Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

A to ci his­to­ria! Warsz­taty dla dzieci 16 lipca 2013

A to ci his­to­ria!” to nazwa let­nich warsz­tatów his­to­rycznych, na które dzieci zaprasza Muzeum Śląskie. Potr­wają one do 18 sierp­nia, a pod­czas nich najmłodsi będą mieli okazję nie tylko dowiedzieć się mnóstwa intere­su­ją­cych rzeczy, ale też obe­jrzeć wys­tawę i zagrać w przestrzenną grę planszową.

czy­taj dalej

Do sztuki, gotowi, start! Konkurs na naj­ciekawszy pro­jekt 12 lipca 2013

Katow­icka Gale­ria Sztuki Współczes­nej BWA ogłosiła konkurs na naj­ciekawszą akcję artysty­czną w ramach pro­jektu „Do sztuki, gotowi, start!”. W konkur­sowych zma­gani­ach wziąć udział może każdy, kto ma dobry pomysł na „sztukę”, czyli wszelkie akcje z nią związane: hap­peningi, per­for­mance, wystawy…

czy­taj dalej

Eko Foto. Warsz­taty fotograficzne w plen­erze 9 lipca 2013

27 lipca tarnogórski Park Repecki stanie się areną doświad­czalną dla pasjonatów fotografii. Zabrzmi­ało groźnie? Nic bardziej myl­nego, bo plener ten odbędzie się w ramach imprezy Eko Kraina, która za zadanie ma pod­nosić świado­mość eko­log­iczną, a równocześnie pozwalać na poz­nawanie i ucze­nie się wciąż nowych rzeczy.

czy­taj dalej

Mama wraca do pracy na nowych warunk­ach 8 lipca 2013

Ten rok niesie ze sobą korzystne dla rodz­iców zmi­any w prawie, które wydłużają urlop macierzyński. Jak w nowej sytu­acji obecni i przys­zli rodz­ice planują podział obow­iązków zawodowych i rodzin­nych? I czym kierują się w pode­j­mowa­niu takich decyzji?

czy­taj dalej

Weź udział w Let­nim Studium Scenopis­arskim 4 lipca 2013

Ciekawą propozy­cję na trzy dni lipca ma Tarnogórskie Cen­trum Kul­tury dla wszys­t­kich tych, którzy zas­tanaw­iają się, jak pow­staje dobry sce­nar­iusz. Od 8 do 10 lipca można będzie wziąć udział w Let­nim Studium Scenopis­arskim i przekonać się o tym, zdoby­wa­jąc cenne doświadczenie.

czy­taj dalej

Tarnowskie Góry zamienią się w Eko Krainę 2 lipca 2013

Już w dni­ach 21 – 27 lipca Tarnogórskie Cen­trum Kul­tury zamieni się w prawdziwą, warsz­ta­tową i zieloną Eko Krainę. Będzie coś zarówno dla miłośników jogi, jak i mal­owa­nia, papierowej wik­liny i fotografii.

czy­taj dalej

Via Regia, czyli szlak wędrówki gatunków 27 czer­wca 2013

2 lipca w Muzeum Górnośląskim otwarta zostanie wys­tawa, poświę­cona szlakowi wędrówki gatunków, opartemu na trady­cyjnej Via Regia — Drodze Królewskiej, która była trak­tem hand­lowym i szlakiem prze­marszów wojsk przez wieki. Część śląs­kich miast także zna­j­dowała się na tej drodze. Wys­tawa pokazuje, w jaki sposób gatunki zwierząt i roślin były wspo­ma­gane w swoim przemieszcza­niu się i rozprzestrzeni­a­niu poprzez ludzkie działania.

czy­taj dalej

Tarnogórskie warsz­taty ceramiki 26 czer­wca 2013

Na waka­cyjne warsz­taty ceram­iczne zaprasza Tarnogórskie Cen­trum Kul­tury. Będzie to kole­jna edy­cja warsz­tatów, pod­czas których będzie można poz­nać tajniki tworzenia wyrobów ceram­icznych. Odbędą się one w dni­ach 2 – 39 – 10 lipca, a poprowadzi je Włady­wsław Grzesica. Uczest­nicy będą mogli wykonać własne rzeźby i ozdoby z gliny.

czy­taj dalej

W ryt­mie malucha. Warsz­taty rytmiczno-​melodyczne dla najmłod­szych 25 czer­wca 2013

Piaskown­ica Kul­tur­alna zaprasza na warsz­taty ryt­miczno — melody­czne dla dzieci od 3 do 5 lat i ich rodz­iców pt. „W ryt­mie Malucha”, które odbędą się 29 czer­wca, o godz. 11.00. Warsz­taty są doskon­ałą okazją do wprowadzenia malucha w świat muzyki, uwrażli­wienia go poprzez zabawę na poszczególne ele­menty, składa­jące się na utwór muzy­czny, takie jak rytm, metrum, tempo, melo­dia, har­mo­nia, dynamika i inne.

czy­taj dalej

Ćwicz umysł — łatwiej przys­woisz wiedzę! 24 czer­wca 2013

Potrze­bu­jesz nauczyć się określonej par­tii mate­ri­ału na zal­icze­nie w ramach studiów? A może przy­go­towu­jesz prezen­tację i chci­ałabyś bardzo płyn­nie o wszys­tkim opowiedzieć, nie spoglą­da­jąc za często w kartkę? Pamię­taj, że twój umysł może być wspo­ma­gany nie tylko przez far­mako­log­iczne, musu­jące „cud­eńka” z apteki, ale też przez odpowied­nie ćwiczenia, które możesz wykony­wać. W końcu już starożytni Grecy pod­kreślali, że ważné są nie tylko ćwiczenia ciała, ale i dbanie o stan umysłu!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.