Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Jesteś w ciąży? Wykonaj bezpłatne USG 3D/​4D! 20 marca 2014

22 marca 2014 roku w sos­nowieckim Cen­trum Hand­lowym Ple­jada wszys­tkie przyszłe mamy będą mogły wykonać bezpłat­nie USG 3D/​4D w ramach prozdrowot­nej akcji „Teraz Mamy”. Panie będą mogły sko­rzys­tać także z porad położnej, anestezjologa, kon­sul­tanta laktacyjnego.

czy­taj dalej

Jaka jest twoja kondy­cja? Wiosenny Test Coopera w Chor­zowie 19 marca 2014

Już wkrótce biegiem będziemy mogły pow­itać wiosnę, ale najpierw — Test Coopera! Sprawdźmy, w jakiej kondy­cji jesteśmy po zimie. Test będzie można wykonać już 25 marca 2014 roku na chor­zowskim Sta­dionie Śląskim. Dobra zabawa gwarantowana!

czy­taj dalej

Między­nar­o­dowy Dzień Słońca — świę­tuj na zdrowie! 17 marca 2014

Czy wiesz, że 18 marca obchodz­imy Między­nar­o­dowy Dzień Słońca? Warto ucz­cić go, spędza­jąc wolny czas na świeżym powi­etrzu wraz z całą rodz­iną. Rozsądna ekspozy­cja na słońce poprawi nam humor i dostar­czy energii. Pod wpły­wem słońca w skórze wyt­warza się także cenna wit­a­m­ina D. Jed­nak w naszej stre­fie kli­maty­cznej słoneczne promie­nie umożli­wiają skuteczną syn­tezę wit­a­miny D tylko w miesią­cach let­nich. Według ekspertów jej defi­cyty są prob­le­mem całej pop­u­lacji. Szczegól­nie najmłod­szym „słoneczna wit­a­m­ina” jest bardzo potrzebna do praw­idłowego wzrostu i roz­woju, który jest bardzo inten­sy­wny we wczes­nym okre­sie życia.

czy­taj dalej

Moda na zdrowie w Rudzie Śląskiej 13 marca 2014

Na bezpłatne spotkanie „Moda na zdrowie” w Rudzie Śląskiej zaprasza Fun­da­jca Godula Hope. Odbędzie się ono 20 marca 2014 roku, a jego tem­atyką będzie przede wszys­tkim zdrowie (m.in. pro­fi­lak­tyka kobiecych chorób nowot­worowych), ale też uroda i muzyka.

czy­taj dalej

Zdrowy Start, czyli bezpłatne szkole­nie dla mikro­przed­siębiorstw 11 marca 2014

Celem głównym pro­jektu „Zdrowy start” jest pod­niesie­nie jakości świad­c­zonych przez mikro­przed­siębiorstwa z wojew­ództwa śląskiego usług z zakresu pro­fi­lak­tyki zdrowia i poprawy kondy­cji fizy­cznej. Obec­nie orga­ni­za­torzy prowadzą nabór na kurs dla osób, które w swo­jej pracy zawodowej zaj­mują się lub planują w przyszłości zaj­mować się prowadze­niem zajęć ruchowych dla kobiet w ciąży. Na to bezpłatne szkole­nie wciąż można się zapisywać!

czy­taj dalej

Sportowy Dzień Kobiet w Piekarach Śląs­kich 6 marca 2014

Na Sportowy Dzień Kobiet zaprasza MOSiR w Piekarach Śląs­kich. W ramach jego obchodów, 8 marca 2014 roku, odbędą się turnieje strz­electwa sportowego, petanque oraz turniej siatkówki. Będzie więc w czym wybierać, a każda pani zna­jdzie coś, co najbardziej będzie jej odpowiadało.

czy­taj dalej

Nordic walk­ing nieopo­dal Ryb­nika 4 marca 2014

Już wkrótce, 9 marca 2014 roku, odbędzie się po raz trzeci Jejkow­icki Nordic Walk­ing. Zawod­nicy będą mieli do poko­na­nia 10 km leśną trasą. Dzieci zaś mogą prze­jść się małą, 5-​kilometrową pętlą. Nad prze­biegiem zawodów trady­cyjnie będzie czuwać Grażyna Podleśny, radna gminy Jejkow­ice i miłośniczka chodzenia z kijami.

czy­taj dalej

Jedz czos­nek, a nie pożału­jesz! 27 lutego 2014

Czos­nek nie bez przy­czyny uznawany jest za mag­iczną roślinę. W wielu kra­jach stosowany jest jako afrodyz­jak, a niegdyś z powodu jego ostrego zapachu wier­zono, że ma moc odstrasza­nia złych duchów i wieszano go w oknach. Jakie ma naprawdę właś­ci­wości i jak go stosować? Sprawdźmy!

czy­taj dalej

Dzień Kobiet ze zdrowiem. Wyjątkowa akcja! 25 lutego 2014

Dzień Kobiet ze zdrowiem” to wyjątkowa akcja, która już 7 marca 2014 roku odbędzie się w Cen­trum Dydak­ty­cznym Wydzi­ału Nauk o Zdrowiu Śląskiego Uni­w­er­sytetu Medy­cznego w Katow­icach. W cza­sie jej trwa­nia będzie można wziąć udział w wykładach i zaję­ci­ach warsz­ta­towych w ramach trzech bloków tem­aty­cznych: „Kobi­eta zdrową jest”, „Kobi­eta piękną jest”, „Kobi­eta szczęśliwą jest”.

czy­taj dalej

Wszys­tko, co chci­ałabyś wiedzieć o… pro­bio­tykach gineko­log­icznych 20 lutego 2014

Hasło „pro­bio­tyk” stało się ostat­nio niezwykle modne. Do ich stosowa­nia ze szk­lanego ekranu zachę­cają młode, atrak­cyjne kobi­ety, z którymi chcemy się utożsamiać. Warto więc zapy­tać – czy to konieczność, czy raczej moda?

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.