Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Spec­jal­iści poszuki­wani”. Jedzmy zdrowiej w pracy! 28 marca 2013

W pracy myślimy głównie o obow­iązkach, awansach, wyna­grodzeni­ach, roz­woju kari­ery lub urlopach – a o jedze­niu i jego wpły­wie na pracę znacznie rzadziej lub wcale. A według Między­nar­o­dowej Orga­ni­za­cji Zdrowia (WHO) racjon­alne odży­wianie może wpły­wać na wzrost wyda­jności pracy aż o 20%. Akcja „Spec­jal­iści poszuki­wani” Natur­house jest kierowana do tych wszys­t­kich spec­jal­istów różnych pro­fesji, którzy chcą zmienić się w spec­jal­istów od zdrowego i przy­jem­nego odżywiania.

czy­taj dalej

Bezpłatna szkoła rodzenia dla mieszkanek Katowic 26 marca 2013

Pod­czas zajęć w szkołach rodzenia możemy nabyć wiele cen­nych umiejęt­ności, dowiedzieć się, co robić, by poród prze­b­ie­gał pomyśl­nie i bezprob­le­mowo, a także zapoz­nać się z tajnikami pielę­gnacji noworodka. Zwykle jed­nak udział w zaję­ci­ach tego typu jest płatny. Alter­natywę pro­ponuje katow­icka przy­chod­nia ZOZ Epi­one, w której szkoła rodzenia jest całkowicie bezpłatna, bo finan­sowana przez Urząd Miasta.

czy­taj dalej

Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy! Konkurs dla żłobków 20 marca 2013

Trwa rejes­tracja do konkursu, który jest częś­cią kam­panii eduka­cyjnej „Od żłobka to wiemy – zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”. Uczest­niczyć w nim mogą żłobki pub­liczne i niepub­liczne. Do wygra­nia m.in. warsz­taty żywieniowe dla opiekunów żłobkowych, zestawy atrak­cyjnych nagród eduka­cyjnych i zapas mleka Bebiko Junior.

czy­taj dalej

Warsz­taty Mamo, To Ja – spotkanie w Katow­icach już 10. kwiet­nia 19 marca 2013

Już 8. kwiet­nia ruszają bezpłatne Warsz­taty „Mamo, To Ja”. Warsz­taty kierowane są do rodz­iców spodziewa­ją­cych się dziecka oraz rodz­iców z dziećmi w przedziale wiekowym 0 – 1 lat. Katow­icka edy­cja akcji, której patronuje nasz por­tal, odbędzie się już 10. kwietnia.

czy­taj dalej

Diag­nos­tyka dla Two­jej ciąży w Katow­icach 18 marca 2013

Diag­nos­tyka dla Two­jej ciąży” to kam­pa­nia o charak­terze ogólnopol­skim, mająca na celu pod­niesie­nie wśród przyszłych rodz­iców świado­mości na temat roli i znaczenia badań diag­nos­ty­cznych. Jedna z jej edy­cji odbędzie się już 25 marca w Katow­icach. Pod­czas bezpłat­nego i otwartego spotka­nia eksperci z dziedziny ginekologii i diag­nos­tyki lab­o­ra­to­ryjnej oraz komórek macierzystych będą dzielić się z uczest­nikami rzetelną wiedzą. Bab­ska Sile­sia patronuje akcji i serdecznie poleca!

czy­taj dalej

Higiena intymna — od młodości do starości 14 marca 2013

Kobiecość niejedno ma imię — dzieciństwo, dorosłość i starość — to jej trzy pod­sta­wowe etapy. W dziedzinie dba­nia o higienę intymną w każdej z tych faz sprawa nie jest jed­nak prosta… Kom­plek­sowe pode­jś­cie do kobiecości wymaga przede wszys­tkim wiedzy o tym, jak zmienia się ciało i jego potrzeby oraz — jak na te potrzeby odpowiadać.

czy­taj dalej

Wit­a­minowe biesi­ad­owanie” dla najmłod­szych 11 marca 2013

Wit­a­minowe biesi­ad­owanie na przed­wiośniu” to doskon­ała propozy­cja dla każdego kreaty­wnego dzieci­aka. Pod­czas warsz­tatów w Bytom­skim Cen­trum Kul­tury Klub Zielonej Żyrafy zaprezen­tuje, jak rozpocząć dziecięce próby ze sporządzaniem zdrowych i smacznych posiłków. Warsz­taty odbędą się 16 marca.

czy­taj dalej

Klinika Stanika w Bytomiu! 7 marca 2013

Czy wiecie, że aż 9 na 10 Polek nosi źle dobrany biustonosz? Czy wiecie, że może to spowodować roz­maite prob­lemy zdrowotne, a nawet wywołać poważné schorzenia? Jak zatem wybrać odpowiedni do swoich wymi­arów stanik? Na to pytanie mogą odpowiedzieć ekspertki z Kliniki Stanika, która odwiedzi Bytom już 9 marca.

czy­taj dalej

Rusza pro­gram „1000 Pier­wszych dni dla zdrowia” 6 marca 2013

Ruszył pro­gram „1000 Pier­wszych dni dla zdrowia”, będący koal­icją insty­tucji pub­licznych i orga­ni­za­cji pozarzą­dowych, które chcą wal­czyć o zdrowie małych dzieci. Pro­gram jest poświę­cony edukacji żywieniowej rodz­iców i opiekunów dzieci do 3. roku życia. W jego ramach kilka­naś­cie orga­ni­za­cji pozarzą­dowych i insty­tucji pub­licznych przeprowadzi warsz­taty i spotka­nia eduka­cyjne doty­czące zasad zdrowego żywienia maluchów. To pier­wsza taka akcja o charak­terze ogólnopol­skim, która zrzesza tak sze­roką koal­icję part­nerów i kom­plek­sowo pode­j­muje temat żywienia najmłod­szych dzieci.

czy­taj dalej

Jak powinien wyglą­dać gabi­net stom­a­to­log­iczny? 1 marca 2013

Piękny uśmiech to wiz­ytówka człowieka, białe zdrowe zęby wzmac­ni­ają poczu­cie włas­nej wartości i naszą atrak­cyjność w oczach innych. Jed­nak wiele osób musi prze­jść długą drogę wiodącą przez gabi­nety den­tysty­czne, zanim uzyska satys­fakcjonu­jący efekt śnieżno­bi­ałego uśmiechu. Wybier­a­jąc stom­a­tologa warto poświecić więcej czasu zasię­ga­jąc opinii zna­jomych oraz rank­ingów w Internecie.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.