Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Moda i uroda

Nat­u­ralne metody dba­nia o włosy 20 wrześ­nia 2013

Piękne, zad­bane włosy to wiz­ytówka każdej kobi­ety. Na półkach skle­powych możemy znaleźć mnóstwo specy­fików, które mają nam pomóc w zad­ba­niu o to, aby były one odpowied­nio naw­ilżone, wzmoc­nione i dobrze się układały. Jed­nak często nie zda­jemy sobie sprawy, że pro­dukty te są pełné sztucznych skład­ników, które w wyniku dłu­gotr­wałego stosowa­nia mogą mocno obciążyć nasze włosy i pogorszyć ich kondy­cję. Jak zatem dbać o włosy bez­piecznymi, domowymi metodami?

czy­taj dalej

Car­boxyter­apia — innowa­cyjna metoda 17 wrześ­nia 2013

Zmarszczki, rozstępy, cel­lulit to niedoskon­ałości, które często są wynikiem prob­lemów z krąże­niem krwi. Na ratunek przy­chodzi rewolucyjna ter­apia dwut­lenkiem węgla.

czy­taj dalej

Kilka słów o ginekologii este­ty­cznej 11 wrześ­nia 2013

Obec­nie medy­cyna este­ty­czna kojarzy się nam zazwyczaj z upięk­szaniem ciała i kapry­sem kobiet. Oper­acje plas­ty­czne są coraz bardziej pop­u­larne i dostępne nie tylko dla „znanych” ze świata show biz­nesu. Ceny spadają, ofert na rynku jest ogromna ilość, a kobi­ety czują więk­szą presję na upięk­szanie siebie ze strony koleżanek czy zna­jomych. Jak sprawa ma się z ginekologią estetyczną?

czy­taj dalej

Delikatny prob­lem, czyli cera naczynkowa. Jak ją chronić? 9 wrześ­nia 2013

Skóra zaatakowana przez różowe pajączki nierzadko bywa prawdziwą zmorą kobiecej urody. W dobie roz­woju medy­cyny este­ty­cznej szy­bko możemy jed­nak pozbyć się niech­cianych „ozdób” – pomoże nam w tym laseroterapia.

czy­taj dalej

Czy suk­nia ślubna musi być biała? 5 wrześ­nia 2013

Czy suk­nia ślubna musi być biała? Oczy­wiś­cie, że nie. Biel jest zako­rzeniona w naszej trady­cji, sym­bol­izuje czys­tość i niewin­ność. Coraz częś­ciej jed­nak Panny Młode decy­dują się na nieco ekstrawa­gancji i niepoko­rności. I nie chodzi nam o sza­leństwa, jak czer­wona czy czarna suk­nia ślubna. Na myśli mamy pewne niuanse, często nieza­uważalne dla otoczenia, które spraw­iają, że przyszła żona wygląda pięknie.

czy­taj dalej

Widz­imi­siowy Kier­masz Ciu­chowy dla przyszłych mam i najmłod­szych 3 wrześ­nia 2013

Urodz­iłaś dziecko i zostały ci zbędne ciążowe ubra­nia? Twój maluszek tak szy­bko wyrasta z małych ciuszków, że nie nadążasz kupować nowych? Widz­imi­siowy Kier­masz Ciu­chowy jest ide­al­nym rozwiązaniem twoich „ciu­chowych” dylematów. Odbędzie się w Ryb­niku, już 7 wrześ­nia, a pole­gał będzie na sprzedaży i wymi­anie niepotrzeb­nych ubranek dziecię­cych i ubrań ciążowych.

czy­taj dalej

Niepow­tarzalny sweter 29 sierp­nia 2013

Robi się chłod­niej, liś­cie zaczy­nają opadać z drzew… Lada dzień rozpocznie się pol­ska (podobno złota) jesień. Cie­ni­utkie ubra­nia pójdą w odstawkę, a do łask powrócą duże, ciepłe i przy­tulne swetry. Co jed­nak zro­bić, kiedy nie chcemy naby­wać kole­jnego egzem­plarza, ale wszys­tkie stare dawno się nam znudz­iły? Jak prze­r­o­bić sweter, by zyskał nowe oblicze i nabrał świeżości? Na szczęś­cie są na to dziesiątki sposobów.

czy­taj dalej

Szy­bka i przy­jemna depilacja pach. Metody 27 sierp­nia 2013

Gład­kie pachy to dla wielu nie tylko pod­stawa zad­banego wyglądu, ale stan­dard w zwykłej higie­nie oso­bis­tej. Nie trak­tu­jmy więc delikat­nej skóry pach po macoszemu i wybierzmy odpowiedni dla siebie sposób jej depilacji. Zapewni nam to wygodę oraz ochroni przed krępu­ją­cymi sytu­ac­jami w przyszłości.

czy­taj dalej

Jesi­enne trendy w inter­pre­tacji śląs­kich blogerek 22 sierp­nia 2013

Pięć śląs­kich blogerek mod­owych po swo­jemu zin­ter­pre­towało jesi­enne trendy. Wszys­tko na potrzeby look­booka cen­trum hand­lowego Sile­sia City Cen­ter. Przed­sięwz­ię­cie o tyle ciekawe, że pozwala nam nie tylko zapoz­nać się z przeglą­dem jesi­en­nych trendów, ale też poz­nać dziew­czyny ze Śląska, które uwiel­bi­ają bawić się modą i doku­men­tują te ekspery­menty na swoich blogach.

czy­taj dalej

Ele­gancka mama Panny Młodej 16 sierp­nia 2013

Gdyby nie one, praw­dopodob­nie nie były­byś­cie w tym punkcie, w którym jesteś­cie. Pewnie jako pier­wsze trzy­mały kciuki za wasze zaręczyny, bardziej przeży­wać będą całą cer­e­monię, dopin­gują z tyl­nego siedzenia. Chcą, by wam się udało i nie chcą się wtrą­cać. Kto? Oczy­wiś­cie mamy. Warto, by tego dnia także i one wyglą­dały wyjątkowo.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.