Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Fun­dacja Spina zaprasza do czy­ta­nia i dyskusji 16 kwiet­nia 2012

Fun­dacja Spina serdecznie zaprasza spotka­nia autorskie z Pierre’em Mertensem, autorem książki “Liesje”.

czy­taj dalej

Zapal się na niebiesko dla autyzmu” 2 kwiet­nia 2012

Pod egidą Fun­dacji “In Cor­pore” oraz Cen­trum Diag­nos­tyki i Ter­apii „In Cor­pore” odbędzie się dziś kon­fer­encja- „Zapal się na niebiesko dla autyzmu”

czy­taj dalej

Jak poz­nać, czy nasze dziecko ma zaburzenia inte­gracji sen­so­rycznej? 27 marca 2012

Dlaczego pewna grupa uczniów o prze­cięt­nej inteligencji ma prob­lemy z ucze­niem się, pod­czas, gdy ich rówieśnicy bez prob­lemu opanowują pod­sta­wowe tech­niki szkolne?

czy­taj dalej

XXIV edy­cja akcji Żółty Tydzień… Nie ryzykuj — zaszczep się! 12 marca 2012

W dni­ach od 12 do 24 marca odbędzie się XXIV edy­cja ogólnopol­skiej akcji Żółty Tydzień. Jej ideą jest edukacja na temat zagrożeń związanych z wiru­sowym zapale­niem wątroby typu A (WZW A) i typu B (WZW B) oraz pop­u­laryza­cja szczepień ochron­nych, jako skutecznej pro­fi­lak­tyki tych chorób. Adresy punk­tów szczepień biorą­cych udział w akcji można znaleźć na stronie www​.zolty​ty​dzien​.pl.

czy­taj dalej

Na Dzień Kobiet – otwar­cie odd­zi­ału ginekologii onko­log­icznej 8 marca 2012

Katow­icki Szpi­tal Bonifratrów postanowił sprawić prezent pac­jen­tkom.. Nowy– całkowicie odnowiony odd­ział mieści się w zabytkowej XIX-​wiecznej części placówki . Ma 15 łóżek w sied­miu salach. Każda poma­lowana jest w ciepłych barwach i posi­ada osobną łazienkę oraz kom­for­towe wyposaże­nie. Odd­ział wyposażony jest też w sprzęt do małoin­wazyjnych oper­acji: laparoskop oraz his­teroskop i kol­poskop uży­wane do zabiegów na macicy.

czy­taj dalej

Na Dzień Dobry– pyszzzne rzod­kiewki!!! 7 marca 2012

Wiosna — przy­bywa bar­rd­zooo powoli, ale słoneczka jest już coraz więcej. Na poranną poprawę nas­troju, pro­ponu­jemy zdrowe, wiosenne śniadanko z przepisów naszej smacznej Zieleniny:)

czy­taj dalej

Spotkanie z Bal­akhilya das– nauczy­cielem jogi i medy­tacji 29 lutego 2012

Na zaprosze­nie Szkoły Medy­tacji i Samo­re­al­iza­cji przy­jedzie do Pol­ski uznany w świecie nauczy­ciel jogi i medy­tacji Bal­akhilya das. Przekazy­wane przez niego nauki sprawdzają się w każdej kul­turze i społeczności. Zaw­ier­ają w sobie pon­ad­cza­sowe wartości, które poma­gają ludziom osiągnąć har­monię i równowagę w życiu.

czy­taj dalej

Pyszna Zupa z soczewicy i sus­zonych pomi­dorów 17 lutego 2012

Z ogromną przyj­menoś­cią witamy w naszym Bab­skim gronie– Zie­len­inę!! To genialny wprost blog, na którym zna­jdziecie tylko i wyłącznie przepisy na potrawy wege­tari­ańskie. Dziś prezen­tu­jemy roz­grze­wa­jącą zupę, na te mroźné, śniegowe dni. Bab­ska Sile­sia już zabiera się za gotowanie!

czy­taj dalej

NIE DAJ SIĘ ZIMIE! 13 lutego 2012

Mroźna i sroga zima, choć w tym roku wyjątkowo późna, może dać się we znaki nawet tym, którzy tęsknią za nią przez resztę roku. Aby poczuć się jak u „Pana Boga za piecem” i to nie tylko w przenośni, nie wystar­czy zain­west­ować w ciepłą czapkę i weł­ni­any sza­lik. Ale można sko­rzys­tać z tych kilku niebanal­nych pomysłów:

czy­taj dalej

Niedoczyn­ność tar­czycy — czyli nie taki dia­beł straszny 21 sty­cz­nia 2012

Czu­jesz się cią­gle zmęc­zona, roz­drażniona bez powodu a Twoja skóra jest coraz bardziej sucha. Masz masę obow­iązków i nie masz czasu się nad tym zas­tanaw­iać, więc wal­czysz sama ze sobą i zmuszasz się do wykony­wa­nia codzi­en­nych prac, zrzu­ca­jąc to wszys­tko na zwykłe przemęcze­nie, zimę czy niskie ciśnienie.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.