Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

XXI Tydzień Ziemi 28 marca 2014

We współczes­nych cza­sach coraz więcej mówi się o ekologii i ochronie środowiska. Bardzo ważnym ele­mentem jest ksz­tał­towanie wrażli­wości na stan przy­rody już u dzieci. Dlat­ego też już po raz 21. w Zabrzu orga­ni­zowany jest Tydzień Ziemi. Trwać on będzie od 7 do 13 kwiet­nia 2014 roku.

czy­taj dalej

Geek Girls Car­rots — kole­jna odsłona już jutro! 26 marca 2014

Już jutro (27. marca 2014 r.) w Katow­icach będzie miało miejsce kole­jne spotkanie Geek Girls Car­rots. Jeśli tylko kochasz nowe tech­nolo­gie, wybierz się koniecznie, a te kobi­ety na pewno pomogą Ci się rozwinąć! Ich celem jest zachęce­nie płci pięknej do wyboru kari­ery w IT. Imprezę oczy­wiś­cie uświet­nią wspaniali goś­cie, którzy jak zwykle poruszą ciekawe tematy.

czy­taj dalej

Stwórz własną kartkę tech­niką „iris fold­ing” 25 marca 2014

W dni­ach 4 i 5 kwiet­nia 2014 roku w Mysłow­ickim Ośrodku Kul­tury odbędą się warsz­taty dla młodzieży i dorosłych, które zostaną przeprowad­zone tech­niką „iris fold­ing”. Ich tem­atem będzie świąteczna kartka.

czy­taj dalej

Na wiosnę odpocznij psy­chicznie — bezpłatne warsz­taty i spotka­nia 19 marca 2014

Już 22 marca 2014 roku będzie można wziąć udział w bezpłat­nych warsz­tat­ach i kon­sul­tac­jach ze spec­jal­is­tami z bytom­skiego Cen­trum Psy­choter­apii i Roz­woju Oso­bis­tego Ari­adna. Bo w końcu jak najlepiej rozpocząć wiosnę? Zad­bać o siebie, uwol­nić od stresu i zbęd­nych obciążeń…

czy­taj dalej

Gen­er­a­tor — bezpłatne warsz­taty dla młodych ani­ma­torów kul­tury 17 marca 2014

Gen­er­a­tor” to pro­jekt warsz­tatów dla młodych (1521 lat) ani­ma­torów kul­tury z Częs­to­chowy, które rozpoczną się już 29 marca 2014 roku. Wstęp na zaję­cia jest bezpłatny, obow­iązują zgłoszenia, a najlep­szy pomysł, zrod­zony w cza­sie warsz­tatów, zostanie nagrod­zony real­iza­cją w ramach kole­jnej odsłony Nocy Kulturalnej!

czy­taj dalej

Rodzinne warsz­taty fil­cow­a­nia w Częs­to­chowie 13 marca 2014

Raz na fil­cowo! Wiosenne ozdoby z filcu” — pod takim hasłem odbędą się rodzinne warsz­taty tworzenia fil­cowych deko­racji. Będą miały miejsce już 15 marca 2014 roku, w Dziale Etno­grafii częs­to­chowskiego Muzeum.

czy­taj dalej

Martwa natura całkiem niemartwa. ALE!Babki rysują w Wodzisławiu 11 marca 2014

Wodzisławskie Cen­trum Kul­tury zaprasza na warsz­taty artysty­czne z cyklu „ALE!Babki” pod tytułem „Martwa natura całkiem niemartwa”. Będzie to studium rysunkowe, które odbędzie się już 29 marca 2014 roku. Poprowadzi je Justyna Taszka — Michal­ska, a part­nerem zajęć zostało wodzisławskie Liceum Plastyczne.

czy­taj dalej

10. Fes­ti­wal Nauki w Dąbrowie Gór­niczej 6 marca 2014

Jak chronić się przed cyber­przestępc­zoś­cią? Co sprawia, że w męs­kich oczach jedne panie są mniej atrak­cyjne od drugich? Jakie cechy czynią z mężczyzn pożą­danych part­nerów? W jaki sposób odnaleźć się w Świecie Dużych Danych? Czy kabłączki, katorgi i zausznice nadal są w modzie? Uczest­nicy X Fes­ti­walu Nauki, który w dni­ach 24 – 30 marca 2014 r. odbędzie się jed­nocześnie w Dąbrowie Gór­niczej, Olkuszu, Cieszynie i Żywcu, z pewnoś­cią poz­nają odpowiedzi na te i setki innych pytań. W ramach wydarzenia zaplanowano blisko 100 wykładów, warsz­tatów oraz kilka­dziesiąt wydarzeń towarzyszących.

czy­taj dalej

Tarnowskie Góry budzą się na wiosnę! 3 marca 2014

Dni są już coraz dłuższe, słońca jest więcej – słowem, czuć już wiosnę! A skoro wiosna, to i nowa ener­gia: wyzwa­nia, pomysły, akty­wność! To dobry moment na to, by prze­budzić się także kul­tur­al­nie – od marca TCK pro­ponuje więc nowy cykl zajęć pt. „Kul­tur­alne prze­budze­nie”. Będą warsz­taty rękodzieła, zaję­cia ruchowe przy muzyce, pokazy fil­mowe oraz inne atrakcje.

czy­taj dalej

Kon­gres Kobiet Wojew­ództwa Śląskiego po raz pier­wszy 27 lutego 2014

Wciąż jeszcze można się zapisy­wać, by wziąć udział w pier­wszym Kon­gre­sie Kobiet Wojew­ództwa Śląskiego, który odbędzie się 15 marca 2014 roku w Katow­icach. Jego tem­atami będą part­nerstwo, przed­siębior­c­zość i poli­tyka, a celem — roz­mowa o akty­wności społecznej, poli­ty­cznej i zawodowej kobiet na Śląsku.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.