Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

WUD Sile­sia 2012 5 listopada 2012

WUD Sile­sia to połącze­nie kon­fer­encji i warsz­tatów spec­jal­isty­cznych z różnorod­nymi wydarzeni­ami eduka­cyjnymi i infor­ma­cyjnymi, których zadaniem jest pop­u­laryza­cja wiedzy na temat użyteczności wśród mieszkańców regionu. Inic­jatywa pod­kreśla istotę szerzenia i dzie­le­nia się wiedzą, a także wymi­any doświad­czeń. Pokazuje również, jaką wartoś­cią dla innowacji i budowa­nia lep­szej przyszłości jest współpraca sieci ekspertów ze świadomym i zaan­gażowanym społeczeńst­wem. Kon­fer­encja odbędzie się 10 listopada w Cen­trum Infor­ma­cji Naukowej i Bib­liotece Aka­demick­iej w Katow­icach (ul. Bankowa 11a).

czy­taj dalej

XVI Śląskie Forum Małej i Śred­niej Przed­siębior­c­zości 2 listopada 2012

7 listopada w Chor­zowie odbędzie się XVI Forum Małej i Śred­niej Przedsiębiorczości.

czy­taj dalej

III Forum Menedżerów Kul­tury już dziś! 29 października 2012

Tem­atem prze­wod­nim 3. Forum Menedżerów Kul­tury będzie (nie)legalna kul­tura. Forum, w którym udział jest bezpłatny, odbędzie się już dziś (29 października) o godzinie 16.30, w Katow­icach.


 

czy­taj dalej

Dwa dni z targami HydroSile­sia 23 października 2012

24 października Cen­trum Tar­gowo – Kon­fer­en­cyjne Expo Sile­sia zamieni się w miejsce, gdzie można będzie zgłębić tem­atykę związaną z branżą wodno-​kanalizacyjną, melio­ra­cyjną oraz gospo­darką odpadami. Targi potr­wają do 25 października.

czy­taj dalej

Co to jest trauma? 22 października 2012

Co to jest trauma?” to cykl bezpłat­nych wykładów o trau­mie i ter­apii traumy, które będą się odby­wać w Cen­trum Kul­tury Katow­ice. Pier­wsze zaję­cia, już 26 października, poświę­cone będą tem­atowi: „Od klęsk żywiołowych po zdarzenia życia codziennego”.

czy­taj dalej

Kawa z Kafo w Złej Buce — start i warsz­taty 17 października 2012

W Rondzie Sztuki, w księ­garni Zła Buka, będziecie mieli okazję spróbować kawy z gli­wick­iego Kafo. Kawa będzie ser­wowana od soboty, a już dziś (17 października) odbędą się warsz­taty, gdzie można będzie nabyć cenne umiejęt­ności właś­ci­wego przyrządza­nia kawy i innych przy­dat­nych umiejęt­ności z nią związanych.

czy­taj dalej

Śladami upadłych potęg i pio­nierów prze­mysłu — wycieczka kole­jowa 12 października 2012

W sobotę, 13 października, będziemy mogli wziąć udział w niety­powej wycieczce, zaplanowanej przez CSW Kro­nika, a real­i­zowanej w ramach pro­gramu „Alter­na­tive Sile­sia 2012″. Jej hasłem prze­wod­nim będą pozostałości upadłych potęg w Trójką­cie Trzech Cesarzy.

czy­taj dalej

O kreaty­wności nowych mediów — Kody Kul­tury 11 października 2012

Kody Kul­tury to cykl wykładów i warsz­tatów, poświę­conych poję­ciu kreaty­wności w kul­turze i akty­wności społecznej w przestrzeni miejskiej. Zaję­cia są prowad­zone przez uznanych naukow­ców z różnych środowisk badaw­czych. Są próbą inter­dyscy­pli­narnej diag­nozy kul­tury współczes­nej. Najbliższy wykład już 11 października w sali Teatru Korez.

czy­taj dalej

Żyć moc­niej… ?” 10 października 2012

Pod­czas drugiej edy­cji fes­ti­walu „Żyć moc­niej…?” możemy zobaczyć, jak pol­skie kino rozu­mie i przed­stawia prob­lemy alko­ho­lików oraz — często jed­nocześnie — osób bezdomnych.

czy­taj dalej

Ogólnopol­skie Dyk­tando 2012 8 października 2012

Uwaga! To ostat­nie chwile, by zgłosić się do Ogólnopol­skiego Dyk­tanda 2012 — wydarzenia z wielo­let­nią trady­cją, którego pomysło­daw­czynią była Krystyna Boch­enek. Każdy, kto marzy o sprawdze­niu się w dziedzinie bezbłęd­nego pisa­nia, powinien spróbować swoich sił w Dyk­tandzie. Tym razem odbędzie się ono 21 października.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.