Babska Silesia
Pierwsze na Śląsku!

Kari­era i edukacja

Warsz­taty noszenia dzieci w chuś­cie 12 lipca 2012

Kiedy rodzi się dziecko, często wydaje się nam, że utracimy naszą mobil­ność na rzecz wózka. Tym­cza­sem już kilku­ty­god­niowe maleństwo możemy nosić w chuś­cie, która nie krępuje naszych ruchów i pozwala mieć dziecko przy sobie pod­czas najróżniejszych zajęć. Aby nauczyć się, jak wiązać chustę, można sko­rzys­tać z oferty spec­jal­nych warsztatów.

czy­taj dalej

Śląsk w obiek­ty­wie 9 lipca 2012

2 lipca 2012r. ruszyła trze­cia edy­cja konkursu „obiek­ty­wnie śląskie”. Moty­wem prze­wod­nim tegorocznej edy­cji jest: „Śląsk — moje miejsce”, który może­cie zaprezen­tować w formie: fotore­por­tażu– w czterech kat­e­go­ri­ach tem­aty­cznych (Człowiek, Tajem­nica, Radość, Meta­mor­foza) oraz filmu, który jest nowoś­cią tegorocznej odsłony konkursu! Najlep­sze prace wybiorą: Mag­dalena Łazarkiewicz, Lech Majew­ski, Marcin Meller oraz Jacek Joost­berens. Do wygra­nia atrak­cyjne nagrody!

czy­taj dalej

Otwarte Zabytki — kat­a­logu­jemy wspól­nie! 5 lipca 2012

Od 3 do 24 lipca trwa społeczna akcja uzu­peł­ni­a­nia rejestru zabytków w Polsce. Udział w niej może wziąć każdy, komu nie jest obo­jętny los pol­s­kich zabytków i chci­ałby w taki sposób przy­czynić się do chronienia ich przed różnymi zagraża­ją­cymi im czynnikami.

czy­taj dalej

Akcja „Mama wraca do pracy” 4 lipca 2012

Z badań przeprowad­zonych na zlece­nie marki Bebilon 2 w ramach akcji „Mama wraca do pracy” jed­noz­nacznie wynika, że choć młode mamy starają się orga­ni­zować swój czas, doba to dla więk­szości z nich zbyt mało, żeby wywiązać się ze zobow­iązań rodzin­nych, nie wspom­i­na­jąc już o pogodze­niu życia zawodowego i pry­wat­nego. Czy młode mamy mają chwilę dla siebie? Na co przez­naczają swój wolny czas? Czym się kierują, układa­jąc swój plan dnia? Na te i inne pyta­nia odpowiedzi­ało prawie 20 000 mam oraz kobiet, które spodziewają się dziecka.

czy­taj dalej


Bab­skie Warsz­taty Fotograficzne 28 czer­wca 2012

Końcem lipca zabrza­ńska Pię­kno­grafia stanie się areną zma­gań dla pań, które zapragną zgłębić tajniki fotografii. Bab­skie Warsz­taty Fotograficzne (z zas­trzeże­niem, że „tylko dla kobiet”) odby­wać się będą 2728 lipca. Jak zaz­naczają orga­ni­za­torzy, mają one być alter­natywą dla „przemą­drza­łych, chwalą­cych się sprzętem i osiąg­nię­ci­ami panów, którzy zdomi­nowali warsz­taty fotograficzne”.

czy­taj dalej

Wakacje ze sztuką 27 czer­wca 2012

Cen­trum Kul­tury Katow­ice im. Krystyny Boch­enek zaprasza w lipcu i sierp­niu dzieci na warsz­taty i wydarzenia kul­tur­alne odby­wa­jące się w ramach Future Artist. W pro­gramie zaję­cia dla grup i osób indy­wid­u­al­nych. For­muła zajęć polega na ekspery­men­tach twór­czych. Uczest­nicy samodziel­nie „odkry­wają” doko­na­nia uznanych artystów.

czy­taj dalej

Wakacje z muzyką 26 czer­wca 2012

Za parę dni dzieci rozpoczy­nają wakacje. Cen­trum Kul­tury Katow­ice im. K. Boch­enek zaprasza dzieci oraz młodzież na warsz­taty muzy­czne w ramach akcji Lato w Cen­trum 2012.

czy­taj dalej

Big Jump — 8 lipca wejdź do wody 22 czer­wca 2012

 Klub Gaja już po raz siódmy zachęca do ratowa­nia pol­s­kich rzek. Tegoroczna edy­cja akcji Zaadop­tuj rzekę obe­jmie Katow­ice, Warszawę i Hel. Czekają warsz­taty eduka­cyjne dla dzieci i młodzieży, hap­peningi oraz Big Jump. Part­nerem strate­gicznym akcji jest Fun­dacja PKO Banku Pol­skiego.

czy­taj dalej

Konkurs dla liceal­is­tek — „Jestem sze­fową” 21 czer­wca 2012

Do 2 lipca przedłużono składanie prac konkur­sowych w III edy­cji konkursu „Jestem sze­fową”. W konkur­sie mogą wziąć udział uczen­nice z I i II klas pon­adg­im­naz­jal­nych z całej Pol­ski, które są zain­tere­sowane wzmac­ni­an­iem swoich zdol­ności przywódczych.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Przestrzeń Pozy­ty­wna
  2. Insty­tut Psy­choter­apii Dzieci i Dorosłych
  3. Fran­co­folie — ośrodek języka francuskiego
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiej Silesii

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babska Silesia:
43-300 Bielsko-Biała
Tel
Kom
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskasilesia.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.