Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Piersi w mieście” — w Sos­nowcu wciąż można się badać! 29 października 2012

Październik jest Miesiącem Świado­mości Raka Piersi, dlat­ego warto pamię­tać o pro­fi­lak­tyce. W medi­ach dużo mówi się o wczes­nym wykry­wa­niu tego nowot­woru, który jest drugą po raku płuc przy­czyną zgonów onko­log­icznych kobiet. W wielu mias­tach ruszyły akcje oraz kam­panie na rzecz walki z rakiem piersi.

czy­taj dalej

Zad­baj o mężczyznę. Bezpłatne bada­nia w Katow­icach 23 października 2012

Ruszyła kam­pa­nia społeczna Fun­dacji Gyn­cen­trum „Trzy­masz przyszłość w swoich rękach”. Pro­jekt skierowany jest do mężczyzn w ramach akcji eduka­cyjnej zwięk­sza­jącej świado­mość nt. leczenia niepłod­ności na Śląsku. Pier­wszych 100 chęt­nych osób może zupełnie za darmo zbadać swoje nasienie.

czy­taj dalej

Różowy październik w bytom­skiej Ple­jadzie 16 października 2012

Od 18 do 21 października mieszkanki Byto­mia będą mogły sko­rzys­tać z bezpłat­nych badań mam­mo­graficznych orga­ni­zowanych przez Atrium Ple­jada. W „Week­end Różowej Wstążki” – 2021 października – w cen­trum odbędą się pon­adto bezpłatne kon­sul­tacje medy­czne oraz spotka­nia z eksper­tami ze Sto­warzyszenia Ama­zonek. Dodatkowo w sobotę Ple­jada zaprasza na pokazy Judo wychowanków GKS Czarni Bytom a w niedzielę na Kabare­ton – Śląski humor.

czy­taj dalej

Piersi w Mieś­cie 12 października 2012

W najbliższy poniedzi­ałek, 15 października, panie powyżej 40 roku życia będą mogły pod­dać się bezpłat­nej mam­mo­grafii w Sos­nowcu. Na bada­nia, a także liczne pokazy w ramach akcji „Piersi w mieś­cie” zapraszają Sto­warzysze­nie Akty­wne Kobi­ety, Śląskie Sto­warzysze­nie Ama­zonek i Wydział Zdrowia UM Sosnowiec.

czy­taj dalej

Nocny Mara­ton Zumby w Tarnows­kich Górach 10 października 2012

O tym, jak przy­jem­nie jest tańczyć zumbę, wie coraz więcej osób. Tym razem klub Fit Your Life z Tarnows­kich Gór zaprasza na dwu­godzinny mara­ton, który odbędzie się już 13 października.

czy­taj dalej

Alter­natywy dla oku­larów 8 października 2012

Masz już dosyć oku­larów, które w chłod­niejsze dni parują nieznośnie po wejś­ciu do cieple­jszego pomieszczenia? Trud­niej ci upraw­iać sporty i prowadzić akty­wny tryb życia ze zbęd­nym i delikat­nym bal­astem na nosie? Nie przekonują cię nawet piękne i modne mod­ele oprawek, lan­sowane przez wiel­kich pro­jek­tan­tów? Na szczęś­cie dla ciebie — są jeszcze inne rozwiązania.

czy­taj dalej

Czas na wzrok — bezpłatne bada­nia ostrości wzroku 3 października 2012

Nie możesz odczy­tać drob­nego druku w gaze­cie lub masz prob­lem z przeczy­taniem wiado­mości na ekranie tele­fonu? W ramach akcji „Czas na wzrok” mieszkańcy wojew­ództwa śląskiego będą mogli dowiedzieć się wszys­tkiego na temat prezbiopii – pro­cesu, który dotyka ludzi po 40. roku życia. W dni­ach od 5 do 20 października orga­ni­za­torzy kam­panii eduka­cyjnej zapraszają osoby po czter­dzi­estce na bezpłatne bada­nia ostrości wzroku do wybranych salonów optycznych.

czy­taj dalej

Akty­wne czwartki dla seniorów 2 października 2012

4 października o godzinie 10.00 w Parku Miejskim Pod Żyrafą odbędą się zaję­cia sportowo-​rekreacyjne dla seniorów. W tym tygod­niu “KARIBA” Cen­trum Roz­woju Rodziny pro­ponuje marsz z kijkami Nordic Walking.

czy­taj dalej

Bezpłatne bada­nia pro­fi­lak­ty­czne 2 października 2012

Urząd Miasta Katow­ice i Samodzielny Pub­liczny Zakład Lecznictwa Ambu­la­to­ryjnego „Moja Przy­chod­nia” w Katow­icach zapraszają mieszkańców Katowic na Katow­icki Tydzień Pro­mocji Zdrowia w dni­ach 1 – 5 października, w godz­i­nach od 08.00 do 18.00.
Bezpłatne bada­nia pro­fi­lak­ty­czne i szczepi­enia ochronne prze­ciw grypie wykony­wane będą w następu­ją­cych placówkach:

czy­taj dalej

Różowa Ilu­mi­nacja pod­czas kam­panii na rzecz Walki z Rakiem Piersi 2 października 2012

Październik jest miesiącem Różowej Wstążki – sym­bolu walki z Rakiem Piersi. Od 19 lat na całym świecie prowad­zona jest Kam­pa­nia na Rzecz Walki z Rakiem Piersi. Kam­pa­nia ma na celu uświadami­anie kobi­etom , iż wcześnie wykryty rak pozwala w ponad 90% zwięk­szyć szansę przeży­cia. Już od 12 lat, najbardziej spek­taku­larnym ele­mentem Kam­panii na rzecz Walki z Rakiem Piersi jest Glob­alna Inic­jatywa Ilu­mi­nacji, dzięki której co roku podświ­et­lane różowym światłem są setki obiek­tów na całym świecie — mosty, budynki, pom­niki, sym­bole architek­tury , galerie hand­lowe – po to, by wydobyć z cienia kwestię raka piersi, który dotyka nie tylko kobi­ety, ale także coraz częś­ciej mężczyzn.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.