Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Przy­goda w środku miasta 25 kwiet­nia 2013

Pamięta­cie biegi na ori­en­tację ze szkoły? Dostawało się mapę z zaz­nac­zonymi punk­tami, które trzeba było odnaleźć w tere­nie, na miejscu pod­bić spec­jalną kartę (jako dowód, że odnalazło się punkt) i dalej, biegiem aż do mety! Właśnie o taką zabawę chodzi w raj­dach przy­godowych. W jed­nym z nich będzie można wziąć udział już w ten week­end, 27 kwiet­nia, w Katowicach.

czy­taj dalej

Sportowy piknik „Bie­gam z Sercem” w Gli­wicach 24 kwiet­nia 2013

Fun­dacja „Bie­gam z Sercem” zaprasza na piknik sportowy połąc­zony z bie­gami, który odbędzie się w Gli­wicach 28 kwiet­nia. Wydarze­niu patronuje Prezy­dent Miasta. Zarówno dorośli, jak i młodzież i dzieci, będą mogli wziąć udział w bie­gach, rozpisanych pod kątem stan­dar­d­owych kat­e­gorii, a także w marszu nordic walking.

czy­taj dalej

(Eko)logiczny wybór kos­me­tyków 23 kwiet­nia 2013

Obec­nie wielu pro­du­cen­tów zamieszcza na swoim pro­duk­cie prze­drostek „eko” lub „bio”, sugeru­jąc nat­u­ralny skład pro­duk­tów. Coraz trud­niej rozez­nać, w których przy­pad­kach to prawda, a w których jedynie chwyt mar­ketingowy. Dla nikogo nie jest już tajem­nicą, że niek­tóre kom­po­nenty kremów, szam­ponów, żeli czy pod­kładów przenikają skórę i trafi­ają prosto do naszego orga­nizmu, wywier­a­jąc na niego szkodliwy wpływ. Mimo tego zwycięża prag­nie­nie ładnej i zad­banej cery, a chyba tylko najwięksi zwolen­nicy nat­u­ral­nego piękna całkowicie rezygnują z kos­me­tyków. Dla więk­szości z nas zrozu­mie­nie, czym są biokos­me­tyki i jak je odróżnić od zwykłych preparatów może stanowić klucz do zdrowej pielę­gnacji ciała. 

czy­taj dalej

Rozwieją wąt­pli­wości kobiet w ciąży i młodych mam w Katow­icach! 19 kwiet­nia 2013

Akademia MamaPyta​.pl i Paweł Zaw­itkowski już 25 kwiet­nia odwiedzą Katow­ice! Jeśli więc jesteś w ciąży lub rozpoczy­nasz przy­godę z macierzyńst­wem, a wciąż nur­tuje cię wiele pytań doty­czą­cych okresu ciąży i połogu — weź udział w bezpłat­nej konferencji.

czy­taj dalej

Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy” — zagłosuj na śląskie żłobki 18 kwiet­nia 2013

Inter­nauci mogą już odd­awać głosy na prace żłobków pub­licznych i niepub­licznych, które biorą udział w konkur­sie „Od żłobka to wiemy – zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Wśród uczest­ników zna­j­dują się również żłobki z wojew­ództwa śląskiego.

czy­taj dalej

Chodzić każdy może” czyli nordic walk­ing w Chor­zowie 16 kwiet­nia 2013

Chodzić każdy może” — pod takim hasłem odby­wać się będzie na Sta­dionie Śląskim ogólnopol­ska impreza nordic walk­ing, pod­czas której swoich sił będzie można spróbować na trasach o trzech dłu­goś­ci­ach. Każdy zna­jdzie więc coś adek­wat­nego do swoich umiejęt­ności. Pier­wsza edy­cja Biegu będzie miała miejsce już 20 kwietnia.

czy­taj dalej

Oddaj krew w Bytomiu 12 kwiet­nia 2013

Cen­trum Hand­lowe Atrium Ple­jada w Bytomiu wraz z Region­al­nym Cen­trum Krwio­daw­stwa i Krwiolecznictwa z Katowic orga­nizują cyk­liczna akcję krwio­daw­stwa. Mobilny ambu­lans RCKiK będzie zaparkowany na parkingu przed Atrium Ple­jada w każdą drugą sobotę miesiąca od godziny 11.00 do 16.00. Akcja potrwa do końca 2013 roku. W najbliższą sobotę, 13 kwiet­nia, będzie więc można oddać krew.

czy­taj dalej

Na przełaj przez ulice Świę­tochłowic 11 kwiet­nia 2013

14 kwiet­nia to dzień XVIII Ogólnopol­skiego Biegu Uliczno-​Przełajowego „Świę­tochłow­ice 2013″. Wiosna — dość opornie, ale w końcu — zaw­itała na Śląsk, rozpoczyna się więc sezon na różnego typu biegi. Ten jest ciekawy, bo uliczny i przeła­jowy zarazem. Dobra zabawa, połąc­zona z akty­wnym wypoczynkiem, gwaran­towana. Hon­orowy patronat nad biegiem objął Prezy­dent Miasta, a w tym roku dodatkowo imreza odbywa się w ramach obchodów 700 –lecia miasta Świętochłowice.

czy­taj dalej

Aka­demickie Mis­tr­zostwa Pol­ski w Aer­o­biku Sportowym 8 kwiet­nia 2013

Aka­demickie Mis­tr­zostwa Pol­ski w Aer­o­biku Sportowym to okazja nie tylko do podzi­wia­nia tej wid­owiskowej dyscy­pliny, ale także — być może — do nabra­nia apetytu na dodatkowe por­cje wiosen­nego ruchu! W końcu nic tak nie moty­wuje jak wspani­ałe wid­owisko, pod­czas którego zmierzą się ze sobą najlepsi. Mis­tr­zow­stwa będą miały miejsce w dni­ach 26 — 28 kwiet­nia w Katowicach.

czy­taj dalej

Ryby w diecie dziecka. Które wybrać i jak je podawać? 3 kwiet­nia 2013

Rybie mięso zaw­iera wiele cen­nych skład­ników koniecznych dla praw­idłowego roz­woju i wzrostu małego orga­nizmu. Jed­nocześnie posiłek na bazie ryby stanowi duże wyzwanie dla rodz­iców, którzy często z dys­tansem pod­chodzą do jego przy­go­towywa­nia. Niepotrzeb­nie! Wystar­czy poz­nać kilka ważnych zasad doboru i podawa­nia ryb malu­chom, by bez­piecznie wyko­rzys­tać bogactwo smaku i wartości odży­w­czych posiłków ryb­nych dla zdrowia najmłodszych.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.