Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Znamy już pro­gram Targów Książki w Katow­icach 30 sierp­nia 2012

Targi Książki w Katow­icach odbędą się w dni­ach 7 — 9 wrześ­nia, w Spodku. Ich pro­gram obfi­tuje w najróżniejsze atrakcje, poczy­na­jąc od spotkań ze znanymi pis­arzami, a na roz­maitych warsz­tat­ach, związanych z książkami i ich wyglą­dem kończąc.

czy­taj dalej

Targi Cyfrowa Szkoła — rozwiąza­nia na miarę XXI wieku 28 sierp­nia 2012

Wrze­sień to nie tylko początek roku szkol­nego, to również najlep­szy czas na prezen­tację najnowszych rozwiązań dla edukacji. Pod­czas Ogólnopol­s­kich Targów Eduka­cyjnych „Cyfrowa Szkoła”, które odbędą się w dni­ach 19 – 20 wrześ­nia 2012 w sos­nowieckim Cen­trum Targowo-​Konferencyjnym Expo Sile­sia, będzie można zobaczyć najnowocześniejsze rozwiąza­nia przez­nac­zone dla edukacji oraz dla roz­woju kom­pe­tencji nauczy­cieli oraz uczniów w zakre­sie stosowa­nia tech­nologii infor­ma­cyjno — komu­nika­cyjnej, sprzęt dydak­ty­czno — naukowy oraz nowoczesne wyposaże­nie placówek oświaty.

czy­taj dalej

Targi Książki w Katow­icach 27 sierp­nia 2012

Od 7 do 9 wrześ­nia 2012 roku w Spodku trwać będą Targi Książki. Nie zabraknie roz­maitych atrakcji, co powoduje, że katow­ickie targi zapowiadają się bardzo ciekawie.

czy­taj dalej

Śląsk. Stereo­typ? 23 sierp­nia 2012

Śląsk. Stereo­typ?” jest wys­tawą, zor­ga­ni­zowaną przez Fun­dację dla Śląska i Cen­trum Kul­tury Katow­ice im. Krystyny Boch­enek. Przy­należy ona do cyklu wys­taw w ramach Śląskiej Kolekcji Sztuki Współczes­nej i trwa do 2 wrzes­nia 2012.

czy­taj dalej

Kole­jka na Mari­ack­iej 21 sierp­nia 2012

Fani dobrych gier plan­szowych nie mogą prze­gapić okazji do zagra­nia w “Kole­jkę”. Gra pojawi się w Cen­trum na W/​Mariackiej. To gra plan­szowa, która opowiada o reali­ach życia codzi­en­nego w lat­ach schyłkowego PRL.

czy­taj dalej

For­tuna na kącik do nauki? Niepotrzeb­nie! 20 sierp­nia 2012

Kącik do nauki dla pier­ws­zok­la­sisty może kosz­tować 10 tys. zło­tych, ale może także 500 zł. Jak dobrać pod­sta­wowe ele­menty wyposaże­nia i ile to kosztuje?

czy­taj dalej

Licze­nie i medy­tacja 17 sierp­nia 2012

Wys­tawa ta jest efek­tem waka­cyjnych warsz­tatów, które w Pokoju Sztuki Dziecka w Cen­trum Kul­tury Katow­ice prowadzili Szy­mon Durek, Ewa Kokot oraz Grze­gorz Kowal­ski. For­muła zajęć pole­gała na ekspery­men­tach twór­czych. Uczest­nicy samodziel­nie odkry­wali doko­na­nia uznanych artys­tów. Tegoroczną edy­cję poświę­cono twór­c­zości Romana Opałki i Andrzeja Urbanowicza.

czy­taj dalej

BZ WBK Press Foto 2012 — pokonkur­sowo w Gli­wicach 16 sierp­nia 2012

W gli­wick­iej Starej Fab­ryce Drutu oglą­dać można wys­tawę lau­re­atów 8 edy­cji jed­nego z najwięk­szych i najbardziej prestiżowych konkursów fotografii pra­sowej w Polsce – BZ WBK Press Foto.

czy­taj dalej

Piknik z pomysłem 13 sierp­nia 2012

Pikniki z pomysłem” – to propozy­cja na let­nie popołud­nia i wiec­zory w Dworze Kos­saków i zabytkowym parku, pełné beztroskiej atmos­fery, niespodzianek, zabawy połąc­zonej z poezją i poz­nawaniem wciąż nowych aspek­tów sztuki.
 

czy­taj dalej

V Między­nar­o­dowy Plener Rzeźbiarzy 9 sierp­nia 2012

Jeszcze tylko do 11 sierp­nia potrwa V Między­nar­o­dowy Plener Rzeźbiarzy w Górkach Wiel­kich. Jego tem­atem prze­wod­nim są “Posta­cie i wartości z powieści Zofii Kos­sak”. To nie tylko wydarze­nie dla samych twór­ców, ale też dla każdego, kto chci­ałby przyjrzeć się z bliska pow­stawa­niu rzeźb.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.