Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Szczęśliwa mama = Szczęśliwe dziecko. Bezpłatne bada­nia w Rudzie Śląskiej 24 maja 2013

26 maja w Cen­trum Hand­lowym PLAZA, w Rudzie Śląskiej, będą miały miejsce bezpłatne kon­sul­tacje i bada­nia, przez­nac­zone dla kobiet w ciąży, młodych mam i rodz­iców. Wszys­tko to w ramach akcji „Szczęśliwa mama = Szczęśliwe dziecko”, orga­ni­zowanej przez fun­dację „Szczęśliwe Macierzyństwo”.

czy­taj dalej

Praw­idłowy jadłospis małego dziecka 21 maja 2013

Kiedy dziecko rośnie, jego potrzeby żywieniowe rosną razem z nim. Dla praw­idłowego roz­woju malucha konieczna jest pełnowartoś­ciowa dieta złożona z 4 — 5 posiłków dzi­en­nie. Znacze­nie ma każdy posiłek, a nawet każdy jego skład­nik. Zobacz, jak powinien wyglą­dać praw­idłowy jadłospis małego dziecka.

czy­taj dalej

Dni Dawcy Szpiku Kost­nego w Katow­icach 21 maja 2013

Od 24 do 25 maja w Katow­icach odbędą się Dni Dawcy Szpiku Kost­nego orga­ni­zowane przez Fun­dację DKMS i firmę RE/​MAX. To ide­alna okazja by zare­je­strować się w bazie potenc­jal­nych daw­ców szpiku. Rejes­tracja trwa chwilę i jest całkowicie bezbolesna.

czy­taj dalej

Dziecko na row­erze. Prze­jażdżki i wyprawy z rodzi­cami czyli fra­jda gwaran­towana! 21 maja 2013

Pod­czas ciepłych, wiosenno-​letnich miesięcy wiele naszego wol­nego czasu spędzamy poza domem: upraw­iamy sporty, wypoczy­wamy akty­wnie, zwiedzamy. Równocze­nie jed­nak sporo osób rezygnuje z tych przy­jem­ności, tłu­macząc się… posi­adaniem dziecka. Oczy­wiś­cie, lep­iej nie ryzykować wspinaczki górskiej po łańcuchach z maluchem w nosidełku, czy spon­tan­icznej wyprawy w niez­nane, ale doskonale sprawdzi się na przykład odpowied­nio przys­tosowany rower. Fra­jda gwarantowana!

czy­taj dalej

Intymne kon­sek­wencje mody na odchudzanie 20 maja 2013

Im bliżej lata, tym więcej kolorowych mag­a­zynów prezen­tuje wymod­e­lowane kom­put­erowo, ide­alne ciała kobiet i jaskrawymi nagłówkami zachęca do sko­rzys­ta­nia z rewolucyjnej diety. O tym jed­nak, że sposób odży­wia­nia wpływa nie tylko na wygląd ciała, ale i na kondy­cję całego orga­nizmu, przy­pom­i­namy sobie najczęś­ciej — dopiero w gabinecie lekarskim.

czy­taj dalej

Run, Sile­sia! 17 maja 2013

Sile­sia Run to śląski bieg uliczny o dys­tan­sie 10 km, który odbędzie się 19 maja w Jastrzębiu-​Zdroju. Towarzyszyć mu będzie m.in. mara­ton nordic walk­ing i „Bieg po zdrowie”. Na imprezę z atrak­cyjnymi nagro­dami, a przede wszys­tkim z możli­woś­cią sprawdzenia siebie i poz­na­nia innych pasjonatów bie­ga­nia, zaprasza Sto­warzysze­nie Biegów Górskich.

czy­taj dalej

Dbaj o odpowied­nie nawod­nie­nie orga­nizmu latem 15 maja 2013

Wraz ze zmi­aną pogody nasz orga­nizm wykazuje odmi­enne zapotrze­bowanie na poszczególne skład­niki zbi­lan­sowanej diety. W szczegól­ności na wodę. Czy wiesz, czym grozi odwod­nie­nie? Jak pić wodę? Ile płynów potrzebujesz?

czy­taj dalej

Expo Zdrowie w Pszczynie 8 maja 2013

Po różnorod­nych wydarzeni­ach muzy­cznych i nie tylko, które miały miejsce w cza­sie długiego week­endu, niedziela 12 maja w Pszczynie minie pod znakiem zdrowia. Będzie miało wtedy miejsce „Expo Zdrowie”, pod­czas którego będzie okazja, by poz­nać zasady zdrowego stylu życia. Na imprezę zaprasza Sto­warzysze­nie Pro­mocji Zdrowego Stylu Życia.

czy­taj dalej

Bytom: Oddaj krew, ratuj życie! 6 maja 2013

Cen­trum Hand­lowe Atrium Ple­jada w Bytomiu wraz z Region­al­nym Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwiolecznictwa z Katowic orga­nizują cyk­liczną akcję krwio­daw­stwa. Do końca roku, w każdą drugą sobotę miesiąca, będzie można oddać krew. Mobilny ambu­lans RCKiK będzie zaparkowany na parkingu od godziny 11.00 do 16.00, 11 maja.

czy­taj dalej

Nocny bieg z ogniem uli­cami żorskiej starówki 30 kwiet­nia 2013

I Żorski Bieg Ogniowy to wydarze­nie wyjątkowe, w którym kul­ty­wowanie akty­wności fizy­cznej sple­cie się z wielowiekową trady­cją. Wid­owiskowy nocny bieg uli­cami miasta odbędzie się z inic­jatywy Grupy Biegowej HRmax Żory już 11 maja, by ucz­cić Święto Ogniowe w Żorach.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.