Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Konkurs “Śniadanie się opłaca” 1 października 2012

17 wrześ­nia rozpoczął się konkurs „Śniadanie się opłaca” orga­ni­zowanych przez Zakłady Tłuszc­zowe „Biel­mar”. To część ogólnopol­skiej akcji „Śniadan­iowa Klasa” pro­mu­jącej zdrowe śniadania.

czy­taj dalej

Różowe ilu­mi­nacje cen­trów Atrium 28 wrześ­nia 2012

4 cen­tra hand­lowe Atrium: Prom­e­nada i Reduta w Warsza­wie, Biała w Białym­stoku i Ple­jada w Bytomiu rozbłysną 1 października na różowo w ramach Glob­al­nej Inic­jatywy Ilu­mi­nacji związanej z kam­panią na rzecz Walki z Rakiem Piersi, której Atrium jest ofic­jal­nym part­nerem. W poniedzi­ałek, 1 października, o godz. 18.00, cen­tra hand­lowe Atrium Prom­e­nada, Atrium Reduta, Atrium Biała i Atrium Ple­jada rozbłysną na jedną noc na różowo. Ilu­mi­nacja cen­trów hand­lowych z port­fo­lio Atrium Poland Real Estate jest częś­cią Miesiąca Różowej Wstążki.

czy­taj dalej

Wycieczka grzybiarsko-​historyczna: „Cesarskie Grzy­bo­branie” 27 wrześ­nia 2012

Cen­trum na W-​Mariackiej zaprasza 29 wrześ­nia w godz. od 10.00 do 16.00 na wycieczkę „Cesarskie Grzy­bo­branie” z cyklu: „HANYS W ALTRE­ICHU, GOROLHEIMACIE”.

czy­taj dalej

Bezpłatne bada­nia pamięci w Katow­icach 24 wrześ­nia 2012

Obec­nie sza­cuje się, że w Polsce na Alzheimera cho­ruje co najm­niej 250 tys. osób, z czego 150 tys. nie ma postaw­ionej diag­nozy. Już w najbliższą sobotę mieszkańcy Katowic będą mogli pod­dać się bezpłat­nemu bada­niu pamięci.

czy­taj dalej

Start ogólnopol­skiej akcji „Uwaga Nad­waga” 20 wrześ­nia 2012

Bezpłatne kon­sul­tacje diete­ty­czne, pro­fi­lak­ty­czne pomi­ary ciała oraz prelekcje w szkołach to tylko niek­tóre dzi­ała­nia zaplanowane w ramach kam­panii „Uwaga Nad­waga”, orga­ni­zowanej przez Cen­tra Diete­ty­czne Natur­house. Ogólnopol­ska akcja potrwa do końca listopada.

czy­taj dalej

II Mara­ton Nordic Walk­ing w Bla­chowni 18 wrześ­nia 2012

29 wrześ­nia każdy miłośnik dwóch kijów będzie mógł wziąć udział w mara­tonie, którego trasa o dłu­gości 42 kilo­metrów wiedzie przez leśné ścieżki gminy Bla­chow­nia (po dwóch pętlach).

czy­taj dalej

Wewnętrzne dro­gowskazy — kobi­ety wędru­jące po górach 12 wrześ­nia 2012

W dni­ach 21 — 23 wrześ­nia można będzie wziąć udział w ostat­nim z tego cyklu trekkingu roz­wo­jowym po Beskidzie Zachod­nim w ramach pro­jektu „Wewnętrzne dro­gowskazy — kobi­ety wędru­jące po górach”. Orga­ni­za­torem jest Sto­warzysze­nie Akty­wne Kobiety.

czy­taj dalej

Kole­jny etap Jura­jskiego Pucharu w Nordic Walk­ing 11 wrześ­nia 2012

23 wrześ­nia odbędzie się kole­jny, prze­dostatni już etap Jura­jskiego Pucharu w Nordic Walk­ing. Wydarze­nie ma na celu pop­u­laryza­cję tej dyscy­pliny sportowej, poma­ga­jącej zachować wital­ność i zdrowie, a także pro­mocję walorów rekrea­cyjnych i turysty­cznych gmin: Częs­to­chowy, Poczes­nej, Janowa, Żarek, Poraja, Mstowa i Olsztyna.

czy­taj dalej

Puchar Śląska i Mis­tr­zostwa Katowic Nordic Walk­ing 5 wrześ­nia 2012

8 wrześ­nia w Katow­icach odbędą się drugie zawody cyklu Pucharu Śląska Nordic Walk­ing 2012, które jed­nocześnie będą II Mis­tr­zost­wami Katowic Nordic Walk­ing. Orga­ni­za­torzy zapew­ni­ają, że trasa będzie łatwa i przy­jemna — dla wszystkich.

czy­taj dalej

Joga w Dobrej Karmie 31 sierp­nia 2012

2 wrześ­nia, w katow­ick­iej Dobrej Karmie, odbędzie się Dzień Otwarty Jogi Życia. Wstęp na zaję­cia i wykłady jest bezpłatny. Na Dzień Otwarty zapraszają także współor­ga­ni­za­torzy: Joga Życia, Trójkąt Roz­woju, Pra­cow­nia Roz­woju Oso­bis­tego Jabłoń i Pestka – języki obce.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.