Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

Przykre niespodzianki u fryz­jera i kos­me­ty­czki. Jak ich uniknąć? 29 lipca 2014

Każda kobi­eta chci­ałaby wygospo­darować cza­sem chwilę dla siebie, kiedy będzie mogła się zre­lak­sować, a przy tym poczuć się atrak­cyjniejszą. Co jed­nak, kiedy chwilę przy­jem­ności u fryz­jera czy kos­me­ty­czki musimy odpoku­tować półrocznym lecze­niem pasożytów, którymi zostal­iśmy „niechcąco” zarażone?

czy­taj dalej

Skóra latem — zad­baj o nią 17 lipca 2014

Cieple­jsze dni sprzy­jają słonecznym kąpielom. Sprag­nieni słońca często zapom­i­namy o odpowied­niej ochronie oraz pielę­gnacji, która jest szczegól­nie ważna w cza­sie lata.

czy­taj dalej

Byli „fash­ion” w Żorach 15 lipca 2014

W ubiegłą sobotę, 12 lipca 2014 roku, odbyła się druga edy­cja Żory Be Fash­ion 2014 – wielkiego pokazu mody, któremu przyświecał szczytny cel. Na sce­nie plen­erowej MOK w Żorach zaprezen­towano najlep­sze kreacje, które zostały zgłos­zone do konkursu „Be Fash­ion”, oraz prace dyplo­mowe pro­jek­tan­tów z Wyższej Szkoły Tech­nicznej z Katowic.

czy­taj dalej

Wykonaj per­fek­cyjny mak­i­jaż ust 15 lipca 2014

Mogłoby wydawać się, że mal­owanie ust to najm­niej skom­p­likowana część mak­i­jażu. Nic bardziej myl­nego. Jeden fałszywy krok i zami­ast olśniewać, wyglą­damy śmiesznie. Jak tego uniknąć?

czy­taj dalej

W Gli­wicach panie spotkały się ze styl­istką 7 lipca 2014

Bezpłatne spotkanie ze styl­istką Agnieszką Bączek odbyło się w czer­wcu, w Gli­wicach. W przy­jem­nej, kreaty­wnej atmos­ferze toczyły się roz­mowy nie tylko na tem­aty mody. Pogoda poz­woliła na zaaranżowanie do potrzeb spotka­nia uroczego ogródka kaw­iarni Café&Collation.

czy­taj dalej

Ryb­nik w świecie mody. Kole­jna odsłona swapu za nami 4 lipca 2014

Za nami ósma już edy­cja Ryb­nik Swap Party, która odbyła się 21 czer­wca 2014 roku. Jak za każdym razem, także i wtedy miał miejsce nie tylko swap, czyli wymi­ana ubrań, ale też liczne pokazy mody i wys­tawy fotografii czy grafiki.

czy­taj dalej

Wrażliwa skóra a krem pod oczy 9 czer­wca 2014

Posi­adaczki cery wrażli­wej mają spory prob­lem z właś­ci­wym dobraniem kos­me­tyków. Ich skóra potrafi w różny sposób reagować na nowe pro­dukty. Szczypie, piecze, a zdarza się także, że pojaw­iają się na niej nieeste­ty­czne prze­bar­wienia. W takim przy­padku należy postępować niezwykle ostrożnie, szczegól­nie w przy­padku okolic oczu.

czy­taj dalej

Tea-​length czyli trudna dłu­gość do połowy łydki 6 czer­wca 2014

Jeśli należysz do wiel­bi­cielek sukni ślub­nych o dłu­gości 78 i nie komen­tu­jesz ich: „patrz, woda w piwnicy”, to ten artykuł jest dla ciebie! Suknie ślubne do połowy łydki, czyli właśnie 78 (tea-​length) to świetny krok w kierunku styl­iza­cji wesela retro. Od kilku sezonów przeży­wają swój rene­sans. Ide­al­nie nadają się do styl­iza­cji rodem z lat 50-​tych.

czy­taj dalej

Ryb­nicka wymi­ana i pokazy po raz ósmy 4 czer­wca 2014

Ideą ósmej odsłony Ryb­nik Swap Party jest pro­mowanie młodych tal­en­tów związanych z sze­roko pojętą sztuką i modą, dale­kich jed­nak od głównych, utar­tych nurtów, a raczej pod­porząd­kowanych alter­naty­wie i wykracza­niu poza kon­wencje. Impreza będzie miała miejsce w dni­ach 20 – 21 czer­wca 2014 roku. Będzie to spotkanie z miejską, nieza­leżną modą. Pro­gram obe­j­muje stoiska z odzieżą i rękodziełem, pokazy mody, wernisaż fotografii oraz wymi­anę ubrań.

czy­taj dalej

Dobrze dobrane rzeczy to oszczęd­ność. Roz­mowa ze styl­istką Agnieszką Bączek 3 czer­wca 2014

Słowo „styl­istka” kojarzy nam się z branżą fil­mową, mod­ową, show­biz­ne­sem. Jak w rzeczy­wis­tości wygląda praca styl­istki? Co należy do jej zadań? Na te pyta­nia odpowiada nam Agnieszka Bączek.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.