Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Warsz­taty tworzenia masek w Gli­wicach 7 sty­cz­nia 2013

Kar­nawał nieodłącznie kojarzy się z najpop­u­larniejszym jego sym­bolem — maską. Pod­czas warsz­tatów w Odd­ziale Odlewnictwa Artysty­cznego Muzeum w Gli­wicach można będzie stworzyć sobie właśnie maskę. Zaję­cia będą trwały w week­end — 1213 stycznia.

czy­taj dalej

Kak­i­zome — kaligra­fu­jemy na Nowy Rok! 7 sty­cz­nia 2013

Czym jest kak­i­zome? To piękny japoński zwyczaj kaligrafowa­nia życzeń lub postanowień na Nowy Rok. Już 12 sty­cz­nia będziemy mieli okazję spróbować tej trud­nej sztuki w Tarnogórskim Cen­trum Kultury.

czy­taj dalej

Twór­cze soboty w cho-​rzowskim MDK 2 sty­cz­nia 2013

Miejski Dom Kul­tury Batory w Chor­zowie zaprasza na twór­cze, kon­struk­ty­wne spędzanie czasu, które zapew­nia w każdą pier­wszą sobotę miesiąca. Wspólne warsz­taty mają być okazją, by spotkali się ze sobą miłośnicy roz­maitych tech­nik artysty­cznych. Całość dedykowana jest zarówno dzieciom i młodzieży, jak i dorosłym.

czy­taj dalej

Trady­cje gór­nicze Zaolzia — wys­tawa 27 grud­nia 2012

Do 28 lutego potrwa wys­tawa w Muzeum Gór­nictwa Węglowego w Zabrzu. Prezen­tuje ona gór­nicze trady­cje Zaolzia, które powoli odchodzą w przeszłość… Pod­czas niej będziemy mogli obe­jrzeć m.in. litografie, fotografie, pocztówki, rzeźby, mapy, doku­menty, a także insyg­nia gór­nicze z przełomu XIXXX wieku.

czy­taj dalej

Art­meet­ings: Starożytny Rzym 20 grud­nia 2012

Tym razem w cyklu ART­meet­ings starożytny Rzym i jego sztuka. Z czym nam się kojarzy to miasto? Z Kolo­seum, Pan­teonem, łukami tri­um­fal­nymi… A prze­cież sztuka anty­cznego Rzymu to także wiele innych tworów. Cykl ART­meet­ing przez­nac­zony jest dla dorosłych i młodzieży. Spotkanie 10 sty­cz­nia poprowadzi znaw­czyni tem­atu — Marzena Mrozek.

czy­taj dalej

Pogodomy o Śląsku: Czemu nie ma śląs­kich kolęd? 17 grud­nia 2012

W ramach cyklu „Pogodomy o Śląsku” w Chor­zowskim Cen­trum Kul­tury odbędzie się spotkanie pt. „Czemu nie ma śląs­kich kolęd?”. Poprowadzi je — trady­cyjnie już — Marek Szoł­ty­sek, pis­arz i wydawca, spec­jal­izu­jący się w śląskiej tematyce.

czy­taj dalej

Spotkanie z muzyką klasy­czną dla dzieci 14 grud­nia 2012

Już 15 grud­nia, kole­jne spotkanie w cyklu Rodzinne Mat­inée, pod­czas którego najmłodsi nie tylko posłuchają muzyki i poz­nają his­torię instru­men­tów, ale przede wszys­tkim nie będą do niczego zmuszani.

czy­taj dalej

Ptaszki strysza­wskie w Willi Caro 13 grud­nia 2012

Gwiazdka zmierza do Muzeum, a wraz z nią moc grud­niowych warsz­tatów, zajęć, lekcji muzeal­nych i wydarzeń inspirowanych rzemiosłem i sztuką ludową, które poz­wolą cieszyć się bogactwem trady­cji Bożego Nar­o­dzenia.
 

czy­taj dalej

Rekon­strukcja przestrzeni miejskiej Gli­wic od XIII do XVIII wieku 10 grud­nia 2012

Tym razem w ramach „Bliżej przeszłości” będziemy zas­tanaw­iać się nad ewen­tu­al­nymi rekon­strukc­jami przestrzeni miejskiej Gli­wic od XIII do XVIII wieku — także nad tymi, wykony­wanymi tech­niką trójwymi­arową. Wykład poprowadzi Monika Mich­nik — arche­olog Muzeum w Gliwicach.

czy­taj dalej

Spory z his­torią. Kod Jana Mate­jki 7 grud­nia 2012

Fas­cynu­jący wykład, poma­ga­jący w odczy­ta­niu wybranych dzieł Jana Mate­jki. Tym razem Adam Świątek przy­bliży nam ukraińskie ele­menty twór­c­zości malarza.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.