Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Ryzyko infekcji intym­nej – skalku­luj je! 28 sty­cz­nia 2013

Coraz więcej kobiet zdaje sobie sprawę z tego, jak ważné jest zdrowie intymne i że ten kluc­zowy aspekt kobiecości wymaga wyjątkowej dbałości i troski. Czy wiemy jed­nak, że pod­sta­wowe zasady higieny to nie wszys­tko? Czy znamy czyn­niki, które zwięk­szają ryzyko infekcji? Czy wiemy, jak je oszacować?

czy­taj dalej

Przypraw­iasz i… chud­niesz! 25 sty­cz­nia 2013

Codzi­en­nie morder­cze ćwiczenia, drakońska dieta i wciąż niezad­owole­nie z niewielu stra­conych kilo­gramów… Wiele kobiet zna ten prob­lem. A może wystar­czyłoby wzbo­gacić swoje potrawy o przyprawy i zioła, które do tej pory pojaw­iały się w naszej kuchni spo­rady­cznie lub nie pojaw­iały się wcale? Chodzi oczy­wiś­cie o takie, które nie tylko smakują znakomi­cie, ale też pomogą nam w lep­szej przemi­anie materii, a co za tym idzie — w pozby­ciu się kilku „fałdek”.

czy­taj dalej

Przy­czyna zimowych prob­lemów: niedobór mag­nezu 22 sty­cz­nia 2013

Niska odporność na stres, częste infekcje i roz­drażnie­nie to tylko niek­tóre objawy niedoboru mag­nezu. O jego właś­ciwy poziom warto zad­bać zwłaszcza zimą. Dlaczego jest tak ważny dla naszego organizmu?

czy­taj dalej

Snow­boar­d­owe sza­leństwo — ćwiczenia 17 sty­cz­nia 2013

Sezon na narty trwa. Jed­nak nie tylko miłośnicy dwóch desek zacier­ają ręce i jeżdżą. Na stokach królują też snow­board­z­iści. Przy­go­towanie naszego ciała do jazdy w taki sposób, by unikać kon­tuzji, bólu mięśni i zadyszki już po pier­wszym zjeździe jest bardzo ważné. Osobom, które nie grzeszą wielką akty­wnoś­cią fizy­czną przez cały rok, zaleca się, by poćwiczyły cho­ciaż na dwa tygod­nie przed zimowym wyjaz­dem — na przykłąd na ferie, które niek­tórym już się rozpoczęły.

czy­taj dalej

Jak karmić swoje dziecko? Dar­mowy porad­nik Insty­tutu Matki i Dziecka 17 sty­cz­nia 2013

Insty­tut Matki i Dziecka opub­likował pier­wszy prak­ty­czny porad­nik żywienia dzieci między 1. a 3. rok­iem życia, przy­go­towany w opar­ciu o najnowsze normy żywieniowe. Jest to pier­wsze kom­plek­sowe źródło infor­ma­cji dla rodz­iców opra­cow­ane przez grupę pol­s­kich ekspertów w 2012 roku, które powinno znaleźć się w każdym domu. W przys­tępny, a zarazem mery­to­ryczny sposób prezen­tuje krok po kroku zasady praw­idłowego planowa­nia jadłospisu dziecka.

czy­taj dalej

Przed założe­niem nart — kilka pomoc­nych ćwiczeń 15 sty­cz­nia 2013

Sezon nar­cia­rski w pełni, zima nas rozpieszcza (nie zanadto, ale jed­nak!) opadami białego puchu, ferie za pasem, rodzinne (i nie tylko) wyjazdy zaplanowane… Przy­go­towu­jemy narty, kupu­jemy sty­lowe i ciepłe ubra­nia, ale czy pamię­tal­iśmy o naszym ciele? Nawet jeśli nie — nic stra­conego! O poszczególne mięśnie w pewnym stop­niu możemy zad­bać tuż przed wyjś­ciem na stok. Nie tylko zresztą możemy, ale powin­niśmy! W końcu więk­szość kon­tuzji pod­czas odd­awa­nia się białemu sza­leństwu jest skutkiem słabego przy­go­towa­nia naszego ciała do takiej aktywności.

czy­taj dalej

Bezpłatne bada­nia mam­mo­graficzne w Sos­nowcu 14 sty­cz­nia 2013

Tym razem mam­mobus zajął miejsce przed Urzę­dem Miejskim w Sos­nowcu. Można w nim wykonać bezpłatne bada­nia piersi, które są bardzo istotne dla wczes­nego wykry­wa­nia zmian nowot­worowych. Każda kobi­eta, która dawno się nie badała, ma teraz okazję, by sprawę tę załatwić „od ręki”. Akcja, zor­ga­ni­zowana przez sos­nowiecki NZOZ Med-​Jolan, potrwa do 28 stycznia.

czy­taj dalej

Dzikie Biegi coraz pop­u­larniejsze w Katow­icach 10 sty­cz­nia 2013

Coraz więk­szym zain­tere­sowaniem cieszy się Dziki Bieg, którego edy­cje odby­wały się co miesiąc w ubiegłym roku. Tym razem Panewnicki Dziki Bieg — Bieg Dzika, który ma pro­mować nie tylko akty­wny tryb życia, ale też uroki lasów panewnic­kich, odbędzie się 20 stycznia.

czy­taj dalej

Wszys­tko, co chci­ałabyś wiedzieć o zielonej herba­cie 9 sty­cz­nia 2013

O tym, że zielona herbata może mieć korzystny wpływ na nasze zdrowie nie trzeba nikogo przekony­wać. Warto jed­nak wiedzieć, jak wybrać najlep­szy gatunek oraz w jaki sposób parzyć i pić napój, aby w pełni korzys­tać z licznych jego zalet. 

czy­taj dalej

W Gli­wicach pobiegną dla Wielkiej Orkiestry! 7 sty­cz­nia 2013

Po raz kole­jny, w Gli­wicach, odbędzie się Bieg Orkie­strowy w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Poprzed­nio miał miejsce rok temu — po raz pier­wszy. Już niedługo nato­mi­ast, 13 sty­cz­nia, każdy miłośnik akty­wnego spędza­nia czasu i poma­gania bliźnim będzie mógł wziąć udział w kole­jnej edy­cji biegu.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.