Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Ogród japoński — warsz­taty 19 kwiet­nia 2013

Ośrodek Edukacji Kul­tur­owej w ramach CKK im. Krystyny Boch­enek zaprasza na kole­jne spotkanie, które tym razem będzie poświę­cone tem­atyce ogrodu japońskiego. Odbędą się warsz­taty z cyklu „Kul­tura — sztuka — ogród”, które poprowadzi Dorota Milewska. Wszys­tko już 20 kwietnia.

czy­taj dalej

Lab­o­ra­to­rium Absol­went: Jak przy­go­tować swoje port­fo­lio? 16 kwiet­nia 2013

Jesteś stu­den­tem na kierunku, związanym ze sztuką, albo absol­wen­tem ASP w Katow­icach, który jest na etapie szuka­nia pracy? A może sztuka jest twoją pasją i odskocznią poza pracą lub innymi stu­di­ami? Jeśli tak, to na pewno prędzej czy później zechcesz posi­adać pro­fesjon­alne port­fo­lio, obrazu­jące to, czym się zaj­mu­jesz. Pomogą Ci w tym warsz­taty Lab­o­ra­to­rium Absolwent.

czy­taj dalej

Pro­jekt „Silez­janki” 12 kwiet­nia 2013

Pro­jekt Silez­janki to cykl coty­god­niowych spotkań w cen­trum Katowic mają­cych na celu otwar­cie kobiet na rozwój w dziedzinie net­workingu i języków obcych. Spotka­nia mają za zadanie uświadomić kobi­etom, jakie tal­enty w nich drzemią, rozwinąć sieć kon­tak­tów, zapewnić wzrost pewności siebie na polu języków obcych, zachę­cić do posługi­wa­nia się nimi w życiu. Pier­wsze spotkanie będzie miało miejsce już 15 kwietnia.

czy­taj dalej

Wieczór indyjski z Ale!Babkami 9 kwiet­nia 2013

Tym razem w gronie Ale!Babek, w Wodzisławskim Cen­trum Kul­tury, możemy prze­nieść się w indyjskie kli­maty. Wieczór dnia 26 kwiet­nia zapowiada się więc bardzo obiecu­jąco. W pro­gramie m.in. wykład „Poży­wie­nie dla­ciała, umysłu i ducha”, a także warsz­taty mal­owa­nia na tkaninie indyjs­kich wzorów.

czy­taj dalej

Warsz­taty taneczne z final­is­tami „You Can Dance” 4 kwiet­nia 2013

Marzysz, by świet­nie tańczyć i udoskon­alać swoje umiejęt­ności pod okiem znanych tancerzy? Już 21 kwiet­nia w Tarnogórskim Cen­trum Kul­tury odbędą się warsz­taty taneczne, które poprowadzą final­iści pro­gramu „You Can Dance” — Tomasz Barański i Bar­bara Zielińska.

czy­taj dalej

Warsz­taty fil­cowych tore­bek w TCK 2 kwiet­nia 2013

Każda kobi­eta wie, że tore­bek w kobiecej szafie nigdy nie za wiele! Jeśli tore­bka różni się od innych, a stworze­nie jej wyzwala pokłady naszej kreaty­wności, posi­adanie jej jest jeszcze więk­szą przy­jem­noś­cią. Dlat­ego też Tarnogórskie Cen­trum Kul­tury zaprasza na warsz­taty tore­bek fil­cowych, które odbędą się w dni­ach 1213 kwietnia.

czy­taj dalej

Ludowe haftowanie w Tychach 29 marca 2013

Pod­czas warsz­tatów w tyskim Muzeum Miejskim będziemy mogli zapoz­nać się z tech­niką haftu krzyżykowego. Odbędą się one 1320 kwiet­nia i będą okazją do stworzenia pięknych wzorów, naw­iązu­ją­cych m.in. do tych ludowych.

czy­taj dalej

Social media w kul­turze — szkole­nie 28 marca 2013

12 kwiet­nia każdy, kto jest pasjonatem zagad­nień z zakresu social media w kul­turze, będzie mógł wziąć udział w szkole­niu, orga­ni­zowanym przez Region­alny Ośrodek Kul­tury w Katow­icach. Poprowadzi je Daniel Grze­siuk — osoba, któraod lat zaj­muje się tematem…

czy­taj dalej

Śląska Rzecz po raz ósmy! 27 marca 2013

Konkurs Śląska Rzecz po raz kole­jny przed nami! Trady­cyjnie już orga­nizuje go Zamek Cieszyn, przy wspar­ciu „Design Sile­sia”. Zgłaszać może się każdy, do końca kwiet­nia, w następu­ją­cych kat­e­go­ri­ach: pro­dukt, grafika użytkowa (w tym komu­nikacja wiz­ualna i mul­ti­me­dia) oraz usługa.

czy­taj dalej

Zajączek, palma i kogutek czyli Willa Caro świątecznie 21 marca 2013

Wielka­nocna odsłona Willi Caro, należącej do Muzeum w Gli­wicach, to opowieść o zwycza­jach i obrzę­dach naszych przod­ków. To także tworze­nie palm, bibułkowych kogutków, zgłębianie tajników malarstwa na szkle i wiele innych atrakcji. A wszys­tko to już 24 marca…

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.