Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Rozwiąż kon­flikt przez medi­acje 24 wrześ­nia 2012

Medi­acje to jeden ze sposobów rozwiązy­wa­nia kon­flik­tów, w którym bezstronna osoba towarzyszy stronom będą­cym w kon­flik­cie w pro­ce­sie porozu­miewa­nia się. W trak­cie roz­mowy obie strony mają możli­wość wyraże­nia swoich oczeki­wań, potrzeb a także obaw oraz wspól­nej pracy nad znalezie­niem satys­fakcjonu­ją­cych rozwiązań. Sko­rzys­taj z dar­mowych medi­acji orga­ni­zowanych w Katowicach.

czy­taj dalej

POP Kreacje – Fes­ti­wal Psy­chologii Pro­cesu 21 wrześ­nia 2012

6 i 7 października to dni, pod­czas których w Katow­icach będzie miał miejsce Fes­ti­wal Psy­chologii Pro­cesu POP Kreacje 2012. Wszyscy chętni będą mogli wziąć udział w warsz­tat­ach i wykładach, prowad­zonych przez stu­den­tów i nauczycieli.

czy­taj dalej

Moda na Brzuszek — warsz­taty 18 wrześ­nia 2012

27 wrześ­nia każda osoba, będąca świeżo upiec­zonym lub spodziewa­ją­cym się dziecka rodz­icem, będzie mogła wziąć udział w bezpłat­nych warsz­tat­ach „Moda na Brzuszek”.

czy­taj dalej

Ja, Mama i Tata – razem uczymy się świata Małolata” – zajęcia dla rodz­iców i dzieci 17 wrześ­nia 2012

Czy wiesz, co robić, by Twoje dziecko w dorosłym życiu było dobrym, mądrym i szczęśli­wym człowiekiem? Sposób jest prosty: czy­tać, czy­tać i jeszcze raz czytać!

czy­taj dalej

Gotuj z cio­cią Zieleniną” — warsztaty kuli­narne 13 wrześ­nia 2012

Warsz­taty kuli­narne „Gotuj z cio­cią Zie­len­iną” odbędą się już 16 wrześ­nia w gli­wickim Wege Barze Złoty Osioł. Dedykowane są dzieciom w wieku od 3 do 6 lat. Warsz­taty poprowadzi Mag­dalena Cie­lenga — Wiaterek, autorka kuli­narnego bloga zie​len​ina​.blogspot​.com.

czy­taj dalej

Klub Kan­gura — nosimy dziecko w chuś­cie 12 wrześ­nia 2012

Klub Kan­gura w Katow­icach zaprasza na ofic­jalne otwar­cie wszys­t­kich, którzy noszą, nosili lub chcą nosić dziecko w chuś­cie. Odbędzie się ono już 15 września.

czy­taj dalej

X Gli­wickie Dni Dziedz­ictwa Kul­tur­owego 10 wrześ­nia 2012

X Gli­wickie Dni Dziedz­ictwa Kul­tur­owego będą się odby­wać pod znakiem architek­tury drew­ni­anej, a konkret­nie pięknych koś­ciołów, zna­j­du­ją­cych się na ter­e­nach ziemii gli­wick­iej. Na dni 1516 wrześ­nia przewidziano bardzo liczne atrakcje — wys­tawy i wycieczki — które przy­bliżą nam his­torię i pię­kno drew­ni­anych obiek­tów sakralnych.

czy­taj dalej

Czy­tanie jest modne — Targi Książki już trwają! 7 wrześ­nia 2012

Rozpoczy­na­jące się właśnie 2. Targi Książki w Katow­icach ofer­ują spotkanie z lit­er­aturą osobom w każdym wieku i o różnorod­nych lit­er­ac­kich oraz około­lit­er­ac­kich zain­tere­sowa­ni­ach. Orga­ni­za­torami trzyd­niowego święta miłośników książek są: Miasto Katow­ice, Uni­w­er­sytet Śląski oraz Expo Sile­sia sp. z o.o.

czy­taj dalej

Mania Re-​Kreowania pod­czas Targów Książki 5 wrześ­nia 2012

Targi Książki w Katow­icach są dedykowane nie tylko dorosłym. Także dzieci zna­jdą tu coś dla siebie. Orga­ni­za­torzy przy­go­towali dla nich nie byle jakie atrakcje. Są to m. in. eko­log­iczne warsz­taty Parku INTER­AKCJE, które nie tylko bawią, ale też inspirują i edukują. Dzieci stworzą niepow­tarzalne przed­mioty i jed­nocześnie zapoz­nają się z tem­atyką dba­nia o środowisko i ideą recyk­lingu. Każdy uczest­nik zajęć wykona biżu­terię, zabawki i deko­racje uży­wa­jąc na pozór niepotrzeb­nych już przed­miotów. Tak pow­staną niezwykłe „skarby z odzysku”:

czy­taj dalej

Mitolo­gia Śląska — spotkanie z autorami 4 wrześ­nia 2012

Spotkanie z tajem­niczym światem upi­orów, strzyg i utopców, znanych ze śląskiego folk­loru, odbędzie się 12 wrześ­nia w Bib­liotece Pub­licznej w Świę­tochłow­icach. Będzie ono okazją do zapoz­na­nia się z dorobkiem Bar­bary i Adama Podgórskich.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.