyć się słońcem i pięknymi leśnymi kra­jo­brazami. W takich miejs­cach jed­nak niestety często możemy zostać ukąszeni przez owady lub węże. Ugryzienia są nie tylko bolesne, ale w skra­jnych przy­pad­kach mogą spowodować nawet śmierć lub infekcję groźną chorobą. Jak postępować w przy­padku pokąsa­nia? Jak do niego nie dopuścić?

czy­taj dalej

Boisz się porodu? Pokonaj strach! 17 lipca 2014

Rodz­imy od początku naszej his­torii, a jed­nak wciąż boimy się porodu, kojarzy się z niesły­chanym bólem, utratą kon­troli i rośnie w nas strach, czy jest coś, na co mogą liczyć współczesne kobi­ety. O lęku przed poro­dem opowiada Wio­letta Przenniak-​Cołta, która jest coachem i trenerem w Szkole Rodzenia Miś Kuleczka.

czy­taj dalej

Taniec nie zna granic, czyli let­nie warsz­taty 15 lipca 2014

Do końca lipca 2014 roku trwają zapisy do piątej edy­cji warsz­tatów „Taniec nie zna granic” w ramach pro­jektu „Let­nie spotkanie z tańcem”. Doty­chczas, w ciągu czterech edy­cji fes­ti­walu, utwor­zono 26 grup dedykowanych różnym rodza­jom tańca, dla 570 uczestników.

czy­taj dalej

Strzałą w tar­czę, czyli coraz mod­niejsze łucznictwo 9 lipca 2014

Łuk, cię­ciwa i strzała. Broń towarzysząca ludziom prawie od zara­nia dziejów, współcześnie kojar­zona głównie z posta­ci­ami znanymi z leg­end, Wil­helmem Tellem i Robin Hoo­dem. Jeszcze niecałe sto lat temu łucznictwo było mocno rozpowszech­nioną w pol­s­kich szkołach formą akty­wności. Dziś z kolei to rozry­wka raczej nis­zowa, w której często wyko­rzys­tuje się nowoczesne rozwiąza­nia – wyko­nane np. z włókna węglowego.

czy­taj dalej

Druga edy­cja śniadań na trawie w Parku Śląskim 7 lipca 2014

Cza­sem warto zwol­nić, cza­sem warto się zas­tanowić, cza­sem warto posiedzieć na łonie natury, kon­tem­plować przy­rodę, posłuchać o zdrowym try­bie życia. A najlepiej zro­bić to wszys­tko jed­nocześnie. Ide­alną okazją jest cykl „Śniadanie na trawie”, na który Park Śląski zaprasza już po raz drugi. Tym razem nowoś­cią będzie strefa usłu­gowo – gas­tro­nom­iczna. Najbliższe śniadanie już 12 lipca 2014 roku!

czy­taj dalej

Kiedy wybrać się z dzieck­iem do ortodonty, czyli wszys­tko o lecze­niu wad zgryzu 4 lipca 2014

Każdy rodzic prag­nie, aby jego dziecko miało zdrowe i proste zęby, dlat­ego wiz­yta u ortodonty to nie tylko ważny ele­ment pro­fi­lak­tyki zdrowot­nej, ale też istotna inwest­y­cja w przyszłość. Jed­nocześnie wielu z nas cią­gle pamięta wiz­yty w gabinecie ortodon­ty­cznym, wiążące się często z koniecznoś­cią usunię­cia zdrowego zęba oraz nieustan­nym kon­trolowaniem tego, czy praw­idłowo uży­wamy aparatu.

czy­taj dalej

Kobi­eto, spójrz w dół! 9 czer­wca 2014

Coraz częś­ciej zachęca się kobi­ety do tego, by patrzyły w górę i się­gały coraz wyżej. Twórcy kam­panii „Kobiecość niejedno ma imię” postanow­ili iść pod prąd. Zachę­cają kobi­ety do tego, by spo­jrzały… w dół!

czy­taj dalej

Jadłospis akty­wnej mamy 4 czer­wca 2014

Kiedy sta­jesz się mamą, twoje życie obraca się o 180 stopni. Zmienia się wszys­tko, poczy­na­jąc od pri­o­ry­tetów, na rozkładzie dnia kończąc. Jeśli w twoim planie zna­j­du­jesz czas na akty­wność fizy­czną, to znaczy, że potrze­bu­jesz odpowied­nio zbi­lan­sowanej diety, aby dobrze się czuć i efek­ty­wnie ćwiczyć. Jeśli wciąż karmisz swoje dziecko, musisz szczegól­nie uważnie kom­ponować swój jadłospis, elimin­u­jąc czy też ogranicza­jąc pro­dukty wpły­wa­jące negaty­wnie na praw­idłowy wzrost i rozwój two­jego dziecka. Kiedy jed­nak okres karmienia minął, poniżej zna­jdziesz wskazówki, jak zwięk­sza­jąc akty­wność fizy­czną zdrowo się odżywiać.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.