Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Na przekór świątecznemu kic­zowi. Warsz­taty artystyczno-​literackie 4 grud­nia 2012

Taka kartka” to warsz­taty artystyczno-​literackie, skierowane do młodzieży i dorosłych, a orga­ni­zowane przez Dom Oświa­towy Bib­lioteki Śląskiej. Będą one pole­gać na stworze­niu włas­nej kartki świątecznej. Pomysł tego typu warsz­tatów jest odpowiedzią na bożonar­o­dzeniowy kicz: wsze­chobecne krzyk­liwe reklamy, tandetne i nie niosące za sobą żadnego przekazu kartki i życzenia.

czy­taj dalej

Warsz­taty ze światami, aniołami i podłaźniczkami 30 listopada 2012

Muzeum w Gli­wicach zaprasza na week­endowe warsz­taty, pod­czas których dzieci będą wykony­wać piękne trady­cyjne ozdoby świąteczne pod okiem fachow­ców. W świat region­al­nych ozdób wprowadzi maluchy etno­graf, a anioły pomoże wykonać artysta plas­tyk. Warsz­taty odbędą się 1 i 2 grud­nia, w Willi Caro.

czy­taj dalej

Ostat­nie łowy! Targi Taniej Sztuki 27 listopada 2012

2 grud­nia odbędą się kole­jne Targi Taniej Sztuki w Katow­icach. Będą one okazją nie tylko do zakupi­enia dzieł młodych twór­ców po cenach, nie przekracza­ją­cych 200 zło­tych, ale też do zapoz­na­nia się z dorobkiem artys­tów i pode­jrzenia najnowszych ten­dencji (o ile w ogóle można użyć tu takiego sfor­mułowa­nia) w sztuce.

czy­taj dalej

Od serca dla dziecka” — 20 Grup Zaba­wowych otrzy­mało paczki od Nutricii 21 listopada 2012

Rodz­ice z całej Pol­ski włączyli się do pro­gramu „Od serca dla dziecka” real­i­zowanego przez Fun­dację Roz­woju Dzieci im. J. A. Komeńskiego wspól­nie z NUTRI­CIA Pol­ska. Na por­talu BebiK​lub​.pl codzi­en­nie wykony­wali zada­nia związane z roz­wo­jem najmłod­szych i zbier­ali wirtu­alne ser­duszka. Dzięki wspar­ciu dorosłych dzieci z Grup Zaba­wowych w mniejszych miejs­cowoś­ci­ach otrzy­mały paczki wypełnione eduka­cyjnymi zabawkami.

czy­taj dalej

Sem­i­nar­ium naukowe, poświę­cone Kor­cza­kowi 20 listopada 2012

Janusz Kor­czak – Nauczy­ciel – Wychowawca – Mis­trz” to ogólnopol­ski pro­jekt, który pow­stał, by ucz­cić 70. rocznicę śmierci Janusza Kor­czaka. Z tej okazji 23 listopada dbędzie się sem­i­nar­ium obe­j­mu­jące prezen­tację refer­atów z zakresu ped­a­gogiki korczakowskiej.

czy­taj dalej

Korki za FREE! 19 listopada 2012

Miejska Bib­lioteka Pub­liczna w Świę­tochłow­icach zaprasza na bezpłatne korepety­cje wszys­t­kich, którzy pragną uzyskać bezpłatną pomoc w nauce, posz­erzyć swoją wiedzę z zakresu przed­miotów human­isty­cznych oraz chemii i poprawić wyniki w nauce. „KORKI ZA FREE!” czyli korepety­cje, które nic nie będą kosztowały.

czy­taj dalej

Busi­ness for YOUng ! — bezpłatne warsz­taty 14 listopada 2012

Warsz­taty i wykłady, które prowadzą Kamil Dur­czok, Olaf Lubaszenko i wiele innych znanych oso­bis­tości. Bezpłatne, pobudza­jące kreaty­wność i odby­wa­jące się w Katow­icach, a przy tym skierowane do młodych ludzi… To nie wymysł, a rzeczy­wis­tość. Już w najbliższy week­end, 1718 listopada, a także 2425 listopada, odbędzie się „Busi­ness for Young”.

czy­taj dalej

Poz­nać siebie, zrozu­mieć innych. Pyta­nia i odpowiedzi. 1 12 listopada 2012

Jeden człowiek poradzi sobie z danym prob­le­mem szy­bko, sprawnie, nie odczuwa­jąc wielkiego dyskom­fortu. Inny człowiek tą samą trud­ność przeżyje jako dotk­liwą, przytłacza­jącą, utrud­ni­a­jącą nor­malne funkcjonowanie — mówi Alek­san­dra Paruzel, psy­cholog z katow­ick­iego Gabi­netu Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych. Cyk­licznie będzie ona odpowiadać na wybrane pyta­nia i omaw­iać niek­tóre zagad­nienia spec­jal­nie dla czytel­niczek Bab­skiej Sile­sii. Przed Wami pier­wsza część, a w niej pyta­nia o prob­lemy dzieci i młodzieży: jak poz­nać, że naszą pociechę coś „męczy” i jak jej pomóc.

czy­taj dalej

Czy­tamy dzieciom po ang­iel­sku 9 listopada 2012

Ruszyła kole­jna edy­cja wspól­nej akcji Miejskiej Bib­lioteki Pub­licznej w Świę­tochłow­icach oraz Cen­trum Naucza­nia Języka Ang­iel­skiego dla Dzieci metodą Helen Doron w Chor­zowie. Lek­torzy z Cen­trum Helen Doron i pra­cown­icy bib­lioteki będą czy­tali w jej fil­i­ach na tere­nie Świę­tochłowic bajki i wyjątki z lit­er­atury ang­iel­skiej w ory­gi­nale, a także po pol­sku. Wspólne dzi­ała­nia objął patronatem Prezy­dent Miasta Świę­tochłow­ice, Dawid Kostempski.

czy­taj dalej

Wirtu­alny Klub Seniora w Świę­tochłow­icach 8 listopada 2012

Rok 2012 został ogłos­zony Europe­jskim Rok­iem Akty­wności Osób Starszych i Sol­i­darności Między­pokole­niowej. Miejska Bib­lioteka Pub­liczna im. Juliusza Ligo­nia w Świę­tochłow­icach, w ramach obchodów Roku Seniora, zaprasza do uczest­nictwa w „Wirtu­al­nym Klu­bie Seniora” — warsztatach komputerowych.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.