Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Rodz­ina razem się trzyma” — warsztaty i wykłady w WCK 22 maja 2013

Wodzisławskie Cen­trum Kul­tury zaprasza na warsz­taty dla całych rodzin — „Rodz­ina razem się trzyma”. Odbędą się one 26 maja, a pod­czas nich będzie można przy­jem­nie spędzić czas w kilku stre­fach tem­aty­cznych, m.in. dla mamy i taty, dla rodziny, dla akty­wnych, dla moli książkowych, warsz­ta­towej. Odbędzie się także giełda zabawek uży­wanych i artykułów dziecięcych.

czy­taj dalej

Kuch­nia Malucha. Włas­noręcznie przy­go­towane smakuje najlepiej! 17 maja 2013

Kuch­nia Malucha” to warsz­taty kuli­narne, w których to najmłodsi mogą się sprawdzić w roli kucharzy. Włas­noręcznie przy­go­towane potrawy nie tylko nauczą dzieci czegoś nowego, ale też na pewno sprawią, że nawet najwięk­szy nie­jadek zje swoje „dzieło”. Warsz­taty odbędą się już 18 maja, w sos­nowieck­iej Piaskown­icy Kulturalnej.

czy­taj dalej

Fotografia, film, repor­taż — warsz­ta­towy pro­jekt edukacji wiz­ual­nej 16 maja 2013

Fotografia, tworze­nie fotokastów (co to? ano właśnie!), a może pisanie fil­mowych sce­nar­iuszy? Każda z tych rzeczy rządzi się swoimi prawami, które można będzie poz­nać już 22, 2330 czer­wca 2013 roku, w Region­al­nym Ośrodku Kul­tury w Częs­to­chowie, pod­czas warsz­tatów „Video, ergo sum –Widzę, więc jestem. Pro­jekt edukacji wizualnej”.

czy­taj dalej

Poz­naj tajniki japońskiej kaligrafii. Warsz­taty 14 maja 2013

Japońska kaligrafia jest prawdziwą sztuką. Wymaga wielkiej cier­pli­wości i delikat­nych lecz pewnych ruchów ręką równocześnie. 25 majaw Ryb­nickim Cen­trum Kul­tury będzie można zapoz­nać się z tą piękną kaligrafią pod­czas warsz­tatów, prowad­zonych przez Sonoko Kane­mitsu. Odbędzie się także wykład pt. „Stereo­typy oJaponii i Japończykach”.

czy­taj dalej

Eko­nom­iczne Forum Młodych po raz kole­jny w Katow­icach 9 maja 2013

Forum Młodych Region­al­nej Izby Gospo­dar­czej w Katow­icach zaprasza do wzię­cia udzi­ału w IV Eko­nom­icznym Forum Młodych, którego tem­atyką będą gospo­darka, inic­jatywa i rozwój. Forum będzie miało miejsce w dni­ach 1315 maja 2013r., w Katow­icach. IV edy­cja EFM tem­aty­cznie skupi się wokół naszego regionu – jego trady­cji, które w różnych sfer­ach życia gospo­dar­czego, społecznego i kul­tur­al­nego odży­wają dziś w nowoczes­nym wydaniu.

czy­taj dalej

ASP w Katow­icach: Warsz­taty pro­jek­towe dla dzieci 8 maja 2013

Future Artist to warsz­taty pro­jek­towe dla dzieci, które w katow­ick­iej ASP poprowadzi Zosia Oslislo. Odbędą się one 11 maja, a pod­czas nich każdy mały artysta będzie miał okazję do sprawdzenia swo­jej kreatywności.

czy­taj dalej

Noc Muzeów w Gli­wicach: Zwiedzanie i wyjątkowe warsz­taty 6 maja 2013

Noc Muzeów w Muzeum w Gli­wicach w tym roku odbywa się pod hasłem „Wehikuł czasu i wyobraźni”. Dużo będzie o PRL-​u, wiele także o innych, odle­gle­jszych cza­sach. Trady­cyjnie już będzie można wziąć udział w zwiedza­niu muzeów, a także w licznych ciekawych warsz­tat­ach i grach. Wszys­tko to będzie miało miejsce już 18 maja.

czy­taj dalej

Co sły­chać, maluchu? 29 kwiet­nia 2013

Czy­tanie, mówie­nie, odt­warzanie muzyki czy śpiewanie to tylko niek­tóre z bodźców, jakie mogą być odbier­ane przez dziecko jeszcze przed nar­o­dze­niem. Ostat­nie bada­nia fran­cus­kich naukow­ców opub­likowane na łamach „Pro­ceed­ings of the National Acad­emy of Sci­ences” pokazują, że już w 28. tygod­niu ciąży maluch jest w stanie odróżnić głos męski i kobiecy, a nawet proste sylaby takie jak „ba” czy „ga”. W jaki sposób bodźce dźwiękowe wpły­wają na rozwój dziecka przed i tuż po narodzeniu?

czy­taj dalej

Między pracą a domem. Akcja „Dwie godziny dla rodziny” 25 kwiet­nia 2013

Fun­dacja Humanites-​Sztuka Wychowa­nia już po raz drugi orga­nizuje akcję społeczną „Dwie godziny dla Rodziny”, która odbędzie się 15 maja w ramach Między­nar­o­dowego Dnia Rodziny. Inic­jatywa ma na celu pro­mowanie relacji rodzin­nych oraz budowanie i umac­ni­anie tożsamości młodego pokole­nia. Fun­dacja zachęca pra­co­daw­ców do świę­towa­nia Między­nar­o­dowego Dnia Rodziny poprzez skróce­nie dnia pracy 15 maja o dwie godziny w celu inspirowa­nia swoich pra­cown­ików do spędzenia dodatkowego czasu z bliskimi.

czy­taj dalej

Anal­izuj, wnioskuj, dzi­ałaj! Kon­fer­encja „Kobi­eta na Szpilkach” 22 kwiet­nia 2013

Kon­fer­encja „Kobi­eta na szpilkach” ma na celu uświadomie­nie młodym kobi­etom ich siły w kre­owa­niu włas­nego życia zawodowego. Ma wskazać możli­wości, jakie daje obec­nie rynek oraz pokazać, jak kobi­ety mogą tę szansę w pełni wyko­rzys­tać, bazu­jąc na wiedzy wynie­sionej z uczelni wyższych czy doty­chcza­sowej pracy. Jak osiągnąć wymar­zony cel, którym jest sukces? Kon­fer­encja już 25 kwietnia!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.