Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Zad­baj o zdrowie swo­jego dziecka i… pomóż innym! 16 sierp­nia 2013

Upalne lato coraz bardziej daje się nam i naszym dzieciom we znaki. Kiedy jest gorąco, najchęt­niej zrezyg­nowałabyś z waka­cyjnych spac­erów. Let­nie promie­nie słońca wspo­ma­gają wyt­warzanie wit­a­miny D w orga­nizmie, tak ważnej dla roz­woju małego dziecka, ale należy chronić delikatną skórę naszych maluchów sto­su­jąc fil­try ochronne. Pamię­taj jed­nak, że możesz zapewnić dziecku odpowied­nią ilość wit­a­miny D i wap­nia w inny sposób, na przykład poda­jąc mu mleko mody­fikowane ze zwięk­szoną zawartoś­cią tych skład­ników. W tym roku masz szansę wesprzeć w ten sposób także potrze­bu­jące dzieci z mniejszych miejs­cowości, przekazu­jąc im por­cje mleka ze zwięk­szoną zawartoś­cią tych dwóch składników.

czy­taj dalej

Jas­trzę­bie Go High! Rzecz dla fanów nordic walk­ing 13 sierp­nia 2013

Jas­trzę­bie Go High! 2013 to sportowa impreza, która odbędzie się 24 sierp­nia, na osiedlu Bar­bary w Jas­trzębiu Zdroju. Wys­tar­tują w niej miłośnicy nordic walkingu, by przy­jem­nie spędzić czas, a także zdobyć nagrody. Jeśli i ty lubisz akty­wność, związaną z dwoma kijami, to zawody dla ciebie!

czy­taj dalej

Szkoła Rodzenia — bezpłatne zaję­cia w Katow­icach 9 sierp­nia 2013

Pod­czas zajęć w szkołach rodzenia możemy nabyć wiele cen­nych umiejęt­ności, dowiedzieć się, co robić, by poród prze­b­ie­gał pomyśl­nie i bezprob­le­mowo, a także zapoz­nać się z tajnikami pielę­gnacji noworodka. Zwykle jed­nak udział w zaję­ci­ach tego typu jest płatny. Alter­natywę pro­ponują dwa katow­ickie cen­tra zdrowia, w których szkoła rodzenia jest całkowicie bezpłatna, bo finan­sowana przez Urząd Miasta.

czy­taj dalej

Opalaj się z głową! 7 sierp­nia 2013

Pod­czas opala­nia ciało człowieka narażone jest na wiele niebez­piecznych chorób i dolegli­wości. Najczęś­ciej dochodzi do oparzeń słonecznych oraz udaru cieplnego, które spowodowane są nad­mierną ekspozy­cją na promie­nie słoneczne. Najpoważniejszą kon­sek­wencją związaną ze zbyt długim opalaniem są nowot­wory skóry. Przy oparzeni­ach skóra nie tylko piecze i zmienia swoją barwę, ale jest również podrażniona i zacz­er­wieniona. Udarowi cieplnemu towarzyszą dodatkowe objawy, takie jak: dreszcze, mdłości, wymioty, gorączka, osła­bi­e­nie orga­nizmu, odwod­nie­nie oraz przyspies­zony puls. Choć te dolegli­wości pozornie nie wskazują na poważniejsze zmi­any, mogą być przy­czyną groźnych kom­p­likacji, a nawet doprowadzić do śmierci.

czy­taj dalej

Zad­baj o swoje serce! Bezpłatne bada­nia i kon­sul­tacje 5 sierp­nia 2013

Nie czekaj, aż stan two­jego zdrowia uleg­nie pogorsze­niu. Choroby układu krąże­nia, a w szczegól­ności choroba niedokr­wi­enna serca, nad­ciśnie­nie tęt­nicze i hiper­c­ho­les­terolemia wciąż są w Polsce najczęst­szą przy­czyną zgonów! Prze­badaj się i sko­rzys­taj z porad spec­jal­istów za darmo już 11 sierp­nia, w częs­to­chowskiej Galerii Jurajskiej.

czy­taj dalej

Potas — pier­wiastek akty­wnych 1 sierp­nia 2013

W końcu nadeszło lato, a wraz z nim ludzie upraw­ia­jący jog­ging w parku, jeżdżący na rolkach, czy zmierza­jący z torbą i butelką wody na siłownię. Wzmożona akty­wność fizy­czna wiąże się z koniecznoś­cią reg­u­larnego dostar­cza­nia naszemu orga­niz­mowi wit­a­min i skład­ników min­er­al­nych w celu zapo­b­ie­ga­nia niedoborom. Pamię­tamy o mag­nezie, czy wap­niu, zapom­i­na­jąc jed­nak o pier­wiastku, którego obec­ność pozwala na praw­idłowe funkcjonowanie naszego orga­nizmu. Jest nim potas.

czy­taj dalej

Żywność eko­log­iczna i trady­cyjna ponownie w Gli­wicach 30 lipca 2013

31 sierp­nia, pod hasłem „Natura, zdrowie, kul­tura”, odbędzie się XVIII Gli­wicki Kier­masz Żywności Eko­log­icznej i Trady­cyjnej. To prawdziwa gratka dla miłośników zdrowego odży­wia­nia i smacznego jedzenia, któremu daleko jest do fast foodów. Celem kier­maszu jest pro­mocja zrównoważonego sposobu wyt­warza­nia i kon­sumpcji żywności oraz naw­iązanie bezpośred­nich kon­tak­tów pomiędzy pro­du­cen­tami żywności eko­log­icznej i konsumentami.

czy­taj dalej

70. Tour de Pologne prze­jedzie przez Katow­ice 26 lipca 2013

Mieszkańcy Katowic będą świad­kami zma­gań kolarzy na najwyższym poziomie już 31 lipca. Tego dnia odbędzie się czwarty etap tegorocznego Tour de Pologne, liczący sobie 230 kilo­metrów. Rozpocznie się on w Tarnowie, a później poprowadzi zawod­ników m.in. uli­cami śląskiej stolicy.

czy­taj dalej

Porad­nik pac­jenta, czyli jakie są twoje prawa? 26 lipca 2013

W plą­taninie przepisów i wyty­cznych cza­sem ciężko się poła­pać. Oto kilka odpowiedzi na nur­tu­jące cię pytania.

czy­taj dalej

Jak wybrać skuteczny szam­pon prze­ci­włupieżowy? 26 lipca 2013


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.