Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Dzi­wny świat lalek teatral­nych — warsz­taty 25 sty­cz­nia 2013

Staro­chor­zowski Dom Kul­tury zaprasza na warsz­taty plas­ty­czne „Dzi­wny świat lalek teatral­nych”. Odbędą się one 26 stycznia.

czy­taj dalej

Cykle śląskiego życia: kar­nawałowe świę­towanie. Wykład 24 sty­cz­nia 2013

Kar­nawał to czas wzmożonych zabaw, towarzyskiej akty­wności, bar­wnych rozry­wek — jed­nym słowem: sza­leństw przed­post­nych. O tym, jak dawniej kar­nawał obchod­zony był na Śląsku, można będzie dowiedzieć się w cza­sie spotka­nia z etno­grafem Julitą Ćwikałą — 26 sty­cz­nia, w gli­wick­iej Willi Caro.

czy­taj dalej

Lab­o­ra­to­rium Malucha — warsz­taty dla najmłod­szych 23 sty­cz­nia 2013

Lab­o­ra­to­rium Malucha w Sos­nowcu — warsz­taty dla najmłodzych, które odbędą się już 26 sty­cz­nia — to okazja do udzi­ału w ciekawych zaję­ci­ach, pod­czas których dzieci dowiedzą się wielu fas­cynu­ją­cych rzeczy ze świata nauki i będą mogły zobaczyć, jak one działają.

czy­taj dalej

Warsz­taty dzi­en­nikarskie z Mapą Miejsc Ciekawych 21 sty­cz­nia 2013

Mapa Miejsc Ciekawych to fas­cynu­jący pro­jekt, który ukazuje zróżni­cow­anie Górnego Śląska i Zagłębia — ich miejsca i postaci charak­terysty­czne, te mniej i bardziej znane. Por­tal tworzy grupa pasjonatów, która chce dzielić się ze światem tajem­ni­cami swo­jego miejsca zamieszka­nia. W ramach tej inic­jatywy orga­ni­zowane są warsz­taty dziennikarskie.

czy­taj dalej

Warsz­taty biżu­terii w tyskim Muzeum 17 sty­cz­nia 2013

26 sty­cz­nia i 2 lutego, już po raz trzeci, w Muzeum Miejskim w Tychach odbędą się warsz­taty wykony­wa­nia biżu­terii z gliny samout­wardzal­nej. Poprowadzi je Bar­bara Kopia.

czy­taj dalej

Ale!Babki” — warsztaty sutaszu dla kobiet 15 sty­cz­nia 2013

Ale!Babki” to cykl spotkań, które odby­wają się raz w miesiącu i zwykle są poświę­cone tworze­niu różnymi tech­nikami pięknych rzeczy, a także np. nauce tańca. Do tej pory było to fil­cow­anie, zdo­bi­e­nie szkła, tworze­nie biżu­terii, rzeźba w glinie, warsz­taty teatralne, découpage, salsa, taniec towarzyski, tworze­nie małych form deko­ra­cyjnych, scrap­book­ing. Tym razem warsz­taty będą miały miejsce 26 sty­cz­nia (godz. 11.00), w Wodzisławkim Cen­trum Kul­tury, a kreaty­wne panie zajmą się sutaszem.

czy­taj dalej

Naucz się fil­cować na mokro w Bytomiu! 15 sty­cz­nia 2013

Przy­jemne w dotyku i piękne ozdoby z filcu w ciągu ostat­nich kilku lat stały się bardzo pop­u­larne, ale sama tech­nika fil­cow­a­nia znana była ludzkości jużw neoli­cie! Muzeum Górnośląskie zaprasza na kole­jne warsz­taty z cyklu „Fil­cow­anie dla dorosłych”, które odbędą się 17 sty­cz­nia, a poprowadzi je Mał­gorzata Drewniok.

czy­taj dalej

Młoda mama wartoś­ciowym pra­cown­ikiem 14 sty­cz­nia 2013

Zgod­nie z pro­jek­tem ustawy o przedłużonym urlopie macierzyńskim od wrześ­nia 2013 roku mama będzie mogła zostać z dzieck­iem w domu nawet przez cały rok! Zmi­any te budzą wiele emocji – radość przyszłych rodz­iców, ale i niepewność pra­co­daw­ców. Te ostat­nie, jak się okazuje, zupełnie niesłusznie.

czy­taj dalej

Tkamy biżu­terię — warsz­taty 10 sty­cz­nia 2013

Ryb­nickie Cen­trum Kul­tury zaprasza na warsz­taty tka­nia biżu­terii, które poprowadzi Bar­bara Budka. Odbędą się one 19 sty­cz­nia i będą okazją do poz­na­nia tajników tworzenia biżu­terii za pomocąni­ety­powych technik.

czy­taj dalej

Prze­wod­nik opowie o twórcy Nowych Tychów 9 sty­cz­nia 2013

Sob­ota z Prze­wod­nikiem” to ciekawa propozy­cja Muzeum Miejskiego w Tychach. Najbliższe takie oprowadzanie odbędzie się 12 sty­cz­nia (o godzinie 14.00), w sali ekspozy­cyjnej. Poprowadzi je Maria Lipok — Bier­wiac­zonek, a tem­atem będzie życie i pasje Kaz­imierza Wejcherta — architekta i urbanisty,związanego z Tychami (w ramach wys­tawy „Pro­fe­sor Kaz­imierz Wejchert. W stule­cie urodzin”).

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.