Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

METR 52: ( r ) ewolucja manekinowa 10 lutego 2014

Słowo „manekin” za słown­ikiem języka pol­skiego defin­iować można jako „sztuczny model imi­tu­jący postać ludzką„. Takie to proste, a jed­nak nie bardzo. Definicje zna­j­du­jące się w SJP mają to do siebie, że skra­cają znacze­nie danego hasła jak tylko się da. Ruchy TL;DR pewnie skaczą z radości, potenc­jalny zjadacz chleba też nie widzi w tym problemu.

czy­taj dalej

Blogu­jące mamy spotkają się w Katow­icach 7 lutego 2014

30 marca 2014 roku odbędzie się katow­ickie spotkanie blogu­ją­cych mam, pod­czas którego będą miały okazję poroz­maw­iać ze sobą kobi­ety, prowadzące blogi i posi­ada­jące dzieci. W planie spotka­nia przewidziano także intere­su­jące prelekcje. Szczegóły spotka­nia poz­namy już niebawem, tym­cza­sem już teraz trwają zapisy. Bab­ska Sile­sia objęła patronatem to wydarze­nie. Gorąco polecamy!

czy­taj dalej

Sile­sia Fash­ion — śląscy pro­jek­tanci na wybiegu już wkrótce! 5 lutego 2014

Pokaz mody Sile­sia Fash­ion odbędzie się w klu­bie Kocyn­der w Chor­zowie już 28 lutego 2014 roku. Ideą przed­sięwz­ię­cia jest pro­mocja regionu Śląska oraz inte­gracja osób związanych z branżą mody, wiz­ażu, fotografii, fryz­jer­stwa, blo­gos­fery. Nie zabraknie pokazów mody śląs­kich pro­jek­tan­tów, konkursów i intrygu­ją­cych rozmów. Dobra zabawa gwaran­towana! Bab­ska Sile­sia postanow­iła objąć patronatem Sile­sia Fashion.

czy­taj dalej

Ślub „z brzuszkiem”. Porad­nik dla przyszłych mam planu­ją­cych wesele 3 lutego 2014

W dzisiejszych cza­sach ślub „we troje” nie budzi już sen­sacji ani nie powoduje ciekaws­kich spo­jrzeń. Zarówno ciąża jak i małżeństwo są okazją do świę­towa­nia, więc Panna Młoda w ciąży ma pełné prawo pięknie wyglą­dać oraz cieszyć się tym wyjątkowym dniem. Oczy­wiś­cie nie wszys­tkie Panny Młode, pod których sercem bije maleńkie ser­duszko, decy­dują się na orga­ni­za­cję ślubu oraz wesela w tym wyjątkowym cza­sie. Jeśli jed­nak mimo wszys­tko czu­je­cie się na siłach oraz macie ochotę, aby połączyć ten wyjątkowy stan z wyjątkowym dniem, chcemy pod­powiedzieć wam, jak przy­go­tować się do takiego przedsięwzięcia.

czy­taj dalej

Mak­i­jaż oczu niedoskon­ałych. Jak go wykonać? 30 sty­cz­nia 2014

Małym oczom nie łatwo dodać wyrazu, sze­roko lub wąsko rozstaw­ione mogą być powo­dem kom­plek­sów. A prze­cież w kilku prostych krokach możemy uzyskać wygląd ide­alny. W codzi­en­nej batalii o ide­alną symetrię mak­i­jażu oczu orężem będzie liner, tusz i pędzel. Bojową tak­tykę w mod­e­lowa­niu ksz­tałtu oczu zdradza Agnieszka Sęczkowska, wiz­a­żys­tka do zadań spec­jal­nych marki Golden Rose.

czy­taj dalej

Czy far­bowanie włosów jest bez­pieczne? 30 sty­cz­nia 2014

Na temat far­bowa­nia włosów pow­stało wiele mitów. Czy rzeczy­wiś­cie nie powinno się zmieniać koloru włosów pod­czas np. men­stru­acji? I czy w przy­padku roz­jaś­ni­a­nia włosów lep­iej udać się do fryz­jera, niż robić to samemu?

czy­taj dalej

Panna Młoda jako diva. Kobiecość na plus! 27 sty­cz­nia 2014

Gdzież indziej szukać podob­nej kwin­tes­encji kobiecości, jeśli nie na oper­owych sce­nach w blasku reflek­torów, gdzie pię­kno kobiet łączy się z pięknem wiel­kich głosów i wspani­ałych miejsc. Pię­kno to har­mo­nia barw i dźwięków. Pię­kno to nie rozmiar, a czar nie tylko ciała, ale i ducha. Pamię­ta­jmy o tym…

czy­taj dalej

METR 52: Co z tą modą? 23 sty­cz­nia 2014

Na to pytanie odpowiadają wszyscy. Ci, którzy się znają i Ci, którzy znają się mniej. Ci, którzy w tym wszys­tkim uczest­niczą, i Ci, którzy mają to gdzieś. Że jest dobrze, mówią, bo młodzi polscy pro­jek­tanci sku­pi­ają się w stada, a jak wiadomo, w grupie siła. Że jest źle, mówią, bo wszys­tko się komer­c­jal­izuje, rzecz jasna na kolekcji trzeba zaro­bić. A ja zapy­tam inaczej: co z tą modą na modę?

czy­taj dalej

Katow­ice od zawsze sty­lowe — pro­jekt i wys­tawy 21 sty­cz­nia 2014

Jak ubier­ali się mieszkańcy Katowic w lat­ach 20, 40, 60 czy 90-​tych? Kiedy byliśmy modni, a kiedy obci­a­chowi? Gdzie robil­iśmy zakupy zanim pow­stały cen­tra hand­lowe? Na te pyta­nia ma za zadanie odpowiadać wspólny pro­jekt Muzeum Śląskiego i Sile­sia City Cen­ter — „Katow­ice – sty­lowe od zawsze”. W jego ramach jeszcze do 24 sty­cz­nia, w SCC, można oglą­dać wys­tawę zdjęć z zasobów Nar­o­dowego Archi­wum Cyfrowego i archi­wum fotografa Józefa Ligęzy. Nato­mi­ast już od 28 sty­cz­nia zobaczymy tam nową ekspozy­cję, na której zna­jdą się udostęp­nione przez mieszkańców Katowic archi­walne fotografie.

czy­taj dalej

METR 52: Made in Śląsk. 1 — „mała ojczyzna” 16 sty­cz­nia 2014

W cza­sach wsze­chobec­nej glob­al­iza­cji i zacierania/​otwierania granic, młode pokole­nie… wraca do korzeni. Trend retro, który już dawno za nami, był jed­nym z pier­wszych tego symp­tomów. Masowe piel­grzymki do domów dzi­ad­ków i doszczętna pen­e­tracja ich szaf były powszechną prak­tyką w tam­tym cza­sie. Już wtedy, wraz z ubra­ni­ami, zabier­al­iśmy (tak, ja też popłynęłam w tym trendzie) ich his­torię i his­torię ludzi, którzy je nosili.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.