Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

Mod­owe atrakcje na Pozorze 7 wrześ­nia 2012

Strefa Pozor! Fash­ion będzie dzi­ałać w dni­ach 11,12 oraz 1415 wrześ­nia. Umożliwi uczest­nikom fes­ti­walu kon­takt ze współczes­nym światem mody oraz zjawiskami mu towarzyszą­cymi. Moda staje się jed­nym z najpop­u­larniejszych ele­men­tów lifestyle’u, a także nowoczes­nego dzi­en­nikarstwa i PR, dlat­ego Pozor! staje na wysokości zada­nia i odpowiada na potrzeby środowiska. W ciągu czterech dni funkcjonowa­nia strefy na fes­ti­walu Pozor w Bielsku-​Białej odbędą się targi mody gdzie swe pro­jekty oraz zupełnie innowa­cyjne pro­dukty zaprezen­tują czołowe brandy z całego kraju, a także meetingi z pro­jek­tan­tami, debaty, wykłady i warsztaty.

czy­taj dalej

Piękna opal­enizna na dłużej 4 wrześ­nia 2012

Lato pomału dob­iega końca. Poza wspani­ałymi wspom­nieni­ami z wakacji warto zatrzy­mać coś jeszcze. Piękna opal­enizna nabyta na plaży nie musi zniknąć wraz z końcem ciepłych dni. Wystar­czy tylko odpowied­nio zad­bać o swoją skórę i pod­dać ją właś­ci­wej pielęgnacji.

czy­taj dalej

Kul­towe buty od Isabel Marant 31 sierp­nia 2012

Kobi­ety je uwiel­bi­ają i kupują w iloś­ci­ach hur­towych. Każda z nas ma ukochane mod­ele, do których wzdy­cha od lat. Często je kolekcjonu­jemy, staw­iamy jak tro­fea na półkach, uważa­jąc by nawet ich nie zadras­nąć. Ostat­nio do grona kul­towych mod­eli dołączyły sportowe botki od Isabel Marant.

czy­taj dalej

Pozy­ty­wny Egoizm = Siła Kobi­ety 30 sierp­nia 2012

Czym jest Pozy­ty­wny Egoizm? Czy to coś złego, czy wręcz prze­ci­wnie? Tego między innymi, a także wielu innych rzeczy, można będzie się dowiedzieć 15 wrześ­nia w Katowicach.

czy­taj dalej

Wymi­ana ubrań w Katow­icach 28 sierp­nia 2012

1 wrześ­nia w katow­ick­iej Galerii Mody Retro odbędzie się wymi­ana ubrań. Każdy, kto posi­ada rzeczy niezniszc­zone, których chce się pozbyć, może wziąć w niej udział.

czy­taj dalej

Wymieni­amy się ubra­ni­ami w Knurowie 27 sierp­nia 2012

czy­taj dalej

Ujarzmić tygrysa 23 sierp­nia 2012

Nie tylko tygrysa, ale też lam­parta, zebrę i każde inne zwierzę ze specy­ficznym dese­niem na grz­biecie. Właś­ci­wie chodzi tu o nasze grz­bi­ety, a bardziej szczegółowo — o ubra­nia, bazu­jące na wsze­la­kich cętkach, prę­gach i paskach, które wiele z nas chęt­nie zakłada. Dziś pod­powiadamy, jak nosić i z czym zestaw­iać te dość niebez­pieczne wzory, by nie stać się pośmiewiskiem ulicy lub, co gorsza, obiek­tem polowania…

czy­taj dalej

Barokowe trendy 22 sierp­nia 2012

Pogoda typowo let­nia, ale jesień zbliża się nieuchron­nie, więc warto zaw­czasu zapoz­nać się z jesienno-​zimowymi tren­dami. Zapoz­nać i zapamię­tać, a nie zapoz­nać i zapom­nieć jak robi to wiele z nas. Pro­ponu­jemy wielkie porządki w szafie. Po takim rekone­san­sie będziemy wiedzi­ały co wyrzu­cić, a co dokupić by wyglą­dać na cza­sie. Trend, który tej jesieni jest bardzo pop­u­larny, to moda na barok.

czy­taj dalej

Stare buty w nowej odsłonie 21 sierp­nia 2012

Niejedna z nas (założę się, że ma tak przy­na­jm­niej połowa kobiet) posi­ada buty, które są bardzo wygodne i niegdyś były ulu­bionymi, a teraz leżą na dnie szafy. Dlaczego? Bo po prostu się znudz­iły. Co więc musimy zro­bić, jeśli nie chcemy się z nimi rozstawać, a równoczes­nie nie będziemy już w nich chodzić? Odpowiedź jest prosta — przerobić!

czy­taj dalej

Modny Śląsk 16 sierp­nia 2012

Znamy już szczegółowy pro­gram plen­erowej imprezy „Modny Śląsk”, która odbędzie się m.in. na ulicy Mari­ack­iej w Katow­icach. Trzeba przyz­nać, że jest on wypełniony pokazami pro­jek­tan­tów, których ind­piruje folk, konkur­sami i kon­cer­tami… Ci, którzy zde­cy­dują się na udział, na pewno nie będą się nudzić.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.