Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

Modna blo­gos­fera. Subiek­ty­wny wybór najlep­szych blogów. 3 19 czer­wca 2013

Przy­wyk­liśmy do tego, że blogi mod­owe prowadzą zazwyczaj młode dziew­czyny, spośród których więk­szość jeszcze uczy się i studi­uje. Po wstęp­nej fazie roz­woju pol­skiej blo­gos­fery nad­szedł czas na jej inten­sy­wne rozbu­dowywanie i nabieranie coraz więk­szego znaczenia w opin­iowa­niu. Czego? Ano, wszys­tkiego, co tylko zaopin­iowane być może. Blogerki przed­staw­iają za pomocą swoich ciał ubra­nia, kos­me­tyki, dodatki, jeżdżą w atrak­cyjne miejsca i biorą udział w licznych wydarzeni­ach świata mody. Do tej pory panowie (tak, dziś będzie właśnie o bloger­ach mod­owych) pozostawali w cie­niu coraz bardziej znanych koleżanek. Z czego to wynikało? Kto prowadzi najlep­szy pol­ski blog z męską modą? I czy mężczyźnie wypada, czy raczej nie?

czy­taj dalej

Tore­bkowy, letni szał 14 czer­wca 2013

Powiadają, że nie ma lep­szego towarzysza kobi­ety niż piękna i prak­ty­czna tore­bka. Co do tego drugiego, to zda­nia są podzielone, ale jedno jest pewne: zwykle kupu­jemy sporo tore­bek i każda z nas ma przy­na­jm­niej kilka. Co sezon lan­sowane są nowe ich kroje, w modzie są coraz to inne kolory i wzory. Tego lata na przykład dom­i­nantą jest spre­cy­zowana forma, konkretny ksz­tałt, bloki wyrazistych kolorów. Torby — worki trochę przy­ci­chły, a obiekty kufer­kopodobne są u szczytu formy. Co jeszcze jest w cenie?

czy­taj dalej

Śląska gadka i kul­tura na koszulkach dla najmłod­szych 12 czer­wca 2013

Mały maszket­nik, Robia larmo, Mały kre­pel, Dej nupla — to tylko część nadruków, które przy­go­tował dla najmłod­szych Śląza­ków Gryfny Baj­tel. Dlaczego właśnie tak? Górnoślązacy na nowo odkry­wają swoją tożsamość. Zain­tere­sowanie wszys­tkim, co naw­iązuje do regionu, w ostat­nich lat­ach wzrasta. Niestety, zanied­by­wano w tym obszarze najmłod­szych, choć i oni wyras­tają w śląskiej kul­turze lokalnej. Naprze­ciw tym oczeki­wan­iom wychodzi właśnie Gryfny Baj­tel, ofer­u­jąc ubranka inspirowane śląskim językiem i kulturą.

czy­taj dalej

Modna blo­gos­fera. Subiek­ty­wny wybór najlep­szych blogów. 2 6 czer­wca 2013

Blogi to jeden z najwięk­szych pol­s­kich ewen­e­men­tów ostat­nich dziesię­ciu lat. Ich ilość idzie w setki tysięcy, a jeśli zas­tanow­imy się nad liczbą osób, które nie prowadzą swo­jego bloga, ale po blo­gos­ferze buszują, otrzy­mamy dobrych parę mil­ionów osób. W Polsce blogami, które cieszą się najwięk­szą pop­u­larnoś­cią (obok kuli­narnych, kos­me­ty­cznych, lifestyle’owych czy podróżniczych) są te mod­owe. Ktoś, kto nie wie, czego (lub kogo) ma szukać, może zag­inąć w gąszczu stron gorszych i lep­szych. Może zniechę­cić się już na star­cie kiep­skimi zdję­ci­ami lub tek­stami, a zami­ast prawdzi­wych inspiracji trafić na kopie kopii stylów, które już dawno straciły jakąkol­wiek nami­astkę ory­gi­nal­ności. Stąd też Bab­ska Sile­sia przed­stawia małą „ścią­gawkę” dla tych, którzy chcieliby zapoz­nać się z jed­nymi z naj­ciekawszych i najlep­szych blogów mod­owych w Polsce. Tym razem pod lupę bierzemy blogerki… blogerów zostaw­ia­jąc sobie na deser!

