Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Lato w teatrze” — bezpłatne warsz­taty w Katow­icach 21 czer­wca 2013

Lato w teatrze” jest atrak­cyjną ofertą teatralną dla młodzieży (12 — 16 lat), która z różnych przy­czyn będzie spędzała wakacje w Katow­icach, nie wyjeżdża­jąc. Pro­jekt został zainicjowany w 2008 roku przez Min­is­terstwo Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego i od sześ­ciu lat jest koor­dynowany przez Insty­tut Teatralny im. Zbig­niewa Raszewskiego w Warsza­wie. Warsz­taty w jego ramach są bezpłatne.

czy­taj dalej

Młodzieżowe Warsz­taty Teatru Ulicznego 20 czer­wca 2013

Mysłow­icki Ośrodek Kul­tury i Sto­warzysze­nie Inte­gracja zapraszają na bezpłatne Młodzieżowe Warsz­taty Teatru Ulicznego, które będą miały miejsce od 6 do 14 lipca 2013 roku. Dedykowane są one młodzieży z Mysłowic i całego wojew­ództwa śląskiego, która pasjonuje się teatrem ulicznym i chci­ałaby spróbować swoich sił w takim rodzaju artysty­cznej ekspresji.

czy­taj dalej

Beskidzki Fes­ti­wal Dobrej Energii po raz trzeci! 17 czer­wca 2013

Już 21 czer­wca odbędzie się trze­cia edy­cja Beskidzkiego Fes­ti­walu Dobrej Energii. Jak co roku celem wydarzenia jest edukacja mieszkańców na temat oszczędza­nia energii w codzi­en­nym życiu. Jest to także kul­mi­nacja całorocznych dzi­ałań Biura Zarządza­nia Energią Urzędu Miasta w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Knowl­edge for Sile­sia”, czyli podziel się wiedzą! 12 czer­wca 2013

Posi­adacze umiejęt­ności wsze­la­kich poszuki­wani! Umiesz napraw­iać samo­chody, a może przyszyć guzik? Obser­wu­jesz ptaki, a może wiesz, jak zaradzić zaśmieca­niu miast? Wszys­tkie umiejęt­ności są cenne i każda z nich może zostać wyko­rzys­tana w pro­jek­cie „Knowl­edge for Sile­sia”, który rusza w ramach „Pro­jektu Metrop­o­lis”. W założe­niu ma on stanowić miejsce wymi­any idei i pomysłów oraz dzi­ałanie twor­zone z mieszkań­cami Śląska, zapraszanymi do dzie­le­nia się posi­adaną wiedzą.

czy­taj dalej

Śladami Kanunu. Kul­tura albańska w wieloet­nicznym Kosowie. Warsz­taty i wys­tawa 10 czer­wca 2013

Warsz­tat ręcznie robionej biżu­terii, inspirowanej bałkańskimi wzo­rami, odbędzie się już 15 czer­wca. W jego ramach będzie okazja nie tylko do stworzenia pięknego dodatko, ale też do zwiedzenia wys­tawy, poświę­conej wielokul­tur­owości Kosowa. Dwa dni wcześniej nato­mi­ast będzie można wziąć udział w prelekcji pt. „Z podróży po wieloet­nicznym Kosowie… Rodz­ina, reli­gia, tradycje”.

czy­taj dalej

Bajka o Witku, co wielkim kom­pozy­torem został. Cast­ing do warsz­tatów 5 czer­wca 2013

Twoje dziecko kocha śpiew, tańcy lub uwiel­bia ambitne zabawy w teatr? Teraz jego pasja może znaleźć świetne miejsce dla dal­szego roz­woju! 10 czer­wca, w Cen­trum Kul­tury Katow­ice, odbędzie się cast­ing do lip­cowych bezpłat­nych warsz­tatów artysty­cznych pt. „Bajka o Witku, co wielkim kom­pozy­torem został”. W cza­sie warsz­tatów młodzi artyści stworzą tekst i scenografię bajki, a także zaan­gażują się w jej wys­taw­ie­nie i pro­mocję. Efek­tem tej pracy będzie nie tylko spek­takl teatralny, ale i książka oraz audio­book, które później rozesłane zostaną do szkół, domów dziecka i świetlic środowiskowych.

czy­taj dalej

Myć się czy wietrzyć? Jak dawniej dbano o higienę 4 czer­wca 2013

Myć się czy wietrzyć” — to niewąt­pli­wie fas­cynu­jące pytanie, na które jed­nak nie zna­jdziemy odpowiedzi w cza­sie oglą­da­nia wys­tawy, poświę­conej pode­jś­ciu człowieka do higieny przez wieki. Niem­niej jed­nak na wys­tawę w ryb­nickim muzeum zajrzeć warto, bo można dowiedzieć się niejed­nej ciekawostki…

czy­taj dalej

Zarządzanie pro­jek­tem w sek­torze kul­tury. Szkole­nie 29 maja 2013

Szkole­nie „Zarządzanie pro­jek­tem w sek­torze kul­tury”, na które zaprasza Region­alny Ośrodek Kul­tury w Katow­icach, skierowane jest do osób, pracu­ją­cych w roz­maitych insty­tuc­jach kul­tury, orga­ni­za­c­jach pozarzą­dowych, jed­nos­tkach samorządu tery­to­ri­al­nego. Odbędzie się ono 1011 czerwca.

czy­taj dalej

Indus­tri­ada 2013 27 maja 2013

Chcesz wsiąść w kole­jkę wąsko­torową? Sprawdzić jak wydoby­wano węgiel? Pro­dukowano czystą wodę? Drukowano prasę? War­zono piwo? Szukasz kon­certów? Spek­takli i pokazów? Atrakcji dla dzieci? Jeśli tak, to 8 czer­wca koniecznie wybierz Indus­tri­adę! Poz­nawaj, ekspery­men­tuj, zwiedzaj i… baw się dobrze. Masz do wyboru prawie 300 atrakcji ulokowanych w ponad 40 obiek­tach – od Cieszyna, przez Górny Śląsk i Zagłę­bie aż do Częs­to­chowy. Obec­nie do wzię­cia udzi­ału w Indus­tri­adzie w śląs­kich mias­tach zachę­cają zoboty.

czy­taj dalej

Plener fotograficzny w wyjątkowym miejscu 23 maja 2013

Jura­jski Plener Fotograficzny to rzecz zarówno dla dłu­go­let­nich pasjonatów fotografii, jak i ama­torów. Wystar­czy tylko chcieć przez dwa dni doskon­alić swoje umiejęt­ności i podzi­wiać pię­kno jura­js­kich skał i zamków. Orga­nizuje go Region­alny Ośrodek Kul­tury w Częs­to­chowie w ramach pro­jektu Fotopobudka. W plen­erze będzie można wziąć udział w dni­ach 7 i 8 czerwca.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.