Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Jak dbać o skórę dziecka? 20 czer­wca 2013

Skóra niemowlę­cia wymaga spec­jal­nej pielę­gnacji. Odpowied­nio natłuszczana i naw­ilżana rozwija się praw­idłowo i stanowi skuteczną bari­erę ochronną zapo­b­ie­ga­jącą przenika­niu sub­stancji aler­gizu­ją­cych i drażnią­cych do wnętrza organizmu.

czy­taj dalej

Bezpłatne bada­nia mam­mo­graficzne w Katow­icach 18 czer­wca 2013

Wciąż można zgłaszać się na bezpłatne bada­nia mam­mo­graficzne w Katow­icach. Wykonać je może każda kobi­eta w wieku 50 – 69 lat, która przez ostat­nie dwa lata nie miała takiego bada­nia przeprowadzanego.

czy­taj dalej

Grzyby — nie tylko smaczne, ale i zdrowe 12 czer­wca 2013

Fak­tem nieza­przeczal­nym jest, że prawdziwy z nas naród grzy­biarzy. Jeśli sami nie przepadamy aku­rat za leśnymi wędrówkami i szukaniem grzy­bów, to znamy przy­na­jm­niej kilka osób, które lubią tak spędzać wolny czas. Oczy­wiś­cie na grzy­bach trzeba się znać choć trochę, warto też wiedzieć, że mają pozy­ty­wny wpływ na nasze zdrowie i nie jest tak, że jedynie „smakują”, jak uważano kiedyś.

czy­taj dalej

Warsz­taty jogi w Ryb­niku 11 czer­wca 2013

Dom Kul­tury w Rybniku-​Chwałowicach zaprasza na warsz­taty jogi, które odbędą się w dni­ach 2930 czer­wca 2013 r. W trak­cie dwud­niowych spotkań w części teo­re­ty­cznej uczest­nicy zapoz­nają się z głównymi założe­ni­ami jogi, dowiedzą się, na czym polega medy­tacja i jog­iczny styl życia. W części prak­ty­cznej m.in. doświad­czą korzyści płyną­cych z ćwiczeń i poz­nają prak­tyki oddechowe.

czy­taj dalej

Pły­wanie i nie tylko. Ksz­tał­tuj ciało i dobrze się baw! 10 czer­wca 2013

Jak ja ukryję te fałdki tłuszczu, kiedy założę strój kąpielowy, by opalać się i pluskać w wodzie pod­czas wymar­zonego waka­cyjnego wyjazdu?”, „Chci­ałabym trochę schud­nąć, poprawić kondy­cję, ale nie lubię się męczyć…”, „Mam pracę siedzącą i brakuje mi ruchu…”. Jeśli możesz pod­pisać się pod którymś z tych zdań, najwyższy czas, byś poz­nała dobrodziejstwa, jakie płyną z reg­u­larnych wizyt na base­nie. Na początek wystar­czy wspom­nieć o łatwym i przy­jem­nym ksz­tał­towa­niu ciała, a także o zbaw­i­en­nym wpły­wie pły­wa­nia na nasze zdrowie.

czy­taj dalej

Bajkowe lecze­nie, czyli far­ma­cja dla dzieci 7 czer­wca 2013

Każdy rodzic wie jak niewdz­ięcznym zaję­ciem jest przeko­nanie swo­jej pociechy do przyję­cia leku. Gonitwa za dzieck­iem z łyżką syropu to już przeszłość. Koniec z płaczem i his­terią każdego malca na widok leków i roz­paczy rodz­iców wraz z nade­jś­ciem pory ich podawa­nia. Doczekaliśmy cza­sów, w których zbi­janie gorączki u dziecka, walka z kas­zlem i katarem lub dostar­cze­nie codzi­en­nej dawki wit­a­min i min­er­ałów przes­tały stanowić problem.

czy­taj dalej

Oddaj krew w Bytomiu, pomóż potrze­bu­ją­cym! 6 czer­wca 2013

Cen­trum Hand­lowe Atrium Ple­jada w Bytomiu wraz z Region­al­nym Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwiolecznictwa z Katowic zapraszają na kole­jną edy­cję akcji krwio­daw­stwa. Odbędzie się ona w sobotę, 8 czerwca.

czy­taj dalej

Ryb­nicki Pół­mara­ton Ksieży­cowy. Weź udział! 29 maja 2013

IV Ryb­nicki Pół­mara­ton Księży­cowy to dobra opcja nie tylko dla wytrawnych bie­gaczy, ale też dla każdego, kto chci­ałby wziąć udział w bie­gach noc­nych z widok­iem na księżyc. Mara­ton odbędzie się w nocy z 29 na 30 czer­wca, a jego trasa wyniesie nieco ponad 20 km. Będzie można wziąć udział także w dodatkowych bie­gach, takich jak „Sztafeta firm” czy „Mara­ton Dwóch Serc” (spec­jal­nie dla par). Całość orga­nizuje m.in. ryb­nicki MOSiR.

czy­taj dalej

Owoce w diecie niemowlaka 29 maja 2013

Dieta dziecka powinna być bogata w owoce i warzywa. To bez­cenne źródło wit­a­min i min­er­ałów oraz prawdziwa inwest­y­cja w rozwi­ja­jący się układ odpornościowy.

czy­taj dalej

Co mamy wiedzą o wap­niu i wit­a­minie D w diecie najmłod­szych dzieci? 28 maja 2013

Czy mamy, które najczęś­ciej pode­j­mują decyzje doty­czące menu dziecka, wiedzą, jak zapewnić mu odpowied­nią ilość wap­nia i wit­a­miny D, tak ważnych dla małego orga­nizmu? Aby odpowiedzieć na to pytanie, marka Bebiko Junior zle­ciła wyko­nanie ogólnopol­skiego bada­nia świado­mości mam na temat podaży wap­nia i wit­a­miny D w diecie dzieci w wieku od 1. do 3. roku życia. Przed­staw­iamy jego wyniki.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.