Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

14. Czwartek Social Media w Katow­icach 28 maja 2014

Dziś, 29 maja 2014 roku, w katow­ick­iej Białej Małpie odbędzie się kole­jne spotkanie z cyklu dedykowanego miłośnikom posz­erza­nia swo­jej wiedzy z zakresu social media. Czeka na nich — jak zwykle — dużo nowej wiedzy w przys­tęp­nej formie i świet­nej atmosferze!

czy­taj dalej

Zhakuj sobie miasto, czyli katow­ickie opowieści o danych 20 maja 2014

Katow­ice – jak każde miasto – danymi stoi. By je odkryć, zapros­zono wybit­nych. Ale nie tylko – każdy z mieszkańców zain­tere­sowany tem­atyką nowych mediów oraz tech­nologii będzie mógł zhakować miasto. Od 22 maja 2014 roku rusza kole­jny cykl spotkań warsz­ta­towych pod aus­pic­jami katow­ick­iego Medi­al­abu, tym razem pod ban­derą Urban Data Stories.

czy­taj dalej

W czym MAMY prob­lem, czyli różné odcie­nie macierzyństwa. Warsz­taty 14 maja 2014

Zapraszamy wszys­tkie mamy, zain­tere­sowane roz­wo­jem oso­bistym, na bezpłatne warsz­taty pod tytułem: „W czym MAMY prob­lem, czyli różné kolory macierzyństwa”. Rozpoczną się one 19 maja 2014 roku i będą doskon­ałą okazją do wzmoc­nienia rodzi­ciel­s­kich umiejęt­ności lub po prostu doskonale­nia siebie.

czy­taj dalej

Forum Biel­szczanek po raz drugi w Bielsku-​Białej 14 maja 2014

Forum Biel­szczanek to cyk­liczne, comiesięczne spotka­nia net­workingowe. Wydarze­nie, które odbędzie się 27 maja 2014 roku, w biel­skim Hotelu Qubus, będzie drugim z kolei. Pier­wsza odsłona Forum miała miejsce 29 kwiet­nia i zgro­madz­iła blisko 100 wyjątkowych kobiet. Serdecznie zapraszamy!

czy­taj dalej

Nowoczesne tech­nolo­gie — jak z nich korzys­tać? Bezpłatne warsz­taty 8 maja 2014

Niedawno rozpoczął się cykl dziewię­ciu bezpłat­nych warsz­tatów z wyko­rzys­ta­nia nowoczes­nych tech­nologii w życiu codzi­en­nym i zawodowym, które mają przy­bliżyć zagad­nienia z branży ICT zwłaszcza pan­iom. Całość dedykowana jest mieszkankom Śląska, w ramach „Girls in ICT Day” — światowego dnia orga­ni­zowanego cyk­licznie przez Inter­na­tional Telecom­mu­ni­ca­tion Union, orga­ni­za­cję ONZ, zaj­mu­jącą się tech­nolo­giami infor­ma­cyjnymi i komu­nika­cyjnymi. Warsz­taty potr­wają przez cały maj i czer­wiec 2014 roku.

czy­taj dalej

HR na Szpilkach” w Katow­icach. Zdobądź zaprosze­nie! 5 maja 2014

HR na szpilkach” jest dedykowany przede wszys­tkim kobi­etom zaj­mu­ją­cym spec­jal­isty­czne, kierown­icze oraz menadżer­skie stanowiska związane z dzi­ałami Human Resources. Głównym celem wydarzenia jest stworze­nie możli­wości do wymi­any doświad­czeń, jak i wiedzy, wśród kobiet zaj­mu­ją­cych się wyżej wspom­ni­aną tem­atyką. Najbliższe wydarze­nie z cyklu „HR na szpilkach” odbędzie się już 8 maja 2014 roku w Katow­icach. Temu wyjątkowemu, mery­to­rycznemu spotka­niu patronuje z przy­jem­noś­cią Bab­ska Silesia.

czy­taj dalej

Forum Biel­szczanek — najlep­szy czas na dzi­ałanie jest… teraz! 14 kwiet­nia 2014

Prowadzisz własną dzi­ałal­ność? Rozwi­jasz firmę? A może dopiero planu­jesz wypłynąć na głęboką wodę i wciąż szukasz cen­nych wskazówek? Jeśli chcesz poz­nać inne przed­siębior­cze kobi­ety z Bielska-​Białej i okolic, poroz­maw­iać z nimi w przy­jem­nej atmos­ferze i naw­iązać nowe kon­takty biz­ne­sowe, to koniecznie musisz przyjść na pier­wsze spotkanie net­workingowe w ramach Forum Biel­szczanek! Odbędzie się ono już 29 kwiet­nia 2014 roku. Orga­ni­za­torem akcji jest Bab­skie Biel­sko. Bab­ska Sile­sia serdecznie zaprasza!

czy­taj dalej

Sile­sia Art & Sci­ence Fes­ti­val 2014 4 kwiet­nia 2014

Do 20 maja 2014 roku potrwa Sile­sia Art & Sci­ence Fes­ti­val, który nasz por­tal objął patronatem. Cykl wydarzeń kul­tur­al­nych ma na celu sprowokowanie rozmów na ważné tem­aty, dzie­le­nie się pasją i oczy­wiś­cie inte­grację społeczeństwa. Przy okazji można też pozwiedzać śląskie miasta!

czy­taj dalej

Dowiedz się, jak prowadzić własną firmę 2 kwiet­nia 2014

Masz już dość pracy „dla kogoś” i chcesz stać się sze­fową dla samej siebie? Zostań bizneswoman! Własny biznes to ogromne wyzwanie, ale i ciekawa przy­goda. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak poprowadzić własną firmę, wybierz się 3 kwiet­nia 2014 roku do Katowic!

czy­taj dalej

VI. Kon­gres Kobiet: Dysku­tu­jmy i dzi­ała­jmy! 1 kwiet­nia 2014

Wciąż jeszcze trwa rejes­tracja na VI Kon­gres Kobiet, którego zadaniem będzie upom­nie­nie się o zwięk­sze­nie udzi­ału kobiet w życiu poli­ty­cznym, gospo­dar­czym i społecznym naszego kraju. Kon­gres odbędzie się w Warsza­wie, w Pałacu Kul­tury i Nauki, w dni­ach 9 i 10 maja 2014 roku. Udział w wydarze­niu jest bezpłatny. Bab­ska Sile­sia patronuje Kon­gre­sowi — trzy­mamy kciuki za jak najbardziej owocne roz­mowy i decyzje!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.