Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Life­tramp — jeden dzień, inne życie 30 lipca 2014

Wielu z nas marzy o próbowa­niu coraz to nowych rzeczy. Część tych marzeń wcielamy w życie, a na inne — najproś­ciej mówiąc — po prostu nie star­cza nam czasu. Podob­nie jest z zaję­ci­ami i zawodami, które intrygują i pocią­gają nas, ale na co dzień robimy coś zupełnie innego. Gdy­byśmy chcieli ulec pokusie, musielibyśmy zmienić całe nasze życie, a dzi­ałanie takie byłoby obar­c­zone ogrom­nym ryzykiem. W końcu wymar­zona praca niekoniecznie okaza­łaby się tak ciekawa, jak myśleliśmy. W odpowiedzi między innymi na „poszuki­wa­nia ideału” pow­stała pol­ska inicjatywa — Lifetramp.

czy­taj dalej

Dyk­tando 2014 — rozpoczęto zapisy 28 lipca 2014

Cyk­liczne ogólnopol­skie Dyk­tando w tym roku będzie miało miejsce 12 października. Ruszyły zapisy! Akcja odbywa się pod hon­orowym patronatem Min­is­ter Edukacji Nar­o­dowej Joanny Kluzik-​Rostkowskiej. W cza­sie trwa­nia dyk­tanda możemy sprawdzić własną wiedzę, a także zmierzyć się z setkami innych miłośników języka pol­skiego. Dyk­tando swoje miejsce będzie miało w Cen­trum Kul­tury Katow­ice im. Krystyny Boch­enek, a udział w nim mogą wziąć zarówno dzieci, jak i dorośli. Nagrodą dla osoby, która naj­bieglej posługuje się językiem pol­skim, jest nieba­gatelna kwota 30 000 zł.

czy­taj dalej

Kreaty­wne półkolonie w mieś­cie 28 lipca 2014

Wakacje dob­ie­gają półmetku, lecz nie każda z nas wie, co zro­bić w tym cza­sie z pociechą. Śpieszymy z propozy­cją, jak bez­piecznie zająć dziecku czas, jeśli nie mamy z kim go zostawić w trak­cie tygod­nia pracy. Oferta jest ciekawa i atrak­cyjna cenowo – a są nią półkolonie let­nie, orga­ni­zowane przez Edun Korepety­cje w Katowicach.

czy­taj dalej

Mali kucharze w wybu­chowej kuchni. Warsz­taty 17 lipca 2014

Staro­chor­zowski Dom Kul­tury w Chor­zowie zaprasza wszys­tkie dzieci na kuli­narne warsz­taty pod nazwą „Wybu­chowa kuch­nia”. Jest to wid­owisko, w którym dzieci biorą akty­wny udział, gotu­jąc potrawy z pomocą szefa kuchni. Warsz­taty będą się odby­wały przez cały sier­pień 2014 roku.

czy­taj dalej

Polem­izuj z kul­turą, czyli warsz­taty dzi­en­nikarskie 17 lipca 2014

Katow­ickie Cen­trum na Marack­iej zaprasza na bezpłatne warsz­taty dzi­en­nikarskie dla uczniów szkół śred­nich oraz stu­den­tów, które odbędą się 29 lipca 2014 roku, o godzinie 17.00.

czy­taj dalej

Kodoła­macz, czyli przy­goda z pro­gramowaniem 10 lipca 2014

Kodoła­macz” to najnowszy pro­jekt z pogranicza kul­tury i tech­nologii, orga­ni­zowany pod aus­pic­jami katow­ick­iego Medi­al­abu oraz Insty­tucji Kul­tury Miasto Ogrodów. Jednod­niowe, bezpłatne spotka­nia w jego ramach odby­wają się przez całe wakacje. Najbliższe już 26 lipca 2014 roku.

czy­taj dalej

Waka­cyjne kro­tochwile. Warsz­taty teatralne dla dzieci 7 lipca 2014

W lipcu i sierp­niu 2014 roku Muzeum w Gli­wicach zaprasza dzieci od 7 do 12 lat wraz z opieku­nami na dwud­niowe, bezpłatne warsz­taty teatralne prowad­zone przez aktorów wys­tępu­ją­cych w przed­staw­ie­niu „Chło­piec z Gli­wic”. Zapewnione są niezbędne mate­ri­ały i… doskon­ała zabawa!

czy­taj dalej

Aser­ty­wna kobi­eta to ja! Biel­ski warsz­tat z Dorotą Szczepanik 4 lipca 2014

Jak pra­cować nad własną aser­ty­wnoś­cią? Co to w ogóle oznacza bycie osobą aser­ty­wną? Jak mówić „nie”, jak komu­nikować otocze­niu swoje zdanie i emocje tak, by nie zostać ode­branym jako ktoś agresy­wny i niemiły? Jak umiejęt­nie dawać do zrozu­mienia, że myślimy w inny sposób? Bycie aser­ty­wnym to prawdziwa sztuka, która wymaga pracy nad sobą… Zapraszamy wszys­tkie Panie na warsz­tat, który odbędzie się już 8 lipca 2014 roku, o godzinie 18.00, przy ul. 11 Listopada 1014 w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Kobi­eta spełniona. Połącz kari­erę z macierzyńst­wem! 6 czer­wca 2014

Fun­dacja Insty­tutu Roz­woju Przed­siębior­c­zości Kobiet wraz z Urzę­dami Miast Sos­nowca, Katowic i Chor­zowa orga­nizują cykl bezpłat­nych spotkań „Spełniona kobi­eta”. Pier­wsze z nich będzie miało miejsce już 11 czer­wca 2014 roku, w Sos­nowcu, a kierowane jest do kobiet, które obaw­iają się powrotu do pracy po okre­sie wychowywa­nia dziecka.

czy­taj dalej

Maski i portrety, czyli warsz­tat arteter­apii 4 czer­wca 2014

Warsz­taty wprowadza­jące ukierunk­owane na pracę nad roz­wo­jem włas­nej świado­mości, uczuć, myśli, dzi­ałań i współpracy z innymi odbędą się w Cen­trum Kul­tury Katow­ice już 6 czer­wca 2014 roku. Zaję­cia poprowad­zone będą przy wyko­rzys­ta­niu narzędzi arteter­apii, takich jak: choreoter­apia, drama, muzykoter­apia oraz różné formy relaksacji.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.