czy­taj dalej

Push-​up niejedno ma imię 4 czer­wca 2013

Więk­szy biust to marze­nie niejed­nej kobi­ety. To właśnie dlat­ego staniki push-​up od lat cieszą się niezmi­enną pop­u­larnoś­cią. Okazuje się jed­nak, że push-​upów jest wiele. Różnią się kro­jem, rodza­jem wkładki czy kon­strukcją mis­eczki. Jak wybrać najlep­szy push-​up dla siebie?

czy­taj dalej

Jak ubier­ały sie kobi­ety w Tychach i okol­icy? Wys­tawa dla miłośników his­torii ubioru 31 maja 2013

Do końca sierp­nia w Muzeum Miejskim w Tychach można oglą­dać wys­tawę, ukazu­jącą zwłaszcza ele­menty region­al­nych stro­jów ludowych, dawniej nos­zonych na co dzień. Ekspozy­cja ciekawa nie tylko dla miłośników ludowych ele­men­tów, ale też dla każdego, kto pasjonuje się his­torią ubioru. A prze­cież w umieszc­zonych na wys­tawie eksponat­ach chod­zono jeszcze kilka­dziesiąt lat temu.

czy­taj dalej

Dres modny jest! 28 maja 2013

Dres nieśmi­ało zaczął wkradać się do naszych łask już w ubiegłych sezonach. Zwykle kupowałyśmy bluzy z ciekawymi nadrukami lub o ładnym fasonie. Potem pojaw­iły się spod­nie, które śmiało mogłyśmy zestaw­iać z ele­gantszymi ele­men­tami ubioru. Sukienki i spód­nice były tylko kwestią czasu. Dres nie kojarzy się nam już tylko wyłącznie z pasjonatami jog­gingu, aer­o­biku czy współczes­nego tańca. Nie nasuwa tak moc­nych, jak dawniej, sko­jarzeń ze stereo­ty­powymi chłopakami z osiedla, zakap­tur­zonymi i zasłuchanymi w rapie. Nie jest już tylko domeną dzieci, którym musi być wygod­nie pod­czas zabaw na podwórku.

czy­taj dalej

Modna blo­gos­fera. Subiek­ty­wny wybór najlep­szych blogów. 1 24 maja 2013

Blogi to jeden z najwięk­szych pol­s­kich ewen­e­men­tów ostat­nich dziesię­ciu lat. Ich ilość idzie w setki tysięcy, a jeśli zas­tanow­imy się nad liczbą osób, które nie prowadzą swo­jego bloga, ale po blo­gos­ferze buszują, otrzy­mamy dobrych parę mil­ionów osób. W Polsce blogami, które cieszą się najwięk­szą pop­u­larnoś­cią (obok kuli­narnych, kos­me­ty­cznych, lifestyle’owych czy podróżniczych) są te mod­owe. Ktoś, kto nie wie, czego (lub kogo) ma szukać, może zag­inąć w gąszczu stron gorszych i lep­szych. Może zniechę­cić się już na star­cie kiep­skimi zdję­ci­ami lub tek­stami, a zami­ast prawdzi­wych inspiracji trafić na kopie kopii stylów, które już dawno straciły jakąkol­wiek nami­astkę ory­gi­nal­ności. Stąd też Bab­ska Sile­sia przed­stawia małą „ścią­gawkę” dla tych, którzy chcieliby zapoz­nać się z jed­nymi z naj­ciekawszych i najlep­szych blogów mod­owych w Polsce. Tym razem pod lupę bierzemy blogerki… blogerów zostaw­ia­jąc sobie na deser!

czy­taj dalej

Szyja zdradzi Twój wiek 21 maja 2013

Skóra szyi i dekoltu to niemalże metryka każdej kobi­ety. Jest ona cienka i delikatna, a tym samym bardziej podatna na pow­stawanie zmarszczek. Przed­staw­iamy kilka wskazówek jak odpowied­nio zad­bać o jędrność skóry szyi i dekoltu.

czy­taj dalej

Róż nie tylko dla Bar­bie. Jak go nosić, by dobrze wyglą­dać 21 maja 2013

Kolor różowy jest dla wielu kobiet nie do przyję­cia. Kojar­zony ze słodką, plas­tikową Bar­bie (która, notabene, w swej garder­o­bie ma prze­cież tak wiele ubrań i dodatków również w innych kolorach) lub tandetną i stereo­ty­pową właś­ci­cielką białych koza­czków, złotego paska i tle­nionych blond pukli, zajął mało korzystne miejsce w mod­owej pale­cie barw. A prze­cież wystar­czy tylko odrobina zmysłu este­ty­cznego i kilka dobrych rad, by odczarować kolor różowy i uży­wać go na równi z innymi.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.