Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Zdrowie i Sport

Nordic walk­ing w ramach Biegu Żubra 23 lipca 2013

Chodze­nie z kijami weszło nam w krew. Obec­nie pod­czas więk­szości biegów, jakie orga­ni­zowane są w Polsce, można wziąć udział także w marszu nordic walk­ing. To doskon­ała opcja dla tych, którzy za bie­ganiem nie przepadają, ale cenią sobie za to dynam­iczne spac­ery. Tym razem taki marsz odbędzie się 4 sierp­nia, w ramach Biegu Żubra w Krostoszowicach.

czy­taj dalej

Jak zad­bać o syl­wetkę latem? Poradź się spec­jal­istów w Katow­icach 19 lipca 2013

Lato w pełni! Chci­ałabyś z radoś­cią korzys­tać z jego uroków, ale nie pozwalają ci na to kom­pleksy? Jesteś ciekawa, które zabiegi mogłyby ci pomóc w osiąg­nię­ciu ide­al­nej syl­wetki? Szukasz porady dobrego diete­tyka? Wszys­tkiego dowiesz się już w dni­ach od 22 do 27 lipca pod­czas Dni Let­nich Zabiegów, orga­ni­zowanych przez klinikę medy­cyny este­ty­cznej Body Care Clinic w Katowicach.

czy­taj dalej

Zbadaj piersi w Czeladzi. Bezpłatne bada­nia mam­mo­graficzne 18 lipca 2013

20 lipca, obok czeladzkiej Hali MOSiR, panie, które ukończyły pięćdziesiąty rok życia, będą miały możli­wość bezpłat­nego prze­bada­nia swoich piersi w ramach badań mam­mo­graficznych, prowad­zonych jako Pro­gram Pro­fi­lak­tyka Raka Piersi.

czy­taj dalej

Oddaj krew w śląs­kich mias­tach 15 lipca 2013

Odd­a­jąc krew, poma­gasz innym, a także wiesz, że zro­biłeś coś dobrego. Ta przy­jemna świado­mość może się stać udzi­ałem więk­szości z nas. Bo krwio­dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18 – 65 lat, o masie ciała przy­na­jm­niej 50 kg. Na całym Śląsku w ciągu lipca tego roku będzie sporo okazji, by oddać krew. Pier­wsze już jutro, 16 lipca, w kilku miastach!

czy­taj dalej

Przyszła mama zadaje pyta­nia 10 lipca 2013

Jaka będzie płeć dziecka? Czy dziecko urodzi się zdrowe? Kiedy i jakie bada­nia wykonać w cza­sie ciąży? Przyszłe mamy przez 9 miesięcy zadają sobie wiele pytań, mają wiele wąt­pli­wości. Niek­tóre z nich rozwiewają się same. Na trudne pyta­nia odpowiedzi zna­j­duje nowoczesna medycyna.

czy­taj dalej

Jak bez­piecznie korzys­tać ze słońca? 8 lipca 2013

Opal­enizna to jedna z piękniejszych pamiątek, jakie możemy przy­wieźć z waka­cyjnych wojaży. Aby móc cieszyć się nie tylko piękną, ale także bez­pieczną opal­enizną, należy poz­nać zasady bez­piecznego korzys­ta­nia z kąpieli słonecznych.

czy­taj dalej

By kąpiel małego dziecka była miła i bez­pieczna 5 lipca 2013

Młodzi rodz­ice doskonale wiedzą ile emocji budzą pier­wsze kąpiele noworodka. Często boją się włożyć delikatne ciałko do wanny, nie wiedzą jak zła­pać główkę, martwią się, gdy przez przy­padek zamoczą oczy czy uszy. Często angażu­jemy w to mamy, siostry, przy­jaciółki. Ten niepokój jest całkowicie zrozu­mi­ały, lecz sama zobaczysz, że po kilku tygod­ni­ach nabierze­cie takiej wprawy, że wszelkie czyn­ności związane z kąpielą Waszego dziecka będziecie wykony­wać automaty­cznie i prawie z zamknię­tymi oczami. Starsze niemowlę nato­mi­ast dobrze jest „obłaskawić” odpowied­nią zabawką.

czy­taj dalej

Zdrowe nie znaczy nudne! Przepis na chleb z otrębami 1 lipca 2013

Zapach chleba, który wypeł­nia dom pod­czas jego pieczenia przy­wołuje najws­panial­sze wspom­nienia z dzieciństwa. Miło jest rozpocząć dzień kromką jeszcze ciepłego, świeżego i chrupiącego pieczywa, które z pewnoś­cią wywoła uśmiech na twarzy oraz cichy zach­wyt „mmm, ale to dobre”. Wszys­tkim, którzy pragną rozpocząć swoją przy­godę z piecze­niem chleba przed­staw­iamy sprawd­zony, nienudny, i — co najważniejsze — zdrowy przepis.

czy­taj dalej

Fes­ti­wal Nordic Walk­ing w Piekarach Śląs­kich 27 czer­wca 2013

Fes­ti­wal Nordic Walk­ing w Piekarach jest imprezą cyk­liczną, która ma miejsce co miesiąc. Tym razem kole­jna jej edy­cja odbędzie się 30 czer­wca. Za zadanie impreza ma inte­grować miłośników chodzenia z kijami, dostar­czać im dużo dobrej zabawy, a jej celem jest m.in. prze­by­cie jak najwięk­szego dys­tansu w ciągu 30 minut. Fes­ti­wal będzie miał miejsce na bieżni kom­pleksu sportowego Orlik w Piekarach Śląskich.

czy­taj dalej

Tol­er­ancja na sportowo” — bieg w ramach Life Fes­ti­valu 25 czer­wca 2013

29 czer­wca w Oświęcimiu po raz pier­wszy w ramach Life Fes­ti­valu odbędzie się bieg uliczny, którego orga­ni­za­torami są Fun­dacja Peace Fes­ti­val, Starostwo Powia­towe w Oświęcimiu oraz Oświęcim­ski Klub Bie­gacza „Zadyszka”. W biegu swój udział potwierdził wielokrotny mis­trz olimpi­jski, świata i Europy, uznawany za jed­nego z najwybit­niejszych pol­s­kich sportow­ców w his­torii — Robert Korzeniowski. Pon­adto do zgar­nię­cia będą cenne nagrody, takie jak np. bilety na kon­cert Stinga.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.