Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Górny Śląsk — świat najm­niejszy”. O architek­ton­icznych wiz­jach już dziś! 18 lutego 2013

Burzyć czy nie burzyć? Jak wyglą­dają architek­ton­iczne wizje przyszłości? Co zmieni się w widoku Katowic? Na te pyta­nia odpowiedzi można będzie odnaleźć już dziś, 18 lutego, pod­czas kole­jnej odsłony cyklu „Górny Śląsk — świat najm­niejszy”. Na spotkanie zaprasza chor­zowski Teatr Rozrywki.

czy­taj dalej

Rodzinne warsz­taty découpage w Sos­nowcu 15 lutego 2013

17 lutego dzieci razem z rodzi­cami będą miały okazję wziąć udział w warsz­tat­ach découpage’u, które odbędą się w sos­nowieck­iej Piaskown­icy Kul­tur­al­nej. W pro­gramie m.in. poz­nanie tech­niki découpage i warsz­taty tech­niką découpage.

czy­taj dalej

Pan Korek ekspery­men­tuje z dźwiękiem 14 lutego 2013

Jak dzi­ała rękaw­iczko­fon? Co to jest rezo­nans akusty­czny? W jaki sposób zaczarować kieliszek, by zanu­cił ulu­bioną melodię? Odpowiedzi na te i wiele innych, nur­tu­ją­cych pytań już 15 lutego może udzielić dzieciom Pan Korek. Zaję­cia odbędą się w Miejskiej Bib­liotece Pub­licznej w Dąbrowie Górniczej.

czy­taj dalej

Ogólnopol­skie Warsz­taty Tańca Współczes­nego w Bytomiu 12 lutego 2013

Ogólnopol­skie Warsz­taty Tańca Współczes­nego mają za zadanie inte­grować taneczne środowiska. Zaję­cia te, przy­go­towywane od lat przez Śląski Teatr Tańca, odby­wają się raz w miesiącu. Trwają dwa dni, a chętni pracują wtedy pod okiem wybit­nych tancerzy i chore­ografów zapraszanych z kraju i zagranicy. Najbliższa edy­cja warsz­tatów już 23 – 24 lutego!

czy­taj dalej

Sztuka mozaiki — warsz­taty dla dorosłych 8 lutego 2013

Sztuka mozaiki” to plas­ty­czne warsz­taty przez­nac­zone dla dorosłych. Będzie można wziąć w nich udział 27 lutego, a orga­ni­za­torem jest­tyski Teatr Mały.

czy­taj dalej

Warsz­taty ceram­iczne w Tarnogórskim Cen­trum Kul­tury 7 lutego 2013

Tarnogórskie Cen­trum Kul­tury zaprasza na warsz­taty ceram­iczne, które odbędą się w dni­ach 13 — 14 lutego. Wstęp na zaję­cia jest bezpłatny, a poprowadzi je Władysław Grzesica.

czy­taj dalej

Tychy: Teatralne warsz­taty dla dzieci i młodzieży 6 lutego 2013

Dzieci i młodzież w Tychach pod­czas ferii na pewno nie będą się nudzić! Poza odpoczynkiem od szkol­nych obow­iązków i zimowymi akty­wnoś­ci­ami mogą wziąć udział także w warsz­tat­ach teatral­nych. W dni­ach 11 — 24 lutego Teatr Mały zaprasza na roz­maite zajęcia.

czy­taj dalej

Klub Zielonej Żyrafy — warsz­taty plas­ty­czne dla dzieci i rodz­iców 1 lutego 2013

Klub Zielonej Żyrafy i Bytom­skie Cen­trum Kul­tury zapraszają na kole­jne warsz­taty plas­ty­czne, dedykowane dzieciom i ich rodz­i­com. Tym razem ich tem­atem będzie „Żyrafa i inne zwierzaki”. Wszys­tko to już 9 lutego.

czy­taj dalej

13. Ko — Mik­sowa Feri­ada Artysty­czna w Bytomiu 30 sty­cz­nia 2013

Feri­ada w Bytom­skim Cen­trum Kul­tury tym razem pod znakiem komiksu, a raczej Ko-​Miksu! Inter­dyscy­pli­narne warsz­taty dla dzieci i młodzieży niewąt­pli­wie są świet­nym pomysłem na spędze­nie części wol­nego czasu, zwłaszcza, że będą to nie tylko stan­dar­d­owe zaję­cia plastyczno-​muzyczne.

czy­taj dalej

Ferie Indyjskie w Wodzisławiu już w lutym! 28 sty­cz­nia 2013

Tym razem Wodzisławskie Cen­trum Kul­tury pro­ponuje dzieciom starszym i młod­szym spędze­nie razem Ferii Indyjs­kich. Będą rozwi­ja­jące warsz­taty kulinarno-​artystyczne, zaję­cia taneczno-​ruchowe, wycieczki, gry i zabawy. Rozpoczę­cie już 11 lutego!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.