Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Polacy staw­iają na sport? 21 listopada 2013

Dwie trze­cie Polaków deklaruje, że upraw­iało sport bądź ćwiczyło w ciągu ostat­niego roku, a 40% spośród nich robiło to reg­u­larnie. Pomimo, że wynik nie jest jeszcze rewela­cyjny, cieszy zarówno wzrost zain­tere­sowa­nia akty­wnoś­cią fizy­czną, jak i motywy, które nami kierują — ćwiczymy dla zdrowia, przy­jem­ności i lep­szego samopoczucia.

czy­taj dalej

Odd­ali ponad 220 litrów krwi! 19 listopada 2013

Ponad 220 litrów krwi odd­ali mieszkańcy 14 miejs­cowości wojew­ództwa śląskiego, w których w 2013 r. odbyły się zbiórki krwi w ramach kam­panii „Zbier­amy krew dla Pol­ski”. Zebrana krew poz­woli na przeprowadze­nie ponad 240 zabiegów ratu­ją­cych życie. Akcja hon­orowego krwio­daw­stwa, która zor­ga­ni­zowana została po raz szósty przez Grupę Muszki­eterów, zrzesza­jącą właś­ci­cieli super­mar­ketów Inter­marché i Brico­marché, oraz Pol­ski Czer­wony Krzyż, trwała w tym roku od maja do października.

czy­taj dalej

Jak przy­go­tować się do nar­o­dzin? Jak nosić dziecko w chuś­cie? Zaję­cia 14 listopada 2013

Już 19 listopada 2013 r. każdy przyszły rodzic będzie mógł wziąć udział w dwóch bezpłat­nych spotka­ni­ach. Pier­wsze będzie miało za zadanie odpowiedzieć na pytanie: „Jak przy­go­tować się do nar­o­dzin?”, a drugie — nauczyć młodych rodz­iców noszenia dziecka w chuście.

czy­taj dalej

Świadomy rodzic — bez­pieczne dziecko. Bezpłatne warsz­taty 12 listopada 2013

Świadomy rodzic — bez­pieczne dziecko” to bezpłatne warsz­taty dla rodz­iców, które odbędą się w Katow­icach już 15 listopada 2013 r. Pod­czas zajęć dowiemy się, jak należy udzielać pier­wszej pomocy dziecku, ale przede wszys­tkim jak nie dop­uś­cić do niebez­piecznych sytu­acji z udzi­ałem malucha.

czy­taj dalej

Bakalie w diecie wege­tari­ańskiej? Jak najbardziej! 8 listopada 2013

Dieta wege­tari­ańska z roku na rok jest coraz bardziej pop­u­larna, chęt­niej stosowana i powoli przes­taje wywoły­wać wśród miłośników pieczys­tego tyle emocji i zdzi­wienia, co kiedyś. Powodów prze­jś­cia na wege­tar­i­an­izm może być wiele, od zwykłego nielu­bi­enia smaku mięsa, przez empatię w sto­sunku do „mniejszych braci”, do zwycza­jnej dbałości i poprawy stanu zdrowia, kondy­cji. Warto jed­nak być świadomym, w jaki sposób powin­niśmy mądrze się odży­wiać, pozosta­jąc na diecie wegetariańskiej.

czy­taj dalej

Kos­me­tyk do higieny intym­nej — wróg czy przy­ja­ciel? 5 listopada 2013

Na początek moczymy w gorącej wodzie z płynem o zapachu mija­jącego lata i garś­cią myd­lanych płatków. Na koniec przysy­pu­jemy pudrem, utr­walamy pach­ną­cym sprayem i zabez­pieczamy wkładką, czyli — nad­miar higieny jako prosty przepis na infekcję intymną.

czy­taj dalej

Jede­nastka na 11 listopada” — świętuj bie­ga­jąc! 31 października 2013

Święto Niepodległości możemy ucz­cić mniej szablonowo, biorąc udział w biegu na 11 kilo­metrów, który odbędzie się już 11 listopada 2013 r., w Oświęcimiu. Do wys­tar­towa­nia zachęca jeden z orga­ni­za­torów — Klub Bie­gacza „Zadyszka”. Wydarze­nie ma na celu nie tylko uczcze­nie święta, ale też inte­grację bie­gaczy — nie tylko z Oświęcimia!

czy­taj dalej

7 sposobów roz­cią­ga­nia się z pilates 28 października 2013

Chcesz mieć super­fig­urę i poczuć się zdrowo? Wystar­czy kilka minut dzi­en­nie roz­cią­ga­nia się z pilates, a Twoje ciało nabierze elasty­czności i sprężys­tości. Trzeba tylko kupić sobie spec­jalną taśmę fit­ness i rozpocząć ćwiczenia.

czy­taj dalej

Cukierek albo psikus? A może sport? Bieg Hal­loween w Parku Śląskim 24 października 2013

Hal­loween kojarzy się nam z maskaradą upi­orów, duchów i czarownic. Prze­branie to najważniejszy i najbardziej atrak­cyjny ele­ment tego dnia, a imprezy czy spotka­nia hal­loweenowe cieszą się w Polsce coraz więk­szą pop­u­larnoś­cią. Park Śląski przed­stawia nam w tym względzie propozy­cję dość nietuzinkową – Bieg Hal­loween, który odbędzie się 26.10.2013 roku (najbliższa sob­ota) o godzinie 10:00!

czy­taj dalej

Pink Party, czyli pro­fi­lak­tyka nie boli! 22 października 2013

Śląska grupa My Kobi­eTy zaprasza na Pink Party, które odbędzie się już 26 października 2013 r. W ramach wydarzenia odbędą się prelekcje dla kobiet na temat pro­fi­lak­tyki raka piersi, zdrowego odży­wia­nia, oraz warsz­taty roz­woju oso­bis­tego, zakońc­zone imprezą.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.