Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Zdrowe nawyki żywieniowe two­jego dziecka 30 sierp­nia 2012

Nawyki żywieniowe, jakich nauczymy nasze dziecko będą miały wpływ na jego rozwój, kondy­cję orga­nizmu oraz zdol­ność uczenia się i kon­cen­tracji. Utr­walanie zasad zdrowego odży­wa­nia od najmłod­szych lat jest także skuteczną pro­fi­lak­tyką wielu prob­lemów zdrowot­nych, w tym nad­wagi i otyłości.

czy­taj dalej

Choroby okresu przek­wi­ta­nia 29 sierp­nia 2012

Nie jest prawdą, że kobi­eta prze­chodząca kli­mak­terium na pewno zapad­nie na schorzenia często przyp­isy­wane temu okre­sowi. Fak­tem jest jed­nak, że wraz z upły­wem lat zwięk­sza się ryzyko wys­tąpi­enia pewnych chorób i aby ich uniknąć, należy przed­sięwz­iąć szczególne środki.

czy­taj dalej

Wysiłek fizy­czny lekarst­wem na dolegli­wości okresu przek­wi­ta­nia 28 sierp­nia 2012

Pomimo postępu­jącego wieku kobi­ety są w stanie pozostać młode — pod warunk­iem, że dbają o komórki swo­jego ciała. Reg­u­larny wysiłek fizy­czny sprzyja wzros­towi wydol­ności serca i płuc. Wiadomo, że upraw­ia­jąc sport, szczegól­nie bie­ganie, w orga­nizmie pow­stają sub­stancje zwane endor­fi­nami. Są to pokrewne opium, które wywołują dobre samopoczu­cie i zad­owole­nie z siebie. Sport poprawia zatem nie tylko zdrowie fizy­czne ale i psy­chiczne. Jaki rodzaj wysiłku fizy­cznego jest najlep­szy dla kobi­ety prze­chodzącej menopauzę?

czy­taj dalej

Jak leczyć opryszczkę u kobiet w ciąży? 27 sierp­nia 2012

Pod­czas ciąży nawet z pozoru niegroźné dolegli­wości mogą okazać się uciążli­wym prob­le­mem. Jeśli na ustach przyszłej mamy pojawi się opryszczka warto wiedzieć, jak w bez­pieczny i skuteczny sposób wal­czyć z wirusem.

czy­taj dalej

Katow­ice Na Row­ery — fil­mowo i nie tylko 23 sierp­nia 2012

Katow­ice Na Row­ery to inic­jatywa dla każdego miłośnika dwóch kółek. 8 i 9 wrześ­nia w jej ramach będziemy mogli obe­jrzeć kul­towe filmy rowerowe, wziąć udział w rowerowej grze miejskiej i warsz­tat­ach, a także licznych pokazach.

czy­taj dalej

Z Jas­trzębia do Bren­nej 21 sierp­nia 2012

Chcielibyś­cie akty­wnie spędzić najbliższą niedzielę? Dobrym rozwiązaniem może być rajd rowerowy z Jas­trzębia Zdroju do Bren­nej, i dalej — na przełęcz Karkoszczonka.

czy­taj dalej

Row­erem do Zakładów Gumowych w Bytomiu 17 sierp­nia 2012

W ramach pro­jektu Alter­na­tive Sile­sia możemy między innymi brać udział w ciekawych wycieczkach. Tym razem jest to rowerowa wyprawa do bytom­s­kich Zakładów Gumowych…

czy­taj dalej

Lato otwartych boisk” w Chor­zowie 14 sierp­nia 2012

Wakacje to okres, pod­czas którego dzieci mają o wiele więcej wol­nego czasu. Wojew­ódzki Ośrodek Kul­tury i Sportu “Sta­dion Śląski” zachęca, by czas ten przez­naczyły między innymi na bezpłatne zaję­cia sportowe, które odby­wają się na tym chor­zowskim obiekcie.

czy­taj dalej

XIII Rekrea­cyjny Rajd Rowerowy 10 sierp­nia 2012

15 wrześ­nia 2012 roku odbędzie się kole­jna edy­cja Rekrea­cyjnego Rajdu Rowerowego. Osoby, które zde­cy­dują się na udział w tym wydarze­niu, będą mogły star­tować z ośmiu różnych miejsc, od których będą wyty­c­zone roz­maite trasy, wiodące ścieżkami rowerowymi. Wszys­tkie one doprowadzą row­erzys­tów na metę — Kemp­ing 215.

czy­taj dalej

Zumba — ćwiczenia poprzez taniec 7 sierp­nia 2012

Z każdym dniem jest coraz bardziej pop­u­larna i przy­ciąga dziesiątki osób. Jest znakomi­tym sposobem na spale­nie zbęd­nych kalorii, uzyskanie pięknej syl­wetki, ale przede wszys­tkim to okazja do doskon­ałej zabawy. Zumba — specy­ficzna krzyżówka aer­o­biku z roz­maitymi latynoskimi tań­cami — jest dobrym rozwiązaniem dla każdej osoby, która chce poruszać się w rytm pozy­ty­wnej muzyki.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.