Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Pestki moreli tajną bronią na raka? 17 października 2013

Od wielu lat na raka umiera ponad 90 tysiący osób. Naukowcy i lekarze wciąż pracują nad ide­al­nym lekiem na nowot­wory, który dałby 100% szans na wylecze­nie. Jak na razie, więk­szość chorych jest pod­dawana chemioter­apii, co niestety bardzo wyniszcza orga­nizm. Pojaw­iły się jed­nak pogłoski, iż zawarta w pestkach moreli wit­a­m­ina B17 zwal­cza raka niemal całkowicie. Czy to wielki przełom w medycynie?

czy­taj dalej

Body Pump — zad­baj o swoje ciało i poczuj się piękna 14 października 2013

Każda z nas na pewno doskonale zdaje sobie sprawę, jak ważna jest akty­wność fizy­czna w życiu człowieka. Upraw­ianie sportu wpływa korzyst­nie na stan naszego zdrowia, poprawia wydol­ność układu odpornoś­ciowego, dzięki czemu jesteśmy mniej podatni na różné choroby, jak również poprawia nasze samopoczu­cie, dodaje energii oraz wig­oru, a co najważniejsze — w połącze­niu z odpowied­nią dietą umożli­wia nam wyrzeź­bi­e­nie ide­al­nej syl­wetki. A prawdę mówiąc, która z nas, dro­gie panie, nie marzy o zgrab­nej syl­wetce, cud­ownie prezen­tu­jącej się np. w stroju kąpielowym? Jed­nym z lep­szych sposobów na osiąg­nię­cie tego celu może być Body Pump.

czy­taj dalej

6 sposobów na jesi­enną chan­drę, czyli jak być szczęśliwą cały rok! 10 października 2013

Jesień to czas, w którym przy­chodzi nam zrezyg­nować z prowad­zonego dotąd trybu życia, a zacząć spędzać długie i chłodne wiec­zory w domu. Często popadamy przy tym w chan­drę. Jesteśmy osłabione, zrezyg­nowane i niechętne do wszel­kich dzi­ałań. Czy to konieczne, by przez zmieni­a­jącą się porę roku rezyg­nować z dobrego samopoczu­cia? Mamy kilka rozwiązań, dzięki którym wcale nie musi tak być!

czy­taj dalej

Woda poprawia pracę mózgu! 7 października 2013

Dobroczynne właś­ci­wości wody są nieza­przeczalne, a jej zalety powszech­nie znane. Woda pomaga pod­czas odchudza­nia, naw­ilża skórę, jest niezbędna każdemu orga­niz­mowi do życia, ale to tylko część korzyści. Jak pokazują bada­nia, woda ma zbaw­i­enny wpływ także na pracę naszego mózgu. Śred­nio 70% masy dorosłego człowieka stanowi woda, a samego mózgu ok. 85 %. Te dane pokazują, że nie jest to sub­stancja, którą możemy ignorować. Wręcz prze­ci­wnie, warto znać jej właś­ci­wości oraz sposób odd­zi­ały­wa­nia na nasz organizm.

czy­taj dalej

Wykryj raka i żyj! Bezpłatne bada­nia 1 października 2013

Bezpłatne bada­nia pro­fi­lak­ty­czne, które umożli­wią wczesne wykrycie raka płuc, rozpoczy­nają się na Śląsku. Udział w nich będzie mogło wziąć udział kilka­set osób z wybranych powiatów. Bada­nia potr­wają przez całą jesień 2013 roku, w katow­ickim szpi­talu EuroMedic. Jest to o tyle istotna infor­ma­cja, że mieszkańcy naszego wojew­ództwa zna­j­dują się w grupie pod­wyżs­zonego ryzyka, jeśli chodzi o ten typ raka.

czy­taj dalej

Wyruszamy na wyprawę trekkingową w góry… I co dalej? 27 wrześ­nia 2013

Jak świadomie przy­go­tować się do wyjazdu w góry? Na co zwró­cić szczególną uwagę jeszcze przed wyjaz­dem? O czym warto wiedzieć przed wyrusze­niem na górski szlak? Przed­staw­iamy Wam zalece­nia teo­re­ty­czne i praktyczne.

czy­taj dalej

Trzy­maj formę przez cały rok! 24 wrześ­nia 2013

Tegoroczne lato spakowało już swoje wal­izki, by ustąpić miejsca chłod­nej oraz deszc­zowej jesieni. Wraz z ciepłymi i słonecznymi dni­ami minęła również let­nia mobi­liza­cja, która utrzymy­wała nasze samopoczu­cia oraz syl­wetki w dobrej formie. Co więc zro­bić, aby jesi­enna chan­dra, nad­mierny apetyt, a także brak humoru nie zniszczyły efek­tów doty­chcza­sowej ciężkiej pracy, a nasza kondy­cja nie zapadła w zimowy sen?

czy­taj dalej

Rowerowa inte­gracja. Wyjątkowy rajd wokół Mysłowic 20 wrześ­nia 2013

Rowerowa inte­gracja” za zadanie ma propagować inte­grację oraz rower w kon­tekś­cie zdrowia i tego środka trans­portu, a także rekreacji i sportu. To nie tylko rajd, którego trasa prze­b­iega wokół Mysłowic w dniu 22 wrześ­nia 2013 roku (po godzinie 11.00). To także prz­eróżné konkurencje — niespodzianki, przy­go­towane dla pełnosprawnych przez orga­ni­za­cje pozarzą­dowe, reprezen­tu­jące różné rodzaje niepełnosprawności.

czy­taj dalej

Nadeszły suche dni? Nie pękaj — naw­ilżaj! 19 wrześ­nia 2013

Suchość pochwy, związana ze spad­kiem ilości estro­genów, to prob­lem coraz więk­szej liczby kobiet. Najczęś­ciej dotyka pań w okre­sie okołomenopauzal­nym i właśnie dlat­ego przez wiele osób jest błęd­nie kojar­zona wyłącznie z przek­wi­taniem. Tym­cza­sem, z suchoś­cią pochwy mogą się także borykać mamy po urodze­niu dziecka, kobi­ety dłu­gotr­wale przyj­mu­jące leki, sto­su­jące antykon­cepcję hor­mon­alną czy też zma­ga­jące się z nawro­towymi stanami zapalnymi. 

czy­taj dalej

Komu najbardziej zagraża choroba Alzheimera? Bezpłatne bada­nia 17 wrześ­nia 2013

Śląskie Sto­warzysze­nie Alzheimerowskie i Urząd Miasta Katow­ice zapraszają na bezpłatne bada­nia pro­fi­lak­ty­czne, związane z chorobą, która — wbrew pozorom — dotyka sporą grupę osób. Mowa o choro­bie Alzheimera, będącej zmorą zwłaszcza starszych ludzi. Pod­czas badań, które odbędą się 28 wrześ­nia, będzie można nie tylko poz­nać praw­dopodobieństwo zapad­nię­cia na tę chorobę, ale też skon­sul­tować się ze specjalistami.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.