Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

METR52: Targi mody. Przyjdź, roz­maw­iaj, dotykaj, przymierzaj, kupuj 4 listopada 2013

Nie wiem jak Wam, ale mnie „targ” w dal­szym ciągu kojarzy się z miejskim bazarkiem, na którym obok warzyw z włas­nego gospo­darstwa, jaj kurzych z wol­nego wybiegu, włas­noręcznie dzier­ganych skar­pet, dostanę także pirackie CD, prze­grane VHSy czy fałszywe doku­menty (o tym tylko słysza­łam, nie pyta­j­cie, gdzie i za ile).

czy­taj dalej

Być jak Addamsowie. Mroczna Para Młoda na wesoło 30 października 2013

Trick or Treat! Cukierek albo Psikus! W tym roku postaw­iliśmy na psikusa! Święto Hal­loween w Polsce pojaw­iło się w lat­ach 90. Głównym sym­bolem święta jest święcąca w środku dynia z wyszczer­bionymi zębami. Pop­u­larne sym­bole tego święta to duchy, wam­piry, czarown­ice… Ma być strasznie, ma być upi­ornie, ale wesoło. Zapraszamy do obe­jrzenia sesji stwor­zonej w kli­maty­cznym lesie, inspirowanej kul­towym filmem „Rodz­ina Addamsów”. Ele­gancka Mor­ti­cia Addams i jej „strasznie” przys­to­jny mąż Gomez… Mroczna styl­iza­cja Pary Młodej na wesoło. Zapraszamy!

czy­taj dalej

Zajafkowy Szał Ciu­chowy. Kole­jny raz wymienial­iśmy się w Biel­sku 29 października 2013

Dziesiątki spodni, swetrów, sukienek, kol­czyków, pasków i innych ele­men­tów garder­oby razem ze swoimi (wkrótce byłymi) właś­ci­cielkami dokon­ały inwazji na biel­ską Zajafkę. W ubiegłą niedzielę, 27 października, to właśnie tam odbyła się kole­jna edy­cja cyk­licznej wymi­any ubrań, potocznie zwanej swapem. Zdoby­wanie sty­lowych dodatków, proeko­log­iczne dzi­ałanie, wys­tawa niesamow­itych zdjęć Kaseli, pyszne babeczki, przy­jemna dla ucha muzyka DJ-​a Romusa… Jak było?

czy­taj dalej

Jak dbać o skórę pod­czas jej atopowego zapale­nia? 25 października 2013

Skóra aler­giczna jest szczegól­nie narażona na podrażnienia. Można ją porów­nać do dzi­u­rawego płaszcza – jeśli nie zostanie załatany, nie będzie dobrze speł­niał swo­jej roli. Chorzy na atopowe zapale­nie skóry (AZS) szczegól­nie potrze­bują pielę­gnacji, jed­nak nie zawsze są świadomi tego, co im pomaga, a co szkodzi. Dla więk­szości kobiet prob­lemy ze skórą to duży dyskom­fort. Jed­nak dla się temu zapo­biec i zre­dukować objawy AZS.

czy­taj dalej

Małe ziarenko, ogromna moc dzi­ała­nia — siemię lni­ane 29 października 2013

Siemię lni­ane zazwyczaj kojarzymy z mało apety­cznie wyglą­da­jącą papką, którą jadły nasze bab­cie. Już wów­czas wiedziano, że nasionka lnu posi­adają liczne właś­ci­wości zdrowotne i zale­cano ich codzi­enne spoży­cie. Lista zasług jest naprawdę spora, jed­nak nie każdy jest w stanie pol­u­bić specy­ficzny smak siemienia, dlat­ego unika tego pro­duktu w swo­jej diecie. Zapom­ina się o tym, że ma on także spore odd­zi­ały­wanie zewnętrzne, zwłaszcza w przy­padku pielę­gnacji włosów.

czy­taj dalej

Kolor włosów a typ urody 24 października 2013

Oglą­dasz film, ulu­biony ser­ial lub jakiś pro­gram telewiz­yjny i nagle dostrze­gasz panią, której kolor włosów cię zach­wyca. Pędzisz do fryz­jera i żądasz dokład­nie takiego samego efektu na swo­jej głowie. Fryz­jer odradza, poda­jąc całą listę argu­men­tów prze­ciw, ale ty się upierasz. Cóż, klient nasz pan. Po skońc­zonym zabiegu pełna entuz­jazmu patrzysz w lus­tro, a tam… Kolor niby ten sam, ale ty jesteś w nim blada, skóra jest szara i wyglą­dasz, jakby przy­było ci z 10 lat. Co poszło nie tak?

czy­taj dalej

Kwia­towe haute cou­ture. Biżu­te­ria kwia­towa na ślub 23 października 2013

Niebanalne, niecodzi­enne, nietuzinkowe i zupełnie niepow­tarzalne. To tylko niek­tóre przymiotniki określa­jące nieskońc­zoną liczbę pomysłów, które mają flo­ryści, tworząc biżu­terię z roślin. Naszyjniki, bran­so­letki, wisiorki czy broszki „szyte” na spec­jalne okazje mogą przy­pom­i­nać czasy, kiedy to Maria Anton­ina przechadzała się po parys­kich posi­adłoś­ci­ach w stro­jach twor­zonych tylko dla niej, przez prekur­sorkę haute cou­ture Rose Bertin.

czy­taj dalej

Zajafkowy Szał Ciu­chowy — druga edy­cja swapu! 21 października 2013

Miłośnicy wymi­any ubrań i dodatków spotkają się kole­jny raz pod­czas swapu w Bielsku-​Białej. Odbędzie się on 27 października 2013 r., w godz­i­nach 16.00 – 19.00, w biel­skiej Zajafce, w cen­trum miasta. Będzie to już druga edy­cja Zajafkowego Szału Ciu­chowego! Poza trady­cyjną wymi­aną rzeczy odbędzie się wys­tawa fotografii Emila Kaseli i losowanie nagród, a o tło muzy­czne zadba DJ RomuS. Swap będzie też oczy­wiś­cie okazją do przy­jem­nego spędzenia czasu w gronie zna­jomych i poz­na­nia nowych osób. Bab­ska Sile­sia objęła patronatem to wydarzenie!

czy­taj dalej

Guga Kids Design — druga edy­cja kier­maszu z diza­jnem dla dzieci 18 października 2013

W niedzielę, 20 października 2013 r., odbędzie się druga edy­cja Guga Kids Design — kier­maszu diza­jnu dla dzieci! Po kwiet­niowej, wiosen­nej odsłonie, która cieszyła się ogrom­nym zain­tere­sowaniem zarówno po stronie wys­taw­ców, jak i klien­tów, orga­ni­za­torzy postanow­ili zor­ga­ni­zować jesi­enną odsłonę.

czy­taj dalej

Pokaz Kupisza i Wolińskiego w Katow­icach. Jak było? 16 października 2013

Ponad 60 syl­wetek z kolekcji Daw­ida Wolińskiego i Roberta Kupisza można było zobaczyć w min­iony week­end na pokazach mody w katow­ick­iej Sile­sia City Cen­ter. Były to pier­wsze pokazy najnowszych kolekcji pro­jek­tan­tów od warsza­wskiej premiery.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.