Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Pisanka découpage — warsz­taty 19 marca 2013

W Wodzisławskim Cen­trum Kul­tury po raz kole­jny odbędą się warsz­taty z cyklu Ale!Babki. 23 marca każda pani, która chci­ałaby nauczyć się pod­staw découpage’u, może wziąć udział w spotka­niu i spróbować swoich sił w ozd­abi­a­niu pisanek.

czy­taj dalej

Potrzeba wody w Sudanie” — warsztaty 15 marca 2013

Potrzeba wody w Sudanie” to warsz­taty dla dzieci i młodzieży, które odbędą się 20 marca pod­czas otwar­cia wys­tawy fotografii o takim samym tytule. Pod­czas spotka­nia zobaczymy film, zwiedz­imy wys­tawę, wysłuchamy krótkiej prelekcji. Dotkniemy Afryki za pomocą ory­gi­nal­nych eksponatów i wykon­amy pamiątkowe, efek­towne dzieła sztuki, które każdy z uczest­ników zabierze do domu.

czy­taj dalej

Kreaty­wny recyk­ling w cieszyńskiej herba­cia­rni 13 marca 2013

Wiec­zory kreaty­wnego recyk­lingu” to nowy cykl, który rozpoczyna Herba­cia­r­nia Laja w Cieszynie. Pier­wsze spotkanie będzie miało miejsce już 22 marca, a jego ideą jest przetwarzanie niepotrzeb­nych przed­miotów, odpadów, na rzeczy „nowe” i przydatne.

czy­taj dalej

Biznes i macierzyństwo — jak je pogodzić? Kon­fer­encja 7 marca 2013

Już w najbliższy piątek, 8 marca, o godzinie 11.00 w Chor­zowskim Cen­trum Kul­tury odbędzie się kon­fer­encja pod hasłem „Między biz­ne­sem a macierzyńst­wem”. Temat jest na cza­sie, bo coraz więcej kobiet zakłada własne firmy. Czy nie jest to jed­nak ze szkodą dla ich rodzin? Czy da się utrzy­mać równowagę pomiędzy byciem mamą a bizneswoman?

czy­taj dalej

Bycie bezro­bot­nym to nie tylko prob­lemy finan­sowe 27 lutego 2013

Obec­nie sytu­acja na rynku pracy nie jest najlep­sza, co skutkuje coraz więk­szą liczbą osób bezro­bot­nych. Wiąże się z tym sporo prob­lemów – nie tylko finan­sowych, także tych natury psy­chicznej, na które wielu ludzi nie jest odpornych… Alek­san­dra Paruzel, psy­cholog, opowiada o osobach, które nie radzą sobie z takim rodza­jem wyk­luczenia społecznego, jakim jest bycie bezro­bot­nym. Czy jest to fak­ty­cznie prob­lem? Jak osoba bezro­botna może sobie radzić z depresją, niepewnoś­cią, poczu­ciem odrzuce­nia i bycia zbęd­nym w społeczeńst­wie? Kto i kiedy powinien zaciągnąć porady psychologa?

czy­taj dalej

Etno-​inspiracje: warsz­taty bęb­niarskie 26 lutego 2013

Mieszanka muzy­cznych pasji i fas­cy­nacji egzo­ty­cznymi kul­tur­ami? Proszę bardzo! Wszys­tko to możemy sobie zaser­wować za sprawą warsz­tatów bęb­niars­kich, które odbędą się 28 lutego w bogu­ci­ckim odd­ziale katow­ick­iego DK.

czy­taj dalej

Warsz­taty tech­nik teatroter­apeu­ty­cznych 22 lutego 2013

Warsz­taty, pod­czas których będziemy mogli sprawdzić się i zapoz­nać z tech­nikami teatroter­apeu­ty­cznymi, odbędą się 2 marca w Cieszynie. To doskon­ała opcja zarówno dla ped­a­gogów, jak i stu­den­tów ani­macji kul­tury czy pasjonatów teatru i arteter­apii. Warsz­taty orga­ni­zowane sąjuż po raz drugi przez Punc­tum Teatr i Pra­cownię Kreaty­wności „ArtIdea”.

czy­taj dalej

Trady­cyjna śląska rodz­ina, jej życie i oby­czaje — wykład 21 lutego 2013

Tym razem będzie o rodzinie. Ale nie tej nam współczes­nej. Pod­czas wykładu, w ramach cyklu poświę­conego trady­cyjnemu życiu na Śląsku, będziemy mogli poz­nać dawną, śląską rodz­inę — jej wierzenia, zwyczaje i obrzędy. Wydarze­nie odbędzie się w gli­wick­iej Willi Caro 23 lutego.

czy­taj dalej

Biżu­te­ria inspirowana sztuką Indii — warsz­taty 20 lutego 2013

Kole­jna edy­cja plas­ty­cznych warsz­tatów dla kobiet „Ale!Babki”, odby­wa­ją­cych się w Wodzisławskim Cen­trum Kul­tury, to powiew ori­en­tal­nego piękna! Panie będą tworzyły indyjską biżu­terię, która nada ubran­iom odpowied­niego charak­teru, dopełni strój jako swoistą całość.

czy­taj dalej

Warsz­taty upcyk­lin­gowe w Katow­icach 19 lutego 2013

Upcyk­ling to robi­e­nie czegoś z niczego, czyli wykony­wanie pięknych i użytecznych przed­miotów z rzeczy, które teo­re­ty­cznie są już tylko śmieci­ami. Na takie właśnie warsz­taty zaprasza 22 lutego Miejski Dom Kul­tury Bogu­cice — Zawodzie w Katowicach.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.