Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Jesteś seniorką? Ta olimpiada jest dla ciebie! 23 maja 2014

Już jutro, 24 maja 2014 roku, w Łazach koło Zaw­ier­cia odbędzie się Olimpiada Seniorów. Do tej pory zgłosiły się 43 drużyny liczące w sumie 850 zawod­ników! W tym roku w Olimpiadzie udział wezmą także Uni­w­er­sytety Trze­ciego Wieku ze Słowenii oraz Aus­trii. Całe wydarze­nie odbędzie się nad mal­own­iczym Zalewem Mitręga, gdzie nastąpi ofic­jalne otwar­cie oraz zapale­nie Znicza Olimpijskiego.

czy­taj dalej

Kobyle mleko w menopauzie – strzał w dziesiątkę! 19 maja 2014

Zdrowie jest najpier­wszym dobrem, uroda drugim, a bogactwo trzecim” — Pla­ton. Z upły­wem lat zaczy­namy zgadzać się z wielkim filo­zofem, szczegól­nie kiedy zdrowie zaczyna szwankować, a uroda ulega zmi­anom. Dla kobiet okres menopauzy to rewolucja wewnątrz orga­nizmu, która również daje o sobie znać w wyglądzie zewnętrznym. Uderzenia gorąca, zacz­er­wie­nienia skóry na policzkach, nad­mierna potli­wość i to co jest najbardziej kłopotliwe – sucha skóra. Skóra zaczyna swędzieć, jest mniej elasty­czna, łuszczy się, cza­sami zaczy­nają pękać pięty. W takiej sytu­acji kobi­ety najczęś­ciej szukają ratunku w gabi­ne­tach kos­me­ty­cznych i spa. Tam na pewno dobrze zad­bają o zewnętrzną warstwę skóry, czyli naskórek, ale prawdziwa przy­czyna tych kłopotów tkwi dużo głę­biej. Dlat­ego zabiegi kos­me­ty­czne trzeba koniecznie uzu­peł­niać dzi­ałaniem „od środka” czyli odpowied­nią dietą i suplementacją.

czy­taj dalej

Kobi­eta ekstremalna, czyli spotkanie z Alek­san­drą Taistrą 16 maja 2014

W ramach Klubu Miłośników Gór w Domu Kul­tury Rybnik-​Chwałowice będzie miało miejsce spotkanie z Alek­san­drą Taistrą, jedną z najwybit­niejszych wspina­ją­cych się kobiet na świecie. Odbędzie się ono 22 maja 2014 roku, o godzinie 18.00.

czy­taj dalej

Prze­badają kobi­ety z NTM. Ruszają bezpłatne kon­sul­tacje gineko­log­iczne 14 maja 2014

Na Śląsku ruszyła pier­wsza kam­pa­nia, której celem jest wspar­cie dla kobiet z prob­le­mem nietrzy­ma­nia moczu. Do 23 maja 2014 roku mogą one pod­dać się bezpłat­nym kon­sul­tacjom gineko­log­icznych w jed­nej z katow­ic­kich klinik.

czy­taj dalej

Schodami po schody” — charytatywny bieg w Katow­icach 8 maja 2014

Celem biegu, który odbędzie się 10 maja 2014 roku, jest zebranie fun­duszy na wymi­anę i przys­tosowanie schodów zna­j­du­ją­cych się w katow­ickim Ośrodku św. Jacka (Ośrodek Car­i­tas) zgod­nie z wymogami prze­ci­w­pożarowymi. W przy­padku braku remontu schodów, tamte­jsza świetlica środowiskowa dla dzieci zostanie zamknięta. Równocześnie więc można sprawdzić swoją kondy­cję, bieg­nąc na 30 piętro budynku Altus, i pomóc w zebra­niu fun­duszy na remont.

czy­taj dalej

Fani sportu poma­gają… Poma­gaj i ty! 16 kwiet­nia 2014

Od dawna planu­je­cie zacząć trenować , ale wciąż brakuje wam motywacji? Świetny powód właśnie się znalazł! Od 5 kwiet­nia 2014 roku trwa akcja Hon­orowy Dawca Energii For­tum. Każda z was może wykazać się zło­tym sercem i łączyć przy­jemne z pożytecznym. Wszyscy bie­gacze, row­erzyści i osoby upraw­ia­jące modny ostat­nimi laty nor­nic walk­ing mogą już od dziś trenować nie tylko dla zgrab­nej syl­wetki, czy zdrowia, ale też dla ludzi potrze­bu­ją­cych pomocy.

czy­taj dalej

Zbadaj piersi w Siemi­anow­icach i Rudzie Śląskiej 14 kwiet­nia 2014

Połowa kobiet uprawnionych do bezpłat­nego bada­nia mam­mo­graficznego w ramach Pop­u­la­cyjnego Pro­gramu Wczes­nego Wykry­wa­nia Raka Piersi wciąż nie sko­rzys­tała z możli­wości zyska­nia spokoju o swoje zdrowie. Jeśli jesteś w grupie, która już się prze­badała, bądź ambasadorem pro­fi­lak­tyki, zachęć swoje przy­jaciółki do zgłoszenia się na badanie! Jeśli jeszcze się nie badałaś – przyjdź­cie na badanie razem!

czy­taj dalej

Katow­ice: IV. Miejski Rajd Przy­godowy 1 kwiet­nia 2014

Pamięta­cie biegi na ori­en­tację ze szkoły? Dostawało się mapę z zaz­nac­zonymi punk­tami, które trzeba było odnaleźć w tere­nie, na miejscu pod­bić spec­jalną kartę (jako dowód, że odnalazło się punkt) i dalej, biegiem aż do mety. Szkieletem rajdu przy­godowego jest właśnie taka zabawa. W biegu tego typu będzie można wziąć udział już 12 kwiet­nia 2014 roku, pod­czas katow­ick­iego IV Miejskiego Rajdu Przygodowego.

czy­taj dalej

Jak rozpoz­nać katar sienny? 28 marca 2014

Katar to jeden z najczęst­szych i najbardziej dokuc­zli­wych objawów przez­ię­bi­enia. Nie zawsze jed­nak musi być bezpośred­nio związany z chorobą. Coraz częst­szy jest katar sienny, inaczej określany mianem aler­gicznego, którego pojaw­ie­nie się jest wynikiem odd­zi­ały­wa­nia określonego aler­genu, na przykład pyłków kwia­towych. Wiele osób myli alergię z przez­ię­bi­e­niem. Jak w takim razie rozróżnić katar sienny? Jakie są jego cechy charakterystyczne?

czy­taj dalej

Pow­itaj wiosnę z nordic walk­ing w Chor­zowie! 26 marca 2014

Dlaczego w ostat­nich lat­ach to właśnie nordic walk­ing bije reko­rdy pop­u­larności? Już w tę sobotę (29 marca 2014r.) będziecie się mogły o tym przekonać! W Chor­zowie rusza bowiem akcja pod hasłem „Pow­itaj wiosnę z nordic walking”.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.