Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

Wrażliwa skóra – co może ją podrażnić? 11 października 2013

Obec­nie, wiele osób boryka się z prob­le­mami skórnymi oraz roz­maitymi niedoskon­ałoś­ci­ami, które bardzo skutecznie spędzają sen z powiek przede wszys­tkim kobi­etom. Wśród najczęś­ciej spo­tykanych wyróż­nia się między innymi nad­mierne przetłuszczanie cery lub jej prze­susze­nie, będące efek­tem niedostate­cznego naw­ilże­nia. Często diag­no­zowana jest także nad­wrażli­wość skóry.

czy­taj dalej

Kwia­towe haute cou­ture. Biżu­te­ria kwia­towa na ślub 11 października 2013

Niebanalne, niecodzi­enne, nietuzinkowe i zupełnie niepow­tarzalne. To tylko niek­tóre przymiotniki określa­jące nieskońc­zoną liczbę pomysłów, które mają flo­ryści, tworząc biżu­terię z roślin. Naszyjniki, bran­so­letki, wisiorki czy broszki „szyte” na spec­jalne okazje mogą przy­pom­i­nać czasy, kiedy to Maria Anton­ina przechadzała się po parys­kich posi­adłoś­ci­ach w stro­jach twor­zonych tylko dla niej, przez prekur­sorkę haute cou­ture Rose Bertin.

czy­taj dalej

Hair Fair & Beauty Fair — fryz­jer­ski fes­ti­wal w Sos­nowcu 9 października 2013

Wielkimi krokami zbliża się XIII edy­cja fes­ti­walu Hair Fair & Beauty Fair w hali Expo Sile­sia, w Sos­nowcu. Już 2324 listopada 2013 roku będzie można wziąć udział w fryz­jer­skim świę­cie. Oprócz konkursów dla fryz­jerów i wiz­a­żys­tów orga­ni­za­torzy przy­go­towali masę atrakcji – pokazy fryzur, pokazy mody, oraz udział w warsz­tat­ach gwiazdy– goś­cia spec­jal­nego — fran­cuskiego styl­isty fryzur Didier’a Matelin­iego. Dodatkową atrakcją dla każdego, kto odwiedzi halę Expo Sile­sia, będą konkursy z nagro­dami, oraz możli­wość zakupu kos­me­tyków po okazyjnych cenach.

czy­taj dalej


Swag Show — jaka była trze­cia edy­cja targów? 7 października 2013

W samo połud­nie, 5 października 2013 r., katow­icka Gale­ria Szyb Wil­son znów zalud­niła się pasjonatami mody, a to za sprawą trze­ciej edy­cji Swag Show Sile­sia — cyk­licznej imprezy, zrzesza­jącej pro­jek­tan­tów i wszys­t­kich, dla których moda to również dobra zabawa. Takie różnorodne skupisko barw, tkanin i designu już dawno nie goś­ciło w stol­icy Śląska.

czy­taj dalej

Dawid Woliński i Robert Kupisz gwiaz­dami katow­ic­kich pokazów 3 października 2013

Dwaj najpop­u­larniejsi dziś polscy pro­jek­tanci pojawią się w katow­ickim Sile­sia City Cen­ter. Dawid Woliński oraz Robert Kupisz zaprezen­tują swoje kolekcje pod­czas pokazów mody jesień/​zima 2013/​2014, które odbędą się już 1213 października 2013 r. Cen­trum hand­lowe będzie pier­wszym miejscem, po warsza­ws­kich pre­mier­ach, w którym zostaną pokazane wybrane ele­menty z kolekcji pro­jek­tan­tów. Imprezę poprowadzi Agnieszka Popielewicz.

czy­taj dalej

Swag Show, czyli do trzech razy sztuka! 1 października 2013

Czym jest Swag Show? To cyk­liczne targi niebanal­nej odzieży, dodatków, rzeczy. Swag Show to również pol­ska enklawa kreaty­wnych ludzi, ich pomysłów i idei. Pod­czas dwóch poprzed­nich edy­cji było co oglą­dać! Dziesiątki wys­taw­ców, pozy­ty­wna ener­gia twór­ców… Tym razem Swag Show odbędzie się 5 października 2013 roku, w katow­ick­iej Galerii Szyb Wil­son, a także — po raz pier­wszy — we Wrocławiu. Bab­ska Sile­sia kibicuje śląskiej edy­cji targów i objęła ją patronatem!

czy­taj dalej

Fash­ion Loves Dub­step. Odsłona druga 27 wrześ­nia 2013

Pamięta­cie Fash­ion Loves Dub­step? Spotkanie i inte­gracja biel­s­kich blogerów mod­owych, pokazy, impreza muzy­czna… Już czas na drugą odsłonę, pod­czas której orga­ni­za­torzy zaprezen­tują nam nie mniej atrak­cyjny pro­gram. Druga edy­cja Fash­ion Loves Dub­step odbędzie się już 12 października 2013 roku.

czy­taj dalej

Pod­stawy brafit­tingu, czyli jak ide­al­nie dobrać biustonosz 25 wrześ­nia 2013

Porady brafit­tin­gowe zyskują w Polsce coraz więcej zwolen­niczek. Kobi­ety przeła­mują bari­erę wstydu i odd­ają się w ręce pro­fesjon­al­istów, którzy poma­gają i uczą, jak dobrać ide­alny biustonosz. Zyskują w ten sposób bardzo wiele, bo dobrze dopa­sowana bielizna poprawia pro­por­cje syl­wetki i wyszczu­pla spraw­ia­jąc, że czu­jemy się pewnie i bardziej kobieco. Pod­staw brafit­tingu możemy też nauczyć się samodziel­nie. Jak kupować bieliznę i nie popeł­niać pod­sta­wowych błędów?

czy­taj dalej

Zdobądź doświad­cze­nie jako oso­bista styl­istka 20 wrześ­nia 2013

Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda praca styl­isty od kuchni? Zdobyć zawód, związany z wielkim światem mody? Nauczyć się styl­iza­cji żywych ludzi, a nie manek­inów? Sprawdź i zmierz się z ekipą Min­is­terstwa Wiz­erunku, które zaprasza na dwud­niowe szkole­nie z zakresu styl­iza­cji ubioru (56 października 2013 r.). Poz­nasz zagad­nienia, które doty­czą kreacji zewnętrznego wiz­erunku oraz „specy­ficznego” pode­jś­cia do klienta.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.