Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Kopal­nia “Ignacy” w 3D 8 sierp­nia 2012

Do końca miesiąca, pod­czas zwiedza­nia Kopalni Zabytkowej “Ignacy”, będziemy mogli oglą­dać wys­tawę z niety­powo wyko­nanymi zdję­ci­ami. Niety­powo, bo do ich dogod­nego obe­jrzenia potrze­bować będziemy spec­jal­nych, trójwymi­arowych okularów…

czy­taj dalej

Kon­gres Mar­ket­ing i Pro­mocja Placówki Kul­tur­al­nej 7 sierp­nia 2012

Kul­tura pol­ska w niewielkim stop­niu korzysta z nowoczes­nych narzędzi pro­mocji, szczegól­nie tych związanych z Inter­netem, a jeśli już, to korzysta z nich w bardzo trady­cyjny sposób, nie wyko­rzys­tu­jąc sze­rok­iej gamy możli­wości komu­nika­cyjnych i inte­gra­cyjnych. Prezen­tacji rozwiązań z tego zakresu będzie poświę­cony kon­gres “Mar­ket­ing i pro­mocja placówki kulturalnej”.

czy­taj dalej

RePe­FeNe 2012 — nabór filmów konkur­sowych 3 sierp­nia 2012

Jeszcze tylko przez dwa tygod­nie przyj­mowane są zgłoszenia na konkurs w ramach Ryb­nic­kich Prezen­tacji Filmu nieza­leżnego RePe­FeNe 2012. W tym roku Ryb­nickie Prezen­tacje odbędą się w dni­ach 14 – 16 września.

czy­taj dalej

Półkolonie na Uni­w­er­syte­cie Roz­woju 1 sierp­nia 2012

Pod­czas tegorocznych wakacji po raz pier­wszy przed­szko­laki oraz uczniowie szkół pod­sta­wowych ze Śląska będą mieli okazję wziąć udział w naukowo — badaw­czych półkolo­ni­ach orga­ni­zowanych przez Uni­w­er­sytet Roz­woju w Chor­zowie.
 

czy­taj dalej

Jak prowadzić dobry blog? Kilka cen­nych porad. 31 lipca 2012

Blogi — dla jed­nych rodzaj inter­ne­towego pamięt­nika, miejsce wyraża­nia opinii o życiu i świecie, dla innych sposób na zaprezen­towanie szer­szej grupie ludzi swoich fotografii, rysunków, muzyki, przepisów kuli­narnych, ubrań… W Polsce blogów są tysiące, a z każdym dniem ich liczba wzrasta. Więk­szość z nich jed­nak nie przed­stawia wysok­iego poziomu (este­ty­cznego, mery­to­rycznego…) pomimo tego, że ich właś­ci­ciele upar­cie próbują je pro­mować. Dlaczego tak jest? Co robić, by blog stał się naszą wiz­ytówką, ukazu­jącą zain­tere­sowa­nia i pasje w sposób przys­tępny dla innych ludzi?

czy­taj dalej

Warsz­taty Sum­mer­Lab, Do It Your­self! 27 lipca 2012

Uwaga, uwaga! Przez cały week­end odby­wać się będą niesamowite warsz­taty, pod­czas których będzie można m.in. samemu stworzyć różné dzi­wne urządzenia i wynalazki, a także zmody­fikować ist­niejące. Udział w tej niesamowitej inic­jaty­wie jest bezpłatny, a rozpoczyna się ona dziś (27 lipca).

czy­taj dalej

Pies i człowiek — niezwykła więź. Spotka­nia w śląskim zoo 25 lipca 2012

Cen­trum Szkole­nia Psów Dog­Mas­ters i Śląski Ogród Zoo­log­iczny orga­nizują cyk­liczne spotka­nia edukacyjno-​integracyjne dla dzieci i dorosłych pt. „Pies i Człowiek – niezwykła więź”.

czy­taj dalej

Najlep­sze Dyplomy 24 lipca 2012

Jeszcze tylko do końca lipca w katow­ick­iej Galerii ZPAF możemy obe­jrzeć wyróżnione prace dyplo­mowe absol­wen­tów Rocznego Studium Fotograficznego FOTOE­DUKACJA. Jest co oglą­dać, więc może warto wygospo­darować chwilę, by zobaczyć, co zro­bili młodzi śląscy fotografowie?

czy­taj dalej

Tworzysz komiksy? Ten konkurs jest dla ciebie! 20 lipca 2012

ABECEDEX to między­nar­o­dowy konkurs na komiksy przez­nac­zone dla dzieci i młodzieży. Do 31 sierp­nia wszyscy chętni mogą nadsyłać swoje zgłoszenia wraz z pracami.

czy­taj dalej

Wys­tawa z okazji 80. urodzin Woj­ciecha Kilara — Artysta i jego świat 16 lipca 2012

Cen­trum Kul­tury Katow­ice i Pol­skie Wydawnictwo Muzy­czne z okazji 80. urodzin Woj­ciecha Kilara zapraszają na wys­tawę eduka­cyjną poświę­coną życiu i twór­c­zości słyn­nego kom­pozy­tora. Prezen­tują jego syl­wetkę i osiągnięcia.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.