Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda


Jak mieć piękne włosy i… nie zwar­i­ować 27 listopada 2013

Włosy to wiz­ytówka każdej kobi­ety, ale tylko pod warunk­iem, że są zad­bane, lśniące i puszyste. Od pielę­gnacji zależy ich ostate­czny wynik, dlat­ego warto zwró­cić uwagę jakich pro­duk­tów uży­wamy i obser­wować włosy po każdym ich zastosowaniu.

czy­taj dalej

Eko-​Andrzejki! Swap party i pod­sumowanie Pro­jektu: Re-​kreacja 25 listopada 2013

Pro­jekt: Re-​kreacja dob­iega końca. Uczest­nicy wyjątkowych warsz­tatów pro­jek­towa­nia ubioru, które trwały przez cały listopad, już wkrótce zaprezen­tują nam to, co pow­stało pod­czas cyklu zajęć w Region­al­nym Ośrodku Kul­tury. 30 listopada 2013 r. ich prace będzie można podzi­wiać w biel­skim Ana­log Café. Prezen­tacja kolekcji osób, biorą­cych udział w zaję­ci­ach z Igą Syl­westrzak, to jed­nak nie jedyna atrakcja Eko-​Andrzejek! Odbędzie się również swap party, czyli wymi­ana ubrań, a prowadząca warsz­taty Iga opowie o swoich doko­na­ni­ach. Zobaczymy też krótkie filmy, ilus­tru­jące pracę znanych pro­jek­tan­tów ubioru. Udział w Eko-​Andrzejkach jest bezpłatny!

czy­taj dalej

Swap party w Mysłow­icach — wielka wymi­ana ubrań 22 listopada 2013

Mysłow­icki Ośrodek Kul­tury zaprasza na swap party, czyli wymi­anę ubrań, która odbędzie się już jutro (23 listopada 2013 r.) w Mysłowicach-​Brzezince. Pod­czas imprezy będzie można nie tylko wymienić rzeczy, które już się nam znudz­iły, ale też obe­jrzeć liczne pokazy.

czy­taj dalej

METR52: Cier­pię w imię piękna 19 listopada 2013

… ten zacy­towany kawałek komen­tarza zamieszc­zonego na pop­u­larnym por­talu społecznoś­ciowym natch­nął mnie do napisa­nia poniższego tek­stu. Pełni on jed­nocześnie rolę tytułu i „myśli przewodniej”.

czy­taj dalej

Swap Party w ramach Mod­nej Rudy 2013 18 listopada 2013

Już w najbliższą sobotę, 23 listopada 2013 r. w najs­tarszym domu hand­lowym w Polsce — Kaufhaus w Rudzie Śląskiej — odbędzie się Wielka Wymi­ana Ubrań Swap Party oraz kier­masz mody, na którym pojawi się 25 pro­jek­tan­tów mody z całej Pol­ski. Całość orga­ni­zowana jest w ramach akcji Modna Ruda zainicjowanej przez Urząd Miasta Ruda Śląska, Modny Śląsk oraz DH Kaufhaus.

czy­taj dalej

Kostium, dress code i ciało tem­atami II. Fes­ti­walu Nowej Scenografii 15 listopada 2013

Obszarem zain­tere­sowań Fes­ti­walu Nowej Scenografii jest sze­roko pojęta przestrzeń i oprawa plas­ty­czna wid­owisk. W tym roku impreza odbywa się pod hasłem „Kostium-​dress code-​ciało”, co sytu­uje ją bliżej ubioru i mody niż kiedykol­wiek wcześniej. Poruszanymi tem­atami będą m.in. zewnętrzna, widzialna kom­pozy­cja postaci, kostium w uję­ciu kul­tur­owym, semi­o­ty­cznym i per­for­maty­wnym, i jego świadomy brak. Fes­ti­wal odbędzie się w dni­ach 28 – 30 listopada 2013 r.

czy­taj dalej

Pro­jekt: Re-​kreacja! Bezpłatne warsz­taty pro­jek­towa­nia ubioru 13 listopada 2013

Tegoroczny listopad w Bielsku-​Białej będzie upły­wał pod znakiem cyklu wyjątkowych bezpłat­nych warsz­tatów, poświę­conych zagad­nieniom pro­jek­towa­nia ubioru, które odbędą się w Region­al­nym Ośrodku Kul­tury. Uczest­nicy zajęć będą zgłębiać tem­aty związane z tworze­niem ubrań nie tylko w teorii, ale też w prak­tyce! Sami – pod czu­jnym okiem Igi Syl­westrzak — zapro­jek­tują kolekcje w kon­wencji „eko”. Pier­wsza część warsz­tatów będzie miała miejsce już 16 listopada 2013 roku. Pro­jekt, real­i­zowany przez nasz siostrzany por­tal Bab­skie Biel­sko, zakończy się 30 listopada pod­sumowu­jącą imprezą w Ana­log Café.

czy­taj dalej

Sile­sia Fahion Day już jutro 7 listopada 2013

Pod­czas IV edy­cji Sile­sia Fash­ion Day już jutro, 9 listopada 2013 r., w budynku Opery Śląskiej w Bytomiu spotkają się kul­tura, sztuka i moda. Gwiazdą imprezy będzie pro­jek­tan­tka Joanna Kli­mas. W pro­gramie przewidziano pokazy mody luk­su­sowych marek oraz wręcze­nie nagrody „Debiut śląski 2013”.

czy­taj dalej

Wymień dziecięce ubranka i zabawki w Dąbrowie Gór­niczej! 6 listopada 2013

Otwarta Pra­cow­nia Artysty­czna O!PA z Dąbrowy Gór­niczej zaprasza na Baby Swap Party, czyli wymi­anę dziecię­cych ubrań i akce­soriów. Odbędzie się ona już 23 listopada 2013 r. i będzie świetną okazją do pozyska­nia nowych ubranek dla maluszka i pozby­cia się tych, które są już za małe.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.