Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Ogólnopol­ska Otyli­ada także na Śląsku 18 lutego 2014

Niebawem na 32 pły­wal­ni­ach w całym kraju odbędzie się niezwykłe wydarze­nie — Ogólnopol­ski Nocny Mara­ton Pływacki OTYLI­ADA 2014, który będzie miał miejsce w nocy z 1 na 2 marca. Każdy, bez względu na wiek, płeć, czy stan cywilny, może wziąć udział w jed­nej z najwięk­szych pływac­kich imprez w Polsce. Na Śląsku popłyniemy na sied­miu basenach.

czy­taj dalej

Zdrowie na talerzu dla seniora 13 lutego 2014

Niepraw­idłowa dieta jest jed­nym z czyn­ników środowiskowych mają­cych znaczący wpływ na więk­szość chorób pojaw­ia­ją­cych się w późniejszym okre­sie życia. Można ją jed­nak najłatwiej zmienić, by wpłynąć na poprawę samopoczu­cia i stan zdrowia.

czy­taj dalej

Zakochani pomaszerują z kijami w Kros­toszow­icach 11 lutego 2014

W biegu i marszu nordic walk­ing będzie można wziąć udział 16 lutego 2014 roku w Kros­toszow­icach niedaleko Wodzisławia Śląskiego. Zawod­nicy rywal­i­zować będą ze sobą na dys­tan­sie 6 km, a akcja ma być doskon­ałą okazją do akty­wnego spędzenia czasu ze swoją drugą połówką lub… wręcz prze­ci­wnie! A nuż spotkamy kogoś odpowied­niego dla siebie?

czy­taj dalej

Dzień Dawcy Szpiku w Wodzisławiu 6 lutego 2014

Miasto Wodzisław Śląski, Wodzisławskie Cen­trum Kul­tury oraz Fun­dacja DKMS zapraszają na Dzień Dawcy Szpiku, który będzie miał miejsce już 16 lutego 2014 r. W godz­i­nach 10.0018.00, w sali klubowej WCK, obędzie się rejes­tracja potenc­jal­nych dawców.

czy­taj dalej

Strach przed ginekolo­giem? Nat­u­ral­nie! 4 lutego 2014

Trudno ukry­wać, że wiz­yta u ginekologa do najprzy­jem­niejszych nie należy. Mimo, że każda kole­jna jest łatwiejsza od tej pier­wszej, skrępowanie przed badaniem budzi się przy każ­do­ra­zowym otwar­ciu drzwi gabi­netu. Może właśnie dlat­ego Polki — częś­ciej niż ginekologa – odwiedzają… dentystę?

czy­taj dalej

Chorzy na chorowanie 29 sty­cz­nia 2014

Z uporem mani­aka poszuku­jesz niepoko­ją­cych objawów, które mogłyby wskazy­wać na traw­iącą Twój orga­nizm chorobę. Przy­chod­nia lekarska stała się Twoim drugim domem, a lekarze na Twój widok wzdy­chają i z rezy­gnacją w głosie pytają: „co tym razem?”. Zapom­ni­ałaś już jak to jest czuć się w stu pro­cen­tach dobrze, odczuwasz nieustanny lęk o własne życie, a ataki paniki to dla Ciebie właś­ci­wie codzi­en­ność? Uważaj! Być może masz skłon­ności do hipochon­drii– jed­nego z zaburzeń lękowych.

czy­taj dalej

Prze­badaj się pod kątem osteo­porozy w Częs­to­chowie 27 sty­cz­nia 2014

Już 12 lutego 2014 roku w Częs­to­chowie będzie można wziąć udział w bezpłat­nych bada­ni­ach na osteo­porozę. Choroba ta dotyka głównie kobi­ety, które prze­chodzą lub prze­chodz­iły menopauzę. Obja­wom można zaradzić, pod­da­jąc się badan­iom i sto­su­jąc odpowied­nie leczenie.

czy­taj dalej

Mądrze rozpieszczaj wnuka 22 sty­cz­nia 2014

Mówi się, że rodz­ice są od wychowywa­nia, a dzi­ad­kowie od rozpieszcza­nia. Wiele w tym prawdy, bo młodzi rodz­ice często czują presję odpowiedzial­ności, a doświad­cze­nie Dzi­ad­ków pozwala często na ich lep­szy kon­takt z maluchami, na więk­szą wyrozu­mi­ałość wobec nich i bezwarunk­ową miłość. Razem się baw­icie, doskonale rozu­miecie i wspól­nie pozwalacie sobie na drobne przy­jem­ności. Ale rozpieszczać też trzeba mądrze, żeby zapewnić wnuczę­tom jak najlep­szy i zdrowy start.

czy­taj dalej

Bezpłatne badanie USG 3D/​4D w Gli­wicach! 20 sty­cz­nia 2014

15 lutego 2014 roku w gli­wickim sklepie Smyk (CH Europa Cen­tralna) będą miały miejsce bezpłatne bada­nia USG 3D/​4D w ramach akcji „Teraz Mamy”, a także towarzyszące im pokazy, prelekcje i lote­ria z nagro­dami. Przyszłe mamy do uczest­nictwa zaprasza Śląski Insty­tut Matki i Noworodka z Chorzowa.

czy­taj dalej

Daj się sprowokować do bie­ga­nia w Gli­wicach 14 sty­cz­nia 2014

Gli­wicka Parkowa Prowokacja Biegowa orga­ni­zowana jest w celu pop­u­laryza­cji sys­tem­aty­cznego i zdrowego spędza­nia wol­nego czasu na świeżym powi­etrzu. Hasłem imprezy jest: „Daj się sprowokować do walki z lenist­wem!”. Pier­wsza odsłona cyklu już 25 sty­cz­nia 2014 roku, a w jej ramach nie tylko bieg i marsz nordic walk­ing, ale też cani­cross, czyli bieg z psem.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.