Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Wschód słońca na Babiej Górze 3 sierp­nia 2012

Z soboty na niedzielę miłośnicy gór będą mogli wziąć udział w wycieczce, której moty­wem prze­wod­nim będzie oglą­danie wschodu słońca na Babiej Górze.

czy­taj dalej

Dieta dla kobiet po 40-​tce 2 sierp­nia 2012

Po 40. roku życia w orga­nizmie kobi­ety zachodzą liczne zmi­any – zwal­nia tempo przemi­any materii, trud­niej jest zad­bać o zgrabną syl­wetkę i kondy­cję skóry. W tym cza­sie szczególne znacze­nie ma zbi­lan­sowana dieta dopa­sowana do wieku oraz indy­wid­u­al­nych predyspozycji. 

czy­taj dalej

Miejski piknik na Mari­ack­iej 31 lipca 2012

czy­taj dalej

Stopy na niebie — joga na wakacje 26 lipca 2012

W Bytomiu w Miasteczku Sportowym For­tum przy ul. Wrocławskiej w każdą sobotę wakacji, będą odby­wały się zaję­cia jogi pod artysty­czną nazwą „Stopy na niebie”. Każdy uczest­nik będzie mógł zagłębić się w tech­niki hatha jogi, czyli ćwiczeń w które zaan­gażowane jest całe ciało. Oprócz pozy­cji, znanych również jako asany (skłony, pozy­cje odwró­cone, sto­jące itp.) będzie można również zapoz­nać się z relak­sem śpiewanym. Organizatorzy gwaran­tują, że 1,5 godzinna sesja zapewni nam stan odpręże­nia i rozluźnienia, a co za tym idzie, poprawy samopoczucia.

czy­taj dalej

Beskidy na lato 25 lipca 2012

Na ternie całej Pol­ski możemy znaleźć ludzi, którzy pasjonują się turystyką beskidzką, jed­nak z różnych powodów nie mogą rozwi­jać swoich zain­tere­sowań. Często przeszkodą jest duża odległość, brak czasu, zbyt duże koszty i brak zna­jomych, którzy podzielają naszą pasję. Turysty­czna Gmina Istebna oraz ATB Beskidtrek przy­chodzą z pomocą i orga­nizują akcję Beskidy na lato w ramach Ogólnopol­skiej Akcji „Poz­naj Beskidy”. Jej celem jest zachę­canie mieszkańców wojew­ództwa śląskiego (ale również części regionów wojew­ództw małopol­skiego, łódzkiego i opol­skiego) do odwiedza­nia i zwiedza­nia przez wakacje Beskidu Śląskiego i zapoz­na­nia się z dziedz­ictwem kul­tur­owym śląs­kich górali.

czy­taj dalej

Nowa siłow­nia plen­erowa w Ryb­niku 24 lipca 2012

W Ryb­niku została otwarta siłow­nia na świeżym powi­etrzu. Jest dostępna dla każdego, o każdej porze dnia i nocy, za darmo.

czy­taj dalej

Herbaty ziołowe — zdrowe i smaczne 19 lipca 2012

Herbaty ziołowe, wpły­wają korzyst­nie na pro­ces odchudza­nia, oczyszczają orga­nizm a co za tym idzie, wspo­ma­gają utrzy­manie szczupłej syl­wetki. Łagodzą i zarazem leczą różnego rodzaju dolegli­wości zdrowotne. To najprzy­jem­niejsza forma przyj­mowa­nia ziół. Niewąt­pli­wym walorem herbat ziołowych jest ich aro­mat i smak.

czy­taj dalej

Dieta w okre­sie przek­wi­ta­nia 18 lipca 2012

W każdym momen­cie życia człowiek jest narażony na doz­nawanie określonych urazów bądź na więk­sze ryzyko zapada­nia na konkretne choroby. Jest to związane z aktu­al­nie zachodzą­cymi w orga­nizmie przemi­anami, trybem życia i pode­j­mowaną akty­wnoś­cią. W okre­sie przek­wi­ta­nia u kobiet zwięk­sza się ryzyko zachorowal­ności na dolegli­wości ser­cowo naczyniowe, choroby związane z odwap­nie­niem kości (osteo­poroza), cukrzycę, otyłość. Odpowied­nia dieta pod­sta­wowa (czyli zachowanie bazowych zasad zdrowego odży­wia­nia) i wzbo­gace­nie ich o pewne ele­menty pomocne w okre­sie menopauzal­nym mogą wspomóc kobi­etę w walce z tymi dolegliwościami.

czy­taj dalej

Pier­wsze symp­tomy menopauzy 12 lipca 2012

Orga­nizm człowieka nie dzi­ała gwał­townie. Wszelkie pro­cesy w nim zachodzące mają zazwyczaj charak­ter stop­niowy, zmi­any prze­b­ie­gają eta­pami tak, aby każda ze struk­tur mogła stop­niowo uru­chomić lub wygasić swoją funkcję. Podob­nie dzieje się w okre­sie przek­wi­ta­nia – sama menopauza mieszcząca się w okre­sie dwu­nastu miesięcy niejed­nokrot­nie poprzed­zona jest nawet ośmi­o­let­nim stop­niowym prze­chodze­niem orga­nizmu w kole­jny etap rozwoju.

czy­taj dalej

Tour de Pologne uli­cami Katowic 12 lipca 2012

13 lipca uli­cami Katowic po raz trzeci z rzędu, prze­jadą najlepsi kolarze z całego świata w ramach Tour de Pologne. Katow­ice znalazły się na trasie czwartego etapu. Zawod­nicy wys­tar­towali 10 lipca z Karpacza by po sześ­ciu dni­ach dojechać na metę w Krakowie.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